Gå til hovedsiden

Tillit til barnevernet

Befolkningen trenger å ha tillit til at barnevernet vil dem vel. Tillit tar tid å bygge. Men hvordan er det mulig å styrke denne tilliten, når flere ansatte i barnevernet opplever at arbeidshverdagen er blitt mer krevende.

Tillit gjør noe med hvordan vi tar vare på hverandre. Måten vi forholder oss til hverandre på er et av særtrekkene ved det norske samfunnet. Det er tillit til hverandre som binder oss sammen og får oss til å samarbeide godt.

– Vi skal jobbe med hjertet – men være en maskin

Den tyske filosofen og sosiologen Georg Simmel sa at “tillit er en antagelse om andres fremtidige atferd som er sikker nok til å fungere som grunnlag for praktisk handling. Tillit befinner seg mellom kunnskap og uvitenhet om et annet menneske”.

I dag blir tillit i økende grad sett på som en indikator på hvor godt et samfunn fungerer. Men det er på aktørnivå at tillit dannes. Det er tegn i tiden som tyder på at tillit, bærebjelken for våre samfunnsinstitusjoner, er under press; Ett av tegnene er at det stilles spørsmål ved en av vår aller viktigste funksjon i samfunnet.

Tilliten til barnevernets beslutningsgrunnlag og vurderinger er blitt en diskutert sak. For at barnevernet skal utøve sitt mandat, må barn og familier stole på at barnevernets vurderinger og hjelp er rett. Uten denne tilliten blir det vanskeligere for foreldre og barn å tørre og snakke åpent om sine utfordringer i møtet med barnevernet. Det vil også påvirke barnevernets mulighet til å hjelpe. 

Tirsdag 21. november klokken 09.30 inviteres du til nettseminar for å høre om erfaringene som er gjort fra de som bruker, leverer og utvikler nye Visma Flyt Barnevern. Har fagsystemet gitt det kommunale barnevernet bedre støtte til, saksbehandling, samhandling og rapportering?

Meld deg på seminaret her

Befolkningen trenger å ha tillit til barnevernet

“​​Tillit som bygger på kunnskap kan være forankret i tillitsyterens egne eller andres erfaringer med tillitsmottakere. Rykte for pålitelighet er viktig informasjon for en potensiell tillitsyter. Men ofte må en person relatere seg til andre uten å ha noe kunnskap om dem. Hva gjør en person da for å kunne bedømme den andres tillitsverdighet? Vedkommende vil isteden lete etter ytre tegn ved den andre som kan fortelle noe om denne fortjener tillit.”

Det skriver samfunnsforsker Trygve Gulbrandsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, i sitt essay “Hva er tillit”.

Tillit kan bygges opp og den kan brytes ned. Den må fortjenes og krever gjensidig innsats for å være levedyktig. Tillit må jevnlig vedlikeholdes for at den skal kunne eksistere i samspill mellom mennesker og i forhold til systemer.

Befolkningen trenger å ha tillit til at barnevernet vil dem vel. Tillit tar tid å bygge. Men hvordan er det mulig å styrke denne tilliten, når flere ansatte i barnevernet opplever at arbeidshverdagen er blitt mer krevende. At det stilles stadig økte krav til dokumentasjon, begrunnelse og oppfølging, er knapt med tid og ressurser, og der tverrfaglig samarbeid ofte oppleves som vanskelig?

Gjøres det ikke noe med disse utfordringene, vil belastningen på de ansatte kunne øke over tid. Jo flere erfarne ansatte som slutter, desto økt arbeidsmengde blir det på de som blir værende. Det blir mindre tid til dokumentasjon og oppfølging, og lettere å gjøre feil i saksbehandlingen. I verste fall, vil økte tilfeller av barn og unge som lever med omsorgssvikt  bli til realitet. Dette vil ikke bidra til å styrke tilliten til barnevernets arbeid. Tvert i mot.

Hva om?

I møte med en ansatt i en barneverntjeneste fikk vi høre denne setningen, om hvordan det er å jobbe i barnevernet:

“Vi skal jobbe med hjertet, men være en maskin.”

Det er altså en forventning i møte med barnevernet at selv om de jobber med følsomme temaer i møter med sårbare mennesker, skal de ikke bli påvirket mentalt. Saksbehandlerne skal også være mere involvert i sakene sine, og samtidig levere på flere ting samtidig, i en stadig mer krevende arbeidshverdag.

Så hva om det var mulig for ansatte i barnevernet å ha en arbeidshverdag med større forutsigbarhet og kontroll over sakene sine? Å ha tid til å ta den ekstra telefonen for å følge opp klienter. Å kunne forebygge skjevutvikling tidligere og vite med større grad av sikkerhet at de tar rett beslutning i saken? Og at samfunnet og klienter opplever jobben de gjør som nyttig og hjelpsom? Vil ikke det være viktige bidrag for å styrke tilliten til barnevernets arbeid?

Sammen skal vi bygge tillit til barnevernets arbeid

Høsten 2022 lanserte vi Visma Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Med det nye fagsystemet for barnevernadministrasjon får barnevernet i kommunal sektor en moderne IT-løsning som møter dagens og morgendagens utfordringer. Slik får barn og familier som trenger det, hjelp som virker, til rett tid. 

Med Visma Flyt Barnevern:

  • får barneverntjenesten arbeidsstøtte som forenkler saksbehandlingen
  • gjør det enklere å dokumentere fortløpende og slik sikre bedre kvalitet på dokumentasjon og begrunnelse
  • god oversikt over hver sak
  • mere tid til å følge opp barn og familier
  • en løsning som kan integreres med andre fagløsninger i kommunen, som forenkler tverrfaglig samarbeid og samtidig innsats 
  • mulighet til å enkelt kommunisere med klienter og samarbeidspartnere
  • muliggjør enkel overføring av data fra annen fagløsning

Med dette mener vi at vi er med på å bygge tilliten til barnevernets arbeid når ansatte i barnevernet får den arbeidsstøtten de trenger i sin hverdag. Dette frigjør mer tid til å følge opp, involvere og yte rett hjelp til hjelp til barn og familier.

– Med Flyt Barnevern får vi den støtten i hverdagen som vi trenger. Systemet gjør prosesser enklere, med mindre klikk, sier Rana kommune, som er pilot for Visma Flyt Barnevern.

Sammen skal vi bygge tilliten til barnevernets arbeid.

Ikke glem å melde deg på seminaret tirsdag 21. november.

Meld deg på seminaret her

Mest populære