Gå til hovedsiden

Prosjektledelse i endring

Selv om prosjektlederens hverdag endres, vil det fortsatt være et stort behov for ledelse i morgendagens leveranser. Fremtidens løsninger vil kreve høy endringsvillighet, mindre bestanddeler, plattformuavhengighet og kort TTM (Time-To-Market), alt pakket inn i det nødvendige sikkerhetsregimet.

Prosjektledelse

Tradisjonelt har prosjektlederen ansvar for å styre prosjektet for å oppnå prosjektmålene (effekt- og resultatmål) innenfor de rammene prosjektet er gitt av sin eier. Prosjekt som arbeidsform er effektiv for å løse en definert oppgave innenfor en gitt tidsperiode og med avklart mål og ressurstilgang. Prosjektlederen er i så måte lederen av det definerte prosjektet.

Ny teknologi krever smidig utvikling

Vi ser nå at store offentlige etater som tidligere benyttet store klassiske prosjektleveranser med fossefallsaktige metoder som arbeidsform for å løse oppgavene, beveger seg mot mindre enkeltstående leveranser med en smidigere kontekst. Dette er helt i tråd med dagens «beste praksis» hvor smidighet er i fokus, og agile metoder settes som forutsetning for å levere produkter av høy forretningsmessig verdi til produksjon.

Transisjonen fra store langvarige prosjektleveranser til mindre, kontrollerbare og hyppige leveranser krever at leveranseorganiseringen også endres. Ved at prosjektene blir erstattet av løpende «produktutvikling» betyr økt smidighet, mindre administrasjon og hyppigere produksjonssettinger. Dette igjen vil stille andre krav til kontraktsform, de enkelte partenes medvirkning, risiko og ansvar enn prosjektleveranser med et klassisk «Kunde og leverandørforhold».

Kontinuerlig styring etter forretningsverdi og nytte, i motsetning til predefinert omfang, redefinerer flere av de typiske prosjektlederoppgavene vi tidligere har vært vant til. Fra et leverandørperspektiv vil elementer som selvstyrende team, aktiv pilotering og smidighet i kontrakter gjøre at klassisk prosjektoppfølging og administrasjon kan reduseres, og heller erstattes av verdiøkende aktiviteter. Dette har i lang tid vist seg som en suksessfull oppskrift hos flere produktleverandører hvor man kontinuerlig har fokus på den funksjonaliteten som gir høy(est) forretningsmessig verdi for kunden og kundens kunde.

Morgendagens løsninger krever høy endringsvillighet, mindre bestanddeler, plattformuavhengighet og kort TTM (Time-To-Market), alt pakket inn i det nødvendige sikkerhetsregimet. I praksis betyr dette økt fokus på Proof-of-Concepts, «fail fast»-tankegang og automatisering. Det forventes at funksjonalitet skal gi umiddelbar verdi, og at avhengigheter håndteres med hyppige leveranser til produksjon. Oppfølging av pågående utviklingsaktiviteter vil i stor grad håndteres av teamet, og med kontinuerlig fokus på nytteverdi vil «riktig» element til enhver tid leveres kunde og kundes kunde.

Prosjektlederens hverdag endres

Selv om prosjektlederens hverdag endres, vil det fortsatt være et stort behov for ledelse i morgendagens leveranser. Kompetanse og evne til å få team til å yte sitt beste, sikre motivasjon, fjerne hindringer og lede an i krevende situasjoner er kjennetegn morgendagens ledere, det være seg for prosjekt-, produkt, eller prosess må fokusere på.

Visma Consulting har lang erfaring med leveranse av komplekse løsninger, og er godt rustet til å møte morgendagens leveansebehov. Våre prosjektledere og konsulenter jobber daglig med utfordringer som er med på å bringe oss forover på vei mot morgendagens teknologiske hverdag.

Guide: Vismas 7 steg til en vellykket prosjektoppstart

Visma har lang erfaring med å starte og gjennomføre prosjekter, og vår metodikk er et resultat av erfaringer, beste praksis og eksisterende standarder. Våre prosjektledere jobber aktivt i alle prosjektfaser, og deler her sine 7 steg til en vellykket prosjektoppstart.

Last ned guiden her

Mest populære