Hva skal du velge – permittering eller oppsigelser? Nye regler gir utvidet rett til permittering.

Si opp eller permittere? Nye regler kan gi tydeligere svar

Enkelte bedrifter opplever nå mangel på arbeid og planlegger enten permittering eller oppsigelser. Mange velger i dag å si opp sine ansatte da de ikke ser mulighet for oppgang i løpet av et halvt års tid. Fra 1.juli kommer imidlertid nye regler som gir utvidet rett til permittering. Dette gir arbeidsgivere mulighet til å permittere i ytterligere 19 uker, etter en periode med fem nye lønnspliktdager. Nå kan du altså permittere ansatte i 52 uker.

Hvilke utslag gir dette for bedriften og dagpengerettighetene til den ansatte?

Permittering gir raskere innsparing

Fordelen ved å permittere, fremfor å si opp, er at den kostnadsmessige besparelsen kommer raskere enn ved oppsigelser. I sistnevnte tilfelle betaler man lønn ut oppsigelsestiden. Ved permittering må arbeidsgiver kun betale lønn til de ansatte de 10 første dagene. Deretter vil den ansatte gå over til dagpenger utbetalt fra NAV de neste 30 ukene. Med de nye reglene kan du nå utvide permitteringen – etter 5 nye dager med lønn fra arbeidsgiver. Kanskje må du likevel si opp den ansatte etter en permittering? Da vil du som arbeidsgiver ha lønnsplikt i oppsigelsestiden – i tillegg til lønnspliktdagene i permitteringstiden.

Vil du lære mer om permittering og nedbemanning?

Last ned gratis guide

Permittering og dagpenger – dette endres

Perioden det kan mottas dagpenger under permittering utvides fra inntil 30 uker til inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Samtidig innføres det én ekstra uke (fem arbeidsdager) med lønnsplikt for arbeidsgiver etter 30 uker med dagpenger. Etter 30 uker med dagpenger under permittering, stanses dagpengene.

Etter at arbeidsgiver har betalt lønn for fem arbeidsdager, må bruker søke om gjenopptak av dagpengene hvis vedkommende fortsatt er permittert.

  • Slik er de nye reglene
  • Først ti arbeidsdager med lønnsplikt for arbeidsgiver (slik som i dag)
  • Deretter 30 uker med dagpenger under permittering
  • Så én uke (5 arbeidsdager) med lønnsplikt for arbeidsgiver
  • Etterfulgt av 19 uker med dagpenger under permittering
  • Totalt gir dette en permitteringsperiode på 52 uker

Den ansatte skal ha nytt permitteringsvarsel 14 dager i forkant av den nye forlengelsen. Det skal henvises til det første permitteringsvarselet. Endringen omfatter alle tilfeller, det vil si både nye permitteringer fra 1. juli 2016 og løpende permitteringer per 1. juli2016.

Permittert, tilbake i jobb, permittert på nytt: Hva gjør du nå?

Du har permittert ansatte som ikke har brukt opp de 30 ukene. Disse har vært tilbake i arbeid. Så viser det seg at du må permittere dem på nytt innenfor samme 30-ukersperioden (altså i løpet av 18 måneder, som tidligere beskrevet). Ansatte berørt av dette må ha nytt permitteringsvarsel som utløser ti nye lønnspliktdager. Dersom en trenger å permittere utover de 30 ukene, blir det fem lønnspliktdager før en bruker de siste 19 ukene.

Hva med dagpenger under utdanning?

Unntaket for å godkjenne utdanning på dagtid i kombinasjon med dagpenger forenkles. Det avgjørende blir da, slik som i dag, at utdanningen i sin helhet tilsvarer maksimalt tre måneders utdanning på full tid.

I dag kan godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere kombineres med dagpenger i inntil ett år. Fra 1. juli 2016 kan NAV, når særlige grunner foreligger, forlenge perioden utover ett år for å fullføre slik påbegynt opplæring.

Dagpenger ved etablering av egen virksomhet

Perioden det kan mottas dagpenger under etablering utvides fra inntil ni til inntil 12 måneder. Dette innebærer at perioden det kan gis dagpenger i en utviklingsfase utvides fra inntil seks til inntil åtte måneder, mens dagpenger i oppstartsfasen utvides fra inntil tre til inntil fire måneder.

De som per 1. juli2016 mottar dagpenger under etablering, kan søke om å få utvidet perioden med dagpenger med inntil to måneder i en utviklingsfase og med inntil én måned i en oppstartsfase. Forutsetningen er at det søkes før utløpet av henholdsvis utviklings- eller oppstartsfasen.

I dag kan det gis avslag på dagpenger under etablering hvis man potensielt kan fortrenge allerede etablert virksomhet med sin ide. Denne praksisen opphører fra 1. juli 2016.

Gry er sertifisert lønnskonsulent i Azets, Vismas tidligere regnskaps- og lønnsdivisjon. Hun jobber med lønns- og HR-rådgivning og betjener både interne og eksterne lønnskunder.
Connect with Gry: