Gå til hovedsiden

Merverdiavgift for idretten

Både profesjonelle og små idrettslag kan få løftet av merverdiavgift. Les om de tre hovedordningene.

Merverdiavgift for idretten

Både de helt små og de mest profesjonelle idrettsklubbene må forholde seg til flere ulike regelverk som gjelder merverdiavgift. Dette kan være utfordrende, men det gir samtidig muligheter for å få løftet av merverdiavgift som ellers ville blitt en endelig kostnad. I 2014 fikk over 19 000 ulike lag og foreninger tilbakebetalt merverdiavgift fra staten.

 

I hovedsak er det tre ordninger man bør kjenne til:

1) Merverdiavgiftslovens regler gjelder for idretten

Merverdiavgift for idretten kakesalgFor det første gjelder det alminnelige merverdiavgiftssystemet i hovedsak for idrettslag som for alle andre. Det betyr at dersom det drives næringsvirksomhet, for eksempel med salg av mat, effekter, parkeringsvirksomhet, servering i kafé e.l. og reklame mv. må laget således registreres i Merverdiavgiftsregisteret og beregne utgående avgift på omsetningen. Samtidig får man da fradrag for avgift på noen varer og tjenester man kjøper. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som idrettslag gjerne vil være, er beløpsgrensen for mva-registrering kr 140 000 kroner, mot kr 50 000 for andre næringsdrivende.

Ved omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangement, er beløpsgrensen for registrering langt høyere; 3 millioner kroner. For de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn er det imidlertid den vanlige grensen på kr 50 000 som gjelder. Disse klubbene skal altså nesten uten unntak registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

 

«Vær oppmerksom på at det gjelder forskjellige satser for merverdiavgift, alt avhengig av hvilken type omsetning det er snakk om.»

 

Merverdiavgift for idretten utleieIdrettsklubber kan ha mye å tjene på å planlegge godt ved oppføring og utleie av bygg og idrettsanlegg. Man har eksempelvis mulighet til å frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, dersom man leier ut lokaler som brukes i avgiftspliktig virksomhet. Da kan man som utleier i visse tilfeller oppnå fullt fradrag for inngående avgift på oppføringstidspunktet, noe som er en likviditetsmessig stor fordel.

 

2) Kompensasjon for såkalt vare- og tjenestemoms

Merverdiavgift for idretten frivilligFor det andre kan alle som oppfyller vilkårene for å være registrert i Frivillighetsregisteret, herunder idrettslag, søke om å få kompensasjon for mva på varer og tjenester de kjøper. Ordningen, som er rammestyrt og således avhengig av Stortingets årlige bevilginger, administreres gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet. For medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité søkes og rapporteres det til NIF, og ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Det er viktig å være oppmerksom på at også de mer profesjonelle idrettslagene som ikke baserer seg på frivillig innsats, kan søke om merverdiavgiftskompensasjon gjennom ordningen. Kompensasjonsbeløpet kan være et kjærkomment tilskudd til budsjettet i trange økonomiske tider.

Eliteklubber som også driver med breddeidrett må være oppmerksomme når det søkes om kompensasjon, slik at man har kontroll over egen økonomi og hvilke tilskudd man kan budsjettere med. Kostnader som pådras i eliteidretten kompenseres nemlig ikke. Her gjøres det erfaringsmessig en del feil.

 

3) Kompensasjon av merverdiavgift ved oppføring av idrettsanlegg

Merverdiavgift for idretten hallDet er et stort økonomisk løft å føre opp et idrettsanlegg. I de tilfeller idrettsklubbene tar dette løftet selv, og ikke for eksempel får en avtale med kommune eller fylkeskommune om leie av anlegg, er det viktig å være klar over at det finnes en særordning med tildeling av midler. Gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet kan man søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegget. Også denne ordningen er rammestyrt, hvilket vil si at hvor stor andel man får kompensert er avhengig av Stortingets bevilgninger og hvor mange som søker. For 2015 ble det tildelt nærmere 124 millioner kroner gjennom ordningen.

I korte trekk kan man få tildelt midler fra ordningen dersom følgende vilkår er oppfylt:
  • Byggingen av anlegget eller byggetrinnet må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget
  • Anlegget eller byggetrinnet må være ferdig bygget
  • Regnskapet må være avsluttet og anleggsregnskapet skal være attestert av revisor

 

Oppsummering om merverdiavgift for idretten

De ulike, parallelle ordningene for merverdiavgift som gjelder for idretten byr på muligheter for den som planlegger og kjenner regelverket. Samtidig er det fort gjort å bomme på mål. En samtale med Visma Advokater kan vise seg å være en fornuftig investering.

  

Advokat Øivind Henrik von Mehren jobber til daglig med skatterett i Visma Advokater. Ved siden av har han et glødende engasjement for fotballfaget. Ved å kombinere disse interesseområdene ønsker han å bistå norske fotballklubber, norske spilleragenter og deres klienter med rapporteringsforpliktelser, skatt og avgift.

Visma Advokater har lang erfaring med merverdiavgift og skatterett. Om du har spørsmål knyttet til merverdiavgift for idretten, ta kontakt med Øivind Henrik von Mehren på telefon +47 481 93 167.

Mest populære