Gå til hovedsiden

Skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Mange innehavere av enkeltpersonforetak stiller seg spørsmålet om det er hensiktsmessig å gjennomføre en skattefri omdanning til aksjeselskap. Ved denne vurderingen er det flere momenter som må hensyntas.

Skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ved endring av foretaksform er utgangspunktet at det utløses beskatning på eventuelle gevinster. Dette gjelder også egenutviklet goodwill. Skatteloven med tilhørende forskrift inneholder imidlertid regler om omdanning av bl.a. enkeltpersonforetak til aksjeselskap uten beskatning. I praksis videreføres foretakets skattemessige verdier i aksjeselskapet med såkalt skattemessig kontinuitet.

Det er flere momenter som må hensyntas når man vurderer om en omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap er hensiktsmessig. I det følgende vil vi skissere noen av de momentene som ofte har stor betydning for innehaveren av enkeltpersonforetaket.

Økonomisk risiko

Dersom virksomheten medfører høy økonomisk risiko vil drift gjennom aksjeselskap være hensiktsmessig, ettersom selskapets eiere ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Skattemessige fordeler

Videre vil også aksjeselskapsformen kunne medføre skattemessige fordeler. I et aksjeselskap påløper kun 27 % skatt på løpende inntekter, mens nye 27 % skatt ilegges ved utdelinger fra selskapet, som for eksempel aksjeutbytte. Til sammenligning ilegges inntil 50,4 % skatt på løpende inntekter i enkeltpersonforetak. Aksjeselskapsformen er med andre ord gunstig dersom en innehaver av et enkeltpersonforetak ikke trenger alle løpende inntekter til personlig forbruk. Ved å drive gjennom et aksjeselskap kan man foreta reinvesteringer og/eller bygge opp selskapets likviditet.

Trygdeytelser

Aksjeselskapsformen medfører også at aksjonærer som er ansatt i selskapet har krav på dagpenger og sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget. Til sammenligning har ikke innehaveren av enkeltpersonforetak krav på dagpenger, samt at vedkommende kun har krav på sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget.

Omstrukturering

Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap vil også kunne være hensiktsmessig med tanke på omstrukturering. Eier for eksempel innehaveren av et enkeltpersonforetak aksjer, kan han la det nystiftede aksjeselskapet overta aksjene gjennom omdanningen. Utbytte fra de eksisterende aksjene til det nystiftede aksjeselskapet er da skattefritt, ettersom man kan nyte godt av den såkalte fritaksmetoden.

Generasjonsskifte

En omdanning til aksjeselskap kan også være formålstjenlig med tanke på et fremtidig generasjonsskifte i virksomheten. Aksjeselskapsformen gjør det for eksempel lettere å fordele eierskapet i selskapet på flere arvinger.

Vilkår for skattefri omdanning

Selv om man etter en totalvurdering anser aksjeselskapsformen bedre for virksomheten, må visse krav oppfylles for at omdanningen skal kunne gjennomføres skattefritt. Et vilkår som tidvis skaper problem i praksis er at selskapets netto skattemessige verdier minimum må utgjøre kr 30 000. Oppfyller man ikke dette kravet kan imidlertid innehaveren av enkeltpersonforetaket enten beholde deler av gjelden privat eller skyte inn egne midler slik at kravet oppfylles.

Et annet viktig vilkår er at dersom man velger å gjennomføre en skattefri omdanning må det vesentlige av virksomheten overføres til aksjeselskapet for at omdanningen skal være skattefri. For enkeltpersonforetak er det likevel et viktig unntak, ved at fast eiendom kan holdes utenfor.  Innehaver av enkeltpersonforetaket vil da kunne leie ut eiendommen til sitt eget aksjeselskap. Dersom den aktuelle eiendom er en næringseiendom på under 500 m2, vil leieinntektene beskattes som kapitalinntekt, med en skattesats på 27 %.

Registrering i Foretaksregisteret

Dersom du vurderer å gjennomføre en skattefri omdanning av din virksomhet bistår vi gjerne med både planleggingen og selve gjennomføringen. Det er verdt å merke seg at dersom en skattefri omdanning registreres i Foretaksregisteret innen 1. juli 2015 gis den virkning fra 1. januar 2015.

 

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til skattefri omdanning av virksomheter. Dersom du har spørsmål om skattefri omdanning ta kontakt med advokat Øivind Henrik von Mehren på tlf. +47 481 93 167.

Mest populære