Gå til hovedsiden

Fradragsrett for merverdiavgift på reisekostnader

Når kan inngående merverdiavgift på reisekostnader betalt for ansatte fradragsføres?

Skattedirektoratet kom 24. januar 2013 med en melding, SKD 2/13, som omhandler fradragsrett for inngående merverdiavgift på ansattes reisekostnader betalt av virksomheten.

Utgangspunktet har tradisjonelt vært at inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til ansattes reise mellom hjem og fast arbeidssted ikke kan fradragsføres. Begrunnelsen har vært at dette er kostnader av privat karakter og som dermed ikke er “til bruk i” virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1. Dette synspunktet videreføres av Skattedirektoratet i meldingen, og standpunktet har også støtte i Høyesterettsdom av 30. september 2011 – Haliburton AS (fast arbeidssted).

Også inngående avgift på ansattes reise mellom flere faste arbeidssteder anser Skattedirektoratet som hovedregel avskåret fra fradragsretten, men åpner for at det her kan foretas en konkret vurdering basert på reisens karakter.

Høyesterett åpner nå imidlertid opp for at et moment som taler for at reise mellom fast arbeidssted og hjem kan fradragsføres, er at den ansatte jobber under reisen. Skattedirektoratet gir uttrykk for at dette ikke bør være avgjørende p.g.a kontrollhensyn, men i Haliburton-dommen åpnes det altså for at dette kan være relevant. Dersom den ansatte har lønn under reisen kan også dette tale for at tilknytningen til arbeidet er så sterk at fradragsrett kan foreligge.

Andre virksomhetsrelaterte reiser enn reiser til/fra fast arbeidssted og hjem vil være fradragsberettiget, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1. Dersom én reise involverer både reise mellom hjem og fast arbeidssted og annet reisemål vil som hovedregel kun merreisen være fradragsberettiget.  Dersom den ansatte kun er innom det faste arbeidsstedet for å f.eks. hente noen papirer kan imidlertid avgift på hele reisekostnaden bli ansett som fradragsberettiget.

Hva som anses som fast arbeidssted beror på en konkret vurdering, hvor hovedmomentene er om den ansatte regelmessig arbeider på stedet og om det skjer med en viss hyppighet. Det vil si at en ansatt kan ha flere faste arbeidssteder.

Avslutningsvis i meldingen kommenterer Skattedirektoratet kostnader til overnatting. Det er hovedsakelig de samme vurderingstemaene for dette som for andre reisekostnader.

 

Har du spørsmål vedrørende dette kan Visma Advokater kontaktes.

Mest populære