Gå til hovedsiden

SkatteFUNN-ordningen – husk garantifristen 1. september!

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan små og mellomstore bedrifter få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få tilbakebetalt 18 % av prosjektkostnadene.

SkatteFUNN-ordningen er for alle næringer og selskapsformer, og det er ikke noen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Det er heller ingen begrensninger på tema, så lenge virksomheten har et målrettet og avgrenset prosjektet som handler om å utvikle en ny vare eller tjeneste som er nyttig for bedriften.

Et forsknings- og utviklingsprosjekt må være avgrenset og målrettet og må ta sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret. Man behøver dermed ikke å være i skatteposisjon for å ha nytte av SkatteFUNN-ordningen. Kostnader pådratt før godkjenning av prosjektet, kommer til fradrag dersom de er pådratt i det samme inntektsåret som godkjenningen ble gitt.

Søknaden sendes inn elektronisk via www.skattefunn.no. Innovasjon Norge kvalitetssikrer først søknaden, og sender den videre til Forskningsrådet for sluttbehandling etter å ha avgitt sin innstilling. Det er således søknaden som danner grunnlaget for Forskningsrådets vedtak om godkjenning eller avslag. Virksomhetene må derfor sørge for å beskrive prosjektet så konkret at det er mulig for Forskningsrådet å vurdere om prosjektet oppfyller SkatteFUNN-vilkårene.

Det er viktig å få klart frem i søknaden hva som er nyskapende. Det bør derfor foretas en sammenligning mellom det nye som virksomheten ønske å utvikle vis-à-vis det som allerede finnes på markedet i dag. Produktet som helhet trenger i og for seg ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må virksomheten beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

SkatteFUNN-søknader blir behandlet fortløpende. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Dersom søknaden sendes inn før 1. september, garanterer myndighetene at søknaden ferdigbehandles i løpet av inneværende år. Dersom søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Foretaket må selv kreve skattefradraget overfor Skatteetaten. Skatteetatens skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling skal bekreftes av statsautorisert eller godkjent revisor, og leveres som vedlegg til selvangivelsen for det aktuelle inntektsåret. Kravet om revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke.

Dersom prosjektet går over flere år, må det leveres årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det. I rapporten beskrives det hvordan prosjektet ligger an, samt gis et overslag over pådratte kostnader i tilknytning til prosjektet i året som har gått.

Ønsker du bistand knyttet til søknad om SkatteFUNN, kontakt Visma Advokater AS på telefon 46 40 40 00.

Les mer om hva Visma Advokater AS kan bistå med på www.visma.no/advokater

Mest populære