Gå til hovedsiden

Ny skattereform i Norge

Utredningen gjennomgår en rekke ulike områder innen skatteretten, og det er tvilsomt om det er politisk vilje til å gjennomføre alle forslagene.

Utredningen gjennomgår en rekke ulike områder innen skatteretten, og det er tvilsomt om det er politisk vilje til å gjennomføre alle forslagene. Utredningen skal nå på høring og mest sannsynlig vil noen forslag bli fremmet ved neste års statsbudsjett og således gjelde fra 2016.

Nedenfor gjennomgås hovedpunktene. Ta kontakt med en av advokatene i Visma Advokater dersom du ønsker å diskutere hva forslagene vil innebære for din virksomhet.

1. Skatt på alminnelig inntekt

 Utvalget foreslår å senke skattesatsen til 20 % på alminnelig inntekt for både personer og selskaper.

2. Endringer i rentebegrensningsregelen

 Fradragsrammen økes fra dagens nivå på 30 % til 45 % av EBIT, eksterne renter avskjæres og terskelbeløpet reduseres fra dagens nivå på 5 mill. kroner til 1 mill. kroner i netto rentekostnader.

3. Endringer i avskrivningsreglene

 • Startavskrivninger i saldogruppen for maskiner, inventar mv. avvikles
 • Personbiler skilles ut som ny saldogruppe med en sats på 15 % (istedenfor 20 %)
 • Satsen i saldogruppen for skip, rigger mv. reduseres fra 14 til 10 %.
 • Hoteller, bevertningssteder og losjihus flyttes til saldogruppen for forretningsbygg med en sats på 2 % (istedenfor 4 %).
 • Satsen for husdyrbygg i landbruket i saldogruppen for bygg og anlegg reduseres fra 6 til 4 %.

4. Skatteregler ved grenseoverskridende virksomhet

 • Utvalget foreslår å endre hjemmehørendebegrepet slik at selskap registrert i Norge alltid skal anses skattemessig hjemmehørende her.
 • Det foreslås å innføre en generell kildeskatt på renter
 • Innføre en generell kildeskatt på royalty (herunder leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler)
 • Kildeskatt på kildeskatt på utbytte vil kun ilegges aksjonærer hjemmehørende i lavskatteland
 • Foreslår å oppheve krav i fritaksmetoden om eierandel og eiertid for investeringer utenfor EØS
 • Avskjære bruk av fritaksmetoden dersom det gis fradrag for utdelingen/betalingen i det utdelende selskapet
 • Heve lavskattelandvilkåret i NOKUS-reglene og fritaksmetoden fra 2/3 til 3/4 av det norske skattenivået. Dette må ses i sammenheng med forslaget til å redusere selskapsskattesatsen til 20%
 • Utbygge ordningen med hvite- og svartelister i NOKUS-reglene

5. Endringer i informasjonsplikt mv.

 • Innføring av plikt til å opplyse om eierskap til selskap mv. i utlandet,
 • Innføring av hjemmel til å kreve informasjon om andre konsernselskap (med tilhørende sanksjoner ved brudd på slik opplysningsplikt)
 • Innføring av obligatorisk elektronisk selvangivelse

6. Finansiell sektor

 • Innføre merverdiavgift på finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag (gebyrinntekter, provisjoner mv.)
 • Innføre en særskilt avgift på margininntekter som kommer i stedet for ordinær merverdiavgift

7. Skatt på eierinntekter for personer

 • Skille ut eierinntekt som et eget skattegrunnlag
  • I provenynøytralt forslag: Skattesatsen settes til 41 %.
  • I forslag med netto skattelettelser: Skattesatsen settes til 37 %.
 • Unntaket fra ekstrabeskatning av renteinntekter skal bare gjelde mengdegjeldsbrev som er gjenstand for omsetning i organiserte marked innen 6 måneder etter utstedelsen
 • Innføre skatteregler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer eller deres nærstående skal anses som utbytte
 • Aksjonærmodellen skal ikke gjelde for inntekter fra aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS
 • For å bli skattlagt etter aksjonærmodellen stilles det krav om at selskap i EØS er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet

8. Skatt på personinntekt

Utvalget foreslår å innføre ny skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt:

 • I provenynøytralt forslag: 3 % over 140 000 kroner, 6 % over 206 000 kroner, 15%. over 544 800 kroner og 18% over 885 600 kroner
 • I forslag med netto skattelettelser: 2 % over 140 000 kroner, 5 % over 219 000 kroner, 15 % over 544 800 kroner

9. Inntektsskattegrunnlaget for personer

Utvalget foreslår å fjerne følgende fradrag og særordninger i personbeskatningen:

 • Boligsparing for ungdom (BSU)
 • Skatteklasse 2
 • Sjømanns- og fiskerfradraget
 • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
 • Fradrag for fagforeningskontingent
 • Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere
 • Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere
 • Foreldrefradrag
 • Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark (særskilt inntektsfradrag, lavere skattesats på alminnelig inntekt og lavere sats i trinn 1 i toppskatten)

10. Skatt på formue og eiendom

 • Mer ensartet formuesskatt (provenynøytral omlegging):
 • Ligningsverdiene av bolig og næringseiendom økes til 80 %. av anslått markedsverdi, ligningsverdiene av fritidseiendom dobles, alle andre eiendeler og gjeld verdsettes til 80 %. av dagens verdi, og bunnfradraget økes til 2 130 000 kroner
 • Oppheve skattefritak ved utleie av inntil 50 %. av markedsverdien av egen bolig

11. Merverdiavgift

 • Dagens nullsatser og laveste sats økes til 15 % tilsvarende dagens sats på matvarer.
 • Generell sats bevares på 25 %.

Ta kontakt med en av oss dersom du ønsker å diskutere hva forslagene vil innebære for din virksomhet.

Martin Wikborg
[email protected]                                       
mob 98206242

Mest populære