Gå til hovedsiden

Skatteplikt på rabatter?

Det er ikke uvanlig at ansatte får rabatter på kjøp av varer eller tjenester gjennom forretningsforbindelser. Men når er egentlig rabatten skattepliktig?

Skatteplikt på rabatter
Skatteplikt på rabatter

Når er en rabatt skattepliktig for den ansatte?

Skatteloven legger til grunn at “enhver fordel vunnet ved arbeid” er skattepliktig. Med dette som utgangspunktet vil også rabatter den ansatte får fordi personen jobber hos en bestemt arbeidsgiver kunne være skattepliktige. Rabatter den ansatte får på varer eller tjenester som bare er til tjenstlig bruk er ikke skattepliktige. Når den ansatte får rabatter ved privatkjøp må arbeidsgiver gjøre en vurdering av eventuell skatteplikt. 

Rabatten den ansatte får er skattepliktig hvis begge forutsetningene nedenfor er oppfylt:

1: Rabatten den ansatte får har en tilknytning til arbeidsforholdet (tilknytningskravet).

2: Den ansatte har fått en privatøkonomisk fordel av å benytte rabatten.
Det vil si at prisen den ansatte har betalt for en vare eller tjeneste er lavere enn den prisen som er allment tilgjengelige for andre på samme tidspunkt. 

Er det gitt en rabatt som oppfyller begge vilkårene så er det arbeidsgiver som er forpliktet til å beregne og innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt rapportere ytelsen i a-meldingen. Disse forpliktelsene gjelder både rabatter gitt av arbeidsgiver og rabatter gitt av arbeidsgivers forretningsforbindelser. 

Tilknytningskravet 

Ansatte kan motta rabatter både fra arbeidsgiver og gjennom andre enn arbeidsgiveren, såkalte tredjeparter. For at disse rabattene skal være skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid må det være tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen den ansatte får av å bruke rabatten og arbeidet/arbeidsforholdet. Dette er en vurdering som må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Rabatter gitt av arbeidsgiver vil som utgangspunkt være skattepliktige hvis de ikke er omfattet av reglene for personalrabatter. Men også rabatter gitt av arbeidsgivers forretningsforbindelser vil normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet for å si at rabatten er skattepliktig. Dette omfatter blant annet rabatter de ansatte får fra arbeidsgivers kunder, leverandører eller andre andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester. TIlknytningskravet er også oppfylt der det foreligger et bytteforhold ved at arbeidsgiver yter noe til en virksomhet for at arbeidstaker skal få rabatt. Så lenge arbeidsgiver har hatt en rolle i etableringen av ordningen/rabatten vil tilknytningskravet som utgangspunkt anses å være oppfylt. 

Hvis arbeidsgiver kun videreformidler et rabattilbud som er ensidig gitt av en annen virksomhet vil rabatten ikke anses å være skattepliktig. 

Privatøkonomisk fordel 

For at en rabatt gitt av arbeidsgiver eller arbeidsgivers forretningsforbindelser skal være skattepliktig, må den ansatte også ha oppnådd en privatøkonomisk fordel ved å benytte rabatten. Det vil si at hvis den ansatte betaler en lavere pris enn den prisen alle andre som kjøper samme vare eller tjeneste betaler på samme tidspunkt. Da anses den ansatte å ha oppnådd en privatøkonomisk fordel ved at personen har betalt lavere pris enn omsetningsverdien og fordelen anses dermed som skattepliktig.

Skattefrie rabatter

Skattemyndighetene bruker begrepet “allment tilgjengelig” som en standard for å vurdere om en rabatt er skattepliktig. Det er er gjort flere presiseringer knyttet til dette begrepet som innebærer at noen rabatter gitt av arbeidsgiver eller arbeidsgivers forretningsforbindelser likevel er skattefrie. 

Markedsføringsrabatter

En rabatt vil være skattefri hvis den er tilgjengelig i sluttbrukermarkedet på samme tidspunkt som rabatten gis som følge av arbeidsforholdet. Det vil si at rabatter som er lik markedsføringsrabatter og kampanjer som er tilbudt i sluttbrukermarkedet på samme tidspunkt alltid vil være skattefrie. 

Medlemsrabatter

Videre vil en rabatt være skattefri hvis den er lik rabatter som gis i kraft av medlemskap i en stor organisasjon, hvor medlemskap er åpent for alle og hvor det er ingen eller lav kontingent. Dette innebærer at alle rabatter som tilbys ansatte som også tilbys gjennom organisasjoner som blant annet OBOS og Turistforeningen er skattefrie. 

For bedrifter kan ulike fordelsprogram, som for eksempel Visma Fordel Ansatt, være en løsning på å tilby skattefrie rabatter til ansatte. Visma Fordel Ansatt samler ulike typer skattefrie rabatter på ett sted. Det vil derfor ikke medføre skatteplikt for de ansatte å benytte seg av rabattene. Ved å delta i ordningen kan arbeidsgiver tilby sine ansatte gode rabatter uten til enhver tid å måtte kontrollere om rabattene er skattepliktige. 

Personalrabatter 

Hvis den ansatte får rabatter på varer eller tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet gjelder reglene for personalrabatt. Da kan den ansatte få en rabatt inntil 100 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester. Rabatten kan ikke overstige 8000 kroner i løpet av inntektsåret. 

Les mer om skattefrie rabatter til ansatte

Er du kunde av Visma Fordel Ansatt eller Visma Innkjøpssamarbeid og har spørsmål om dette, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Mest populære