Gå til hovedsiden

TEK17 – En bedre byggehverdag allerede til sommeren?

Nytt forslag til byggteknisk forskrift er sendt på høring. Fristen er 10. februar 2017 om du vil uttale deg om forslaget. Vi oppsummerer endringene.

TEK17 – En bedre byggehverdag allerede til sommeren?

Regler med krav til byggverk og byggeprosess er omfattende og komplekse. Regjeringen ønsker å lage et enklere og tydeligere regelverk for aktørene å forholde seg til. Det nye regelverket skal også komme kjøperne til gode.

Det er utarbeidet forslag til ny byggteknisk forskrift TEK17. Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslaget til TEK17 på høring.

 

Forskjellen på TEK17 og eksisterende regelverk TEK10 kan inndeles i to ulike hovedkategorier:

1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

Forskriften skal bli enklere å finne frem i og bruke. Det er foreslått språklige og strukturelle endringer som skal gi en mer logisk og mer brukervennlig forskrift. Endringene som er foreslått skal gjøre det enklere for aktørene å forstå hvilke krav som gjelder, og ikke minst hva som må til for å oppfylle kravene. Dette skal igjen føre til en mer effektiv hverdag for aktørene, mindre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift.

 

2) Fjerning, lemping og forenkling av krav

Tek17 billigere leiligheterEn mer oversiktlig og forutsigbar forskrift vil kunne øke byggenæringens produktivitet. Gjennom fjerning, lemping og forenkling av krav, skal forskriftsforslaget bidra til å redusere byggekostnader, primært for boliger.

Forslagene kan gjøre alle nye leiligheter 100.000 kroner billigere å bygge. For leiligheter under femti kvadratmeter kan besparelsen komme på 130.000 kroner, ifølge beregninger som departementet har gjort.

 

Her er en kort oversikt over de viktigste forslagene til endring av kravs- og ytelsesnivåer for boliger:

  • Ikke krav om innvendig bod. Dette kan gi en redusert kostnad på 60.000 kroner per boenhet.
  • Det skal fortsatt være plass til å snu en rullestol. Utbygger kan derimot velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter. Dette kan gi en redusert kostnad på 35.000 kroner per boenhet.
  • For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. Det kan gi en reduksjon på 30.000 kroner per boenhet.
  • Ikke krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang.
  • Ikke krav om utsyn fra vindu i soverom. Det fører til at det kan bygges tettere i byer.
  • Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det fører til at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.
  • Ingen krav om parkeringsplass, men det beholdes krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede i henhold til plan- og bygningsloven.
  • Flere alternative branntekniske løsninger i bygninger med automatisk sprinkleranlegg.
  • Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet.
  • Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser.

De foreslåtte endringene vil gi mulighet for mer fleksibel utnyttelse av arealene, bedre arealeffektivitet og eventuelt redusert areal.

 

Høringsfrist 10. februar

tek17_enklereFør forskriften kan vedtas skal offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag og interessegrupper som forskriftene berører, gis anledning til å uttale seg om forslaget.

Høringsfristen er 10. februar 2017. Planen er at ny forskrift skal gjelde fra 1. juli 2017.

Mest populære