Gå til hovedsiden

Slik påvirker helgefylla norske arbeidsplasser

Ansattes alkoholmisbruk spiser av selskapets inntekter. De årlige kostnadene er betydelige og det er store mørketall i rapporteringen av alkoholrelatert fravær.

Mange nordmenn velger å ønske helgen velkommen med en øl eller et glass vin. Ikke noe unormalt det. Noen færre legger enda mer i feiringen og lar det stå til både fredag og lørdag. Søndagen kan de uansett bruke til å hente seg inn igjen, tenker de. Forskjellene mellom aldersgrupper, sosiale lag og mennesker med ulik yrkesbakgrunn er stor, men hvert år koster fravær og ineffektivitet på grunn av alkoholbruk arbeidslivet minst 1,1 milliarder kroner. Mørketallene er store.

I en rapport fra 2018 utført av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Akan, kartlegges arbeidslivets kostnader knyttet til alkohol. Tidligere har Folkehelseinstituttet anslått at hver eneste norske arbeidstager er bort fra jobb relatert til alkoholbruk 0,12 dager hvert år. Jeg tror tallet er langt høyere, for hvem ringer vel sjefen og sier «jeg er for bakfull til å komme inn på jobb i dag»? Derfor er det grunn til å tro at underrapporteringen er omfattende. Alkoholrelatert fravær oppgis ofte som hode- eller magesmerter, feber og oppkast.

Gratis guide: Ni tips til hvordan du skaffer deg kontroll over bemanningen

Kvinner drikker alkohol oftere nå enn før

Siden 2008 har omsetningen av alkohol sunket. De siste salgstallene viser at salget av øl, vin, brennevin og såkalt rusbrus har gått nedover. Likevel oppga 82 % av befolkningen over 18 år at de hadde drukket alkohol i løpet av de siste 12 månedene. Nordmenn har et mer skadelig forbruksmønster enn innbyggerne i sammenlignbare land fordi vi drikker mye og sjeldent istedenfor lite og ofte. Dette er andre kjennetegn som ble avdekket av rapporten Rusmidler i Norge (Skretting m.fl.) i 2016:

  • Det er flere kvinner og flere eldre som drikker alkohol nå sammenlignet med tidligere
  • Menn drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner
  • Eldre drikker oftere, men mindre, enn yngre
  • Øl utgjør mer enn 50 % av menns alkoholforbruk, mens vin utgjør vel 60 % av kvinners alkoholforbruk

Alkohol i gråsonen mellom arbeid og privatliv

Norske arbeidstakere drikker relativt ofte. Omtrent halvparten av de som svarte på en web-undersøkelse fra Folkehelseinstituttet i 2015 svarte at de drikker ukentlig. Omfanget av jobbrelatert drikking var mer beskjedent, men såpass høyt at 20 % av drikkeepisodene forekom i jobbrelaterte sammenhenger.

Alkohol blir av mange betraktet som en viktig og naturlig del av arbeidslivet. Da må en spørre seg om ikke tallet på jobbrelatert drikking i realiteten er høyere.

Mange opplever at det er et betydelig drikkepress knyttet til arrangementer i regi av arbeidsgiver. Dermed senkes også terskelen for hva som anses som respektabelt alkoholinntak hos den enkelte arbeidstaker, men husk at hvis en ansatt møter beruset på jobb vil det kunne anses som oppsigelsesgrunn. Skjer det gjentatte ganger vil det også kunne være en direkte avskjedsgrunn.

Alkohol også på en tirsdag?

Selv om flere nå anser det som legitimt å kunne nyte et glass vin på en helt vanlig tirsdag etter at barna er lagt og roen har senket seg, er det fortsatt helgefylla som preger norske arbeidsplasser. Min erfaring tilsier at mange bruker lang tid på å hente seg inn igjen etter en real fest. De karrer seg på jobb mandag, men leverer egenmelding for tirsdagen.

Faktisk må det også påpekes at rusmiddelbruk i enkelte tilfeller kan ha positive konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver, men det er på det rene at alkoholmisbruk i større grad påvirker arbeidstakerens effektivitet. Ut over alkoholens helsemessige påvirkning vil et misbruk påvirke hvordan du presterer. Uavhengig av arbeidsform og yrke blir prestasjonsevnen forringet på grunn av dårligere konsentrasjon og generelt nedsatt funksjonsevne.

Forebyggende arbeid er viktig

En sykefraværsdag koster deg 3150 kroner. Oppfølgingen av en medarbeider som har alkoholproblemer som går ut over arbeidet er betydelig, men kostnadene av å ikke følge opp ansatte kan bli mye høyere enn det selve oppfølgingen koster. Akan tilbyr tjenester for å bistå arbeidslivet med forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk.

Selv kan du iverksette forebyggende tiltak og her er noen enkle tips fra meg som du kan vurdere:

  • Lag en policy som omhandler virksomhetens holdning til bruk av alkohol og rusmidler og gjør den kjent for alle
  • Opprett et godt og troverdig varslingssystem for avvik og en tydelig handlingsplan for oppfølging av rapporterte avvik
  • Kutt ut vinlotteri på fredagene – erstatt det med sjokolade eller sunne alternativer
  • Hold kontroll på sykdomsdager som oppstår på utsatte dager. Skaff deg et ressursstyringssystem som gir deg tilgang til statistikk og analyse
  • Sett i gang en frivillig fellestrening for ansatte på søndager

Gratis guide: Slik skaffer du deg kontroll på bemanningen

Last ned her

Mest populære