Gå til hovedsiden

Hvordan kan SNOMED effektivisere helsetjenesten?

Med kodeverket SNOMED CT får aktørene i helsesektoren én felles forståelse av pasienten gjennom faglig standardisert språk. Slik sikres trygg, effektiv og god behandling i tjenestene, samt samhandling på tvers av dem.

snomed

Line Danser kom haltende inn på legekontoret. Etter et fall i dusjen på omsorgsboligen tidligere på dagen hadde hun slått opp igjen den gamle skaden i hoften.

Inne hos legen ble hun møysommelig undersøkt. Legen stilte noen spørsmål mens han raskt, og med få tastetrykk, identifiserte Lines tidligere diagnoser, allergier og behandlinger i journalen. På den måten fikk han dannet seg et helhetlig bilde av Lines helsestatus, for å kunne ta mer informerte beslutninger om videre behandling.

Etter å ha fylt inn Lines plager, risiko, mål, ressurser og tiltak fikk legen et helhetlig bilde av situasjonen, og dannet en veiledende plan for videre behandling. Heldigvis hadde journalsystemet han brukte innebygde SNOMED CT-koder, som gjorde hele prosessen enklere. Med beslutningsstøtten SNOMED CT gav fikk legen raskt tilgang til anbefalinger og beste praksis for Lines tilstand. Dermed ble det enkelt å skreddersy behandlingen Line trengte.

Tilbake på rommet sitt på omsorgsboligen så Line ned på den ferdigpakkede kofferten. Kunne det bli noe av den årlige turen med jentegjengen til Spania? En sykepleier kom inn til henne. 

– Jeg slo opp i journalen din og har sett på den veiledende planen legen din lagde. Vi har en rekke tiltak vi skal gjennom, men du kommer til å bli bra igjen. Du må bare ta tiden til hjelp. 

SNOMED CT-kodene gjorde det enkelt for sykepleieren. Kommunikasjonen helsepersonell imellom var veldig nøyaktig nå som journalene hadde et felles standardisert språk og bruk av veiledende planer på tvers av journalsystem.

– Men hva med reisen min, undret Line. – Kan jeg gjennomføre den nå? Tenk om det skjer meg noe der nede, fortsatte hun bekymret.

– Slapp helt av. Hvis det skulle skje deg noe så har legene alt de trenger av informasjon om din helsestatus på et språk de forstår, forsikret sykepleieren.

Men hva er egentlig SNOMED CT?

Hendelsen beskrevet over kan godt kalles et drømmescenario, men veien dit er gangbar. Det er på denne måten vi i fremtiden ønsker å bruke helsedata og utveksle informasjon på tvers av fagsystem og journal leverandører . Men hva er egentlig Systematized Nomenclature of Medicine–Clinical Terms, forkortet SNOMED CT?

SNOMED CT kan best beskrives som en omfattende ordbok med presise beskrivelser av helseproblemer, symptomer, tester og behandlinger. SNOMED CT gir veiledende forslag til tiltak og pleieplan knyttet til en diagnose. Dette hjelper helsepersonell å kommunisere på en veldig nøyaktig måte om pasientenes tilstander og behov, på tvers av helsetjenester uavhengig av datasystem, og på sikt landegrenser.

I Visma Flyt Helse er SNOMED CT allerede implementert. Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Helse kan du lese mer og kom i kontakt med oss på våre nettsider.

I virkeligheten, eller under panseret om du vil, er SNOMED CT maskinlesbar terminologi, kall det gjerne et dataspråk, utviklet for detaljert og strukturert dokumentasjon av pasientrelatert data. Et dataspråk forankret i faglig standardisert terminologi som kan brukes i blant annet elektroniske pasientjournaler og helseregistre. SNOMED Ct inneholder over 350.000 begreper og er i bruk i e-helseløsninger i over 40 land.

For deg som helsepersonell vil dataspråket oversettes og presenteres i ditt journalsystem på et språk du har kjennskap til. Om du er i Norge, Portugal eller Japan har i realiteten ingenting å si for hvordan dataene lagres. Dersom du i journalsystemet ditt velger at pasienten har en gitt diagnose, vil denne lagres på dataspråket med en tallkode, På denne måten er diagnosen universell for alle som bruker SNOMED CT i sine helsedata.

Slik dannes et strukturert og entydig datagrunnlag som kan utveksles på tvers av systemer og helseområder. SNOMED CT ivaretar det overordnede behovet for bedre informasjonsutveksling og samhandling på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren. 

I bunn og grunn er SNOMED CT et hjelpemiddel som gjør jobben som helsepersonell mer nøyaktig og effektiv.

Beslutningsstøtte og veiledende planer

Terminologier og kodeverk er viktige byggesteiner i elektroniske pasientjournaler, og er helt nødvendige for å få oversiktlige og strukturerte elektroniske pasientjournaler. Det sikrer at avsender og mottaker oppretter felles forståelse av tiltak og tjenester som må iverksettes.

Et veiledende kodeverk gir helsepersonell utover dette en rekke fordeler. Arbeids- og beslutningsstøtten med SNOMED CT gjør det lettere å sette gode diagnoser. Helsepersonell får raskt tilgang til anbefalinger og beste praksis som er relevant for den spesifikke tilstanden. Dette gjør dem i stand til å tilby mer presis og effektiv behandling.

Veiledende planer basert på SNOMED CT-koder gjør det enkelt å skreddersy behandling til pasienten. Det fungerer slik at når en helsearbeider oppretter en veiledende plan for en pasient, får han/hun automatisk den beslutningsstøtten som trengs for å lage en god veiledende plan underveis i prosessen.

Det å følge standarder som SNOMED CT bidrar videre også til å forebygge muligheten for feilregistrering, samt gi mer presis rapportering og statistikk. Det sistnevnte er et stort løft fra dagens situasjon. Der hvor fritekst er vanskelig lar seg rapportere og lage statistikk på, er koder perfekt til dette formålet. På sikt muliggjør dette automatiserte rapporteringer til myndigheter, og enda bedre grunnlag for beslutningsstøtte og kunnskapsbasert støtte jo mer data som samles inn.

Oppsummert kan vi si at et slikt standardisert kodeverk gjør det enklere og raskere for helsepersonell å gjøre jobben sin. Det gir gode data for forskning og statistikk, noe som videre vil gjøre det lettere for kommunene å planlegge sitt helse- og omsorgstilbud når det kommer til både personell, økonomi og budsjetter.

Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge

Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT, inkludert særnorske begrep og termer fra den nasjonale utvidelsen av SNOMED CT, skal vurderes brukt som helsefaglig terminologi ved anskaffelse eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi.

Det er en viktig del av strategien til Visma at nasjonale løsninger og standarder blir tatt i bruk. Ved å få på plass gode standarder i pasientjournalen vil vi høyne kvaliteten på dokumentasjon og samtidig gjøre samhandling med andre tjenester enklere.

I Visma Flyt Helse er SNOMED CT allerede implementert. Der det finnes et standard språk, vil vi ta det i bruk, i henhold til vår strategi.

Hvordan kommer dere i gang?

Digitaliseringsdirektoratet skriver om standardisering at; “Ved å bruke obligatoriske og anbefalte IT-standarder for offentlig forvalting, blir tjenestene samstemte, brukervennlige, trygge og universelt utformet. Når standardisering og digitalisering øker, blir samhandling i offentlig sektor bedre, og vi får et høyere servicenivå på tjenestetilbudet til næringsliv og innbyggere.”

Visma har stor tro på at standardisering, herunder SNOMED CT, og nasjonale felleskomponenter er veien å gå for å sikre trygge og gode offentlige og kommunale tjenester i fremtiden. Dette må gjøres gjennom et felles samarbeid om standardisering og samhandling. Et samarbeid mellom myndigheter og markedet.

Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Helse kan du lese mer og ta kontakt med oss på våre nettsider.

Les mer her

Mest populære