Gå til hovedsiden

Rådgivende enhet for russaker – utfordringer og muligheter

Flyt Sikker Sak er et digitalt saksbehandlingssystem for håndtering av sensitive saker. Et godt arbeidsverktøy for rådgivende enhet for russaker.

radgivende-enhet-for-russaker
I rådgivende enhet for russaker skal kommuner ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten.

Ny lov krever etablering av rådgivende enheter for russaker i alle landets kommuner. Enhetens primære oppgave vil være å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Stortinget vedtok sommeren 2021 ny § 3-9 b i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester at det i alle landets kommuner skal etableres rådgivende enheter for russaker. I et brev datert 22.04.2022 kommer det frem at den nye lovpålagte oppgaven skulle gjøres innen 01.07.22.

Hva betyr loven for din kommune?

I rådgivende enhet for russaker skal kommuner ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten. Det gjelder i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika, der det settes som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker 

De som møter hos enheten, skal få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Hvis påtalemyndigheten har satt rustesting som vilkår, skal enheten også gjøre det.

Det er naturlig at tjenesten tilbyr helsefaglig oppfølging utover rusmiddeltesting alene, selv om vilkåret kun skulle dreie seg om å gjennomføre ruskontroll. Kommunene bør ellers se sine helse- og velferdstjenester i sammenheng, og trekke veksler på de tjenester og tilbud som finnes lokalt.

Organisering

Kommunene er kompensert med 100 millioner kroner for 2022. Landets kommuner er svært ulike både i størrelse og organisering, så en standard modell vil ikke være hensiktsmessig. Det er stor forskjell på for eksempel Oslo og Utsira, landets minste kommune med under 200 innbyggere. Mange steder er det hverken nok kompetanse eller behov for omfattende tiltak. 

Rådgivende enhet for russaker vil derfor kunne organiseres slik kommunen selv finner det hensiktsmessig, og det er ikke et krav at enhetene er en fysisk enhet. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid i små og mellomstore kommuner. 

Enkel saksbehandling og kommunikasjon 

På samme måte som pålegg om oppmøte hos enheten, er pålegg om rusmiddeltesting ikke basert på en helsefaglig vurdering, og anses ikke som helsehjelp.

Dette betyr at testresultat og opplysninger om oppmøte til testing ikke skal lagres i journal. Dette skal registreres av enheten i et administrativt saksbehandlingssystem, og lagres etter gjeldende regler for sensitive personopplysninger.  

For å gjøre dette arbeidet vil kommunen trenge et system som håndterer kravene i henhold til loven. Visma har utviklet Flyt Sikker Sak, et skybasert digitalt saksbehandlingssystem for håndtering av sensitive saker. 

Det ligger til påtalemyndigheten å kontrollere at vilkårene er oppfylt. Rådgivende enhet for russaker skal sende melding til påtalemyndigheten i politidistriktet dersom personen ikke har møtt ved enheten, og/eller har positivt resultat av test. Ved å benytte Visma Flyt Sikker Sak som digitalt saksbehandlingssystem vil enheten kunne håndtere denne oppgaven på en sikker måte som ivaretar personvern ved å benytte KS SvarInn / -Ut. 

Innkallinger kan sendes digitalt til personen som skal testes eller følges opp, og det kan benyttes SMS for å varsle om avtaletidspunktet om ønskelig. Dette sikrer mulighet for å innkalle til testing på kort varsel, og innkallingen dokumenteres direkte i systemet. 

Ønsker du å vite mer om Sikker Sak kan du lese mer og komme i kontakt med oss på våre nettsider.

Les mer om SIkker Sak her

Mest populære