Gå til hovedsiden

Fravalg av revisor – derfor kan det lønne seg

Visste du at du mange kan velge bort revisor for årsregnskapet 2016? Finn ut om du er en av dem – og hvorfor fravalg av revisor kan lønne seg.

Fravalg av revisor? Sjekk om selskapet ditt oppfyller kriteriene – det kan nemlig være mye å spare.
Fravalg av revisor

Hadde selskapet ditt i 2014 og 2015: 

  • Driftsinntekter lavere enn 5 millioner kroner?
  • Balansesum lavere enn 20 millioner kroner?
  • Et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke oversteg 10?

Da kan du faktisk velge bort revisor for årsregnskapet 2016. Fra 2011 ble nemlig revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene i Norge.

Fristen for å sende melding og protokoller til Brønnøysund er senest 10. desember. En erfaren økonomisk rådgiver hjelper deg gjerne med å komme i mål. En moderne regnskapsfører leverer i dag høy kvalitet på bokføring og dokumentasjon. Regnskapsføreren skal være din økonomiske rådgiver og sparringspartner. Som et mindre selskap har du derfor ikke lenger bruk for revisors tjenester på samme måte som tidligere.

Så er det fortsatt en del som tenker at revisors signatur øker kvaliteten på regnskapet når det gjelder banklån, Skatteetaten og så videre. I den forbindelse har professor John Chr. Langlie ved Handelshøyskolen i BI avgitt en evalueringsrapport. Her belyses de positive og negative konsekvensene for selskaper som velger bort revisor. Konklusjonen er klar: Fravalg av revisor har gitt gode resultater og var en riktig beslutning. Her er de fire hovedtrekkene i evalueringen:

1. Lavere kostnader

Aksjeselskaper får lavere kostnader siden de ikke betaler honorar til revisor. De 5.000 – 30.000 kronene (ulikt for alle selskaper) du betaler i revisjonshonorar kan du bare sette en strek over. Regnskapsfører leverer akkurat den samme kvaliteten uavhengig av om du har revisor eller ikke. Å velge bort revisor vil ikke føre til høyere regnskapshonorar.

2. Kvalitet på regnskapet og ligningsoppgaver

Revisors signatur anses som et kvalitetsstempel på regnskapet. Men regnskapsfører leverer som nevnt høy kvalitet på bokføring, dokumentasjon, ligningspapir og årsregnskap – uavhengig om selskaper har revisor eller ikke. Regnskapsførere har strenge regler å følge knyttet til kvalitet på bilag og rapporter og dokumentasjon av inntekter, kostnader, eiendeler og lån. Vi foretar kvalitetssjekker av hverandre og gjennomfører analyser av regnskapet for å avdekke feil. Evalueringsrapporten fant ut at kvaliteten på ligningsoppgaver generelt gikk noe ned. Det gjaldt imidlertid kun de som gjorde det selv – ikke de selskapene som brukte regnskapsføreren til å utarbeide ligningspapir og årsregnskap. Bruker du et moderne og rådgivende regnskapskontor, har du et kvalitetsstempel på regnskapet ditt uansett.

3. Banklån, kreditt og rentenivå

En del selskaper kan ha revisor fordi det føles som en ekstra trygghet overfor banken. Mange kan være redde for at de ikke frå lån eller kreditt, eller at de får høyere rente. Evalueringsrapporten viser ingen negative finansieringskonsekvenser for selskapene som valgte bort revisjon. Hverken høyere rente på lån eller dårligere tilgang på kreditt ble avdekket. Bankene vurderer fra tilfelle til tilfelle om de må ha et revisorgodkjent regnskap, men de er som oftest godt fornøyd hvis du har et regnskap av god kvalitet. Det gjelder like fullt dersom regnskapet ikke er revidert.

4. Kontroll fra Skatteetaten

Mange frykter en kontroll fra Skatteetaten. Enkelte tror derfor at revisor sørger for at de oftere unngår kontroll. Skatteetatens erfaringer viser ingen økning i skatteunndragelser etter at selskaper fikk mulighet til fravalg av revisjon. De benytter derfor ikke dette som et viktig utvalgskriterium. Hvis du bruker en profesjonell regnskapsfører, vil du oppleve at kontrollen går veldig greit. Regnskapet ditt vil være av høy kvalitet og du får hjelp til å kommunisere med skattekontrolløren.

Revisjonspliktevalueringen viser altså at – dersom du oppfyller kriteriene – det kan være smart å velge bort revisor. Ved fravalg av revisor bortfaller kravet fra Skatteetaten om at revisor skal signere på ligningspapirene. Det er heller ikke krav om at det skal legges ved en revisjonsberetning ved innsending av regnskapet til Brønnøysund. Regnskapskontoret ditt kan som før bistå deg med å utarbeide og sende inn ligningspapir og årsregnskap.

Bruk alltid en seriøs regnskapsfører. Det er betryggende både for banken, skatteetaten, leverandører, kundene, eksterne aksjonærer og ikke minst deg selv.

Fremtidsutsikter

Regjeringen har nedsatt et aksjelovutvalg som har fått utsatt frist til 23. oktober 2016 for å legge frem en NOU (rapport) om å velge bort revisor. Det er i skrivende stund ikke kjent hva som kommer til å stå i utredningen, men det antas at flere selskaper vil få mulighet til å velge bort revisjon.

Tilvalg av revisor

Selskaper som tidligere har valgt bort revisor, men der regnskapet viser at man vil passere en av terskelverdiene, er pålagt å skaffe seg revisor fra det påfølgende året. Med andre ord: passerer omsetningen 5 millioner i løpet av 2016, må regnskapet for 2017 revideres av revisor. Du kan ikke vente med å velge revisor til årsregnskapet for 2017 er ferdig. Aksjeloven krever at styret skal sørge for valg av revisor straks vilkårene for fritak ikke lengre er til stede. Konsekvensen av å være revisjonspliktig og stå registrert uten revisor i Brønnøysund, kan være tvangsoppløsning av selskapet. Din økonomiske rådgiver følger med på dette for deg og informerer deg så snart du når en terskelverdi. Du kan få hjelp til å innhente anbud, knytte kontakt med revisor og utarbeide pliktige dokumenter for å velge revisor.

Fravalg av revisor – er det mulig for deg?

Dersom du tilhører en av følgende kategorier, er det ikke mulig å velge bort revisjon:

  • morselskaper i konsern
  • selskaper som har fått vedtak fra Skatteetaten om pålagt revisjon
  • selskaper som driver med apotek- eller advokatvirksomhet
  • selskaper som er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
  • selskaper som er under tilsyn av Finanstilsynet

Få hjelpen du trenger

Det du først og fremst trenger er å få levert regnskap, ligningspapirer og årsregnskap av høyeste kvalitet. Du skal være trygg på at selv om du velger bort revisjonstjenesten, så er regnskapet fortsatt kvalitetsstemplet. Fristen for å melde inn fravalg av revisor er 10. desember.

Mest populære