Gå til hovedsiden

Merverdiavgift – endringer i representantordningen er vedtatt

1. juli 2013 endres ordningen for merverdiavgiftsrepresentanter. For det første oppheves representantens ansvar for betaling av merverdiavgift. For det andre oppheves kravet om at salgsdokumentasjon skal sendes gjennom representant.

Utenlandske næringsdrivende som ikke har forretnings- eller hjemsted i Norge, skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret ved representant.  Etter dagens ordning er den norske representanten solidarisk ansvarlig med den utenlandske næringsdrivende både for å beregne og betale merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven 11-1. I tillegg er det i utgangspunktet krav om at salgsdokumentet skal sendes gjennom representanten, og bl.a. må både representanten og den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer fremgå på salgsdokumentet.

Det er nå vedtatt å gjøre enkelte endringer i representanters ansvar. I første omgang er solidaransvaret for betaling av merverdiavgift nå opphevet for selskap fra enkelte land. Det vil si at representanten fritas fra den økonomiske risikoen for at den utenlandske næringsdrivende ikke betaler skyldig merverdiavgift. Dette gjelder imidlertid bare i de tilfeller hvor den næringsdrivende er hjemmehørende i en stat som Norge har avtale om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift med. Pr. i dag er slik avtale inngått med Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Pilen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia og Malta.

Endringen føre altså til en lavere økonomisk risiko når man opptrer som representant for næringsdrivende fra de ovennevnte statene.

Kravet om at salgsdokumentet må sendes gjennom representanten er også opphevet.

Det vil imidlertid ikke lempe på kravet om at også representanten er ansvarlig for beregning og innberettning av merverdiavgift. Kravet til salgsdokumentasjon opprettholdes også som det er.  Det må større endringer til for å vesentlig lette de praktiske forholdene rundt en representantrolle. Regjeringen varsler at også disse reglene skal opp til vurdering, uten at tidspunkt for dette er presisert.

Reglene gis virkning fra 1. juli 2013. Endringene gis ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at representanten er solidarisk ansvarlig også for betaling av merverdiavgift til og med 3. termin 2013.

Finansdepartementet holder fremdeles på med en gjennomgang av hele regelverket rundt representantordningen. Det er imidlertid ikke gitt noe tidsperspektiv på når ytterligere endringer kan ventes.

Mest populære