Slik forbereder du årsoppgjøret

Varelager

Alle næringsdrivende som har varelager, skal pr 31.12 foreta en nøyaktig opptelling av varebeholdningen, og det skal settes opp en varetellingsliste. Varetellingslisten skal omfatte alle varer, således også varer som antas uselgelige. Ønskes nærmere informasjon om reglene rundt varetelling, samt kravene til varetellingslistene, kan regnskapsfører i Visma besvare dette.

Kundefordringer

Bedriftene bør i god tid før årsskiftet gjennomgå sine kundefordringer og sjekke om det er noen av fordringene som må tapsføres. Dersom dette gjøres før 31.12., får selskapet skattemessig fradrag for tapet i 2013. I tillegg får man tilbake eventuell utlagt merverdiavgift. Det er en del betingelser knyttet til hva som må gjøres for å sikre skattemessig fradrag for tapsføringen, vi er selvsagt behjelpelig med å få dette gjort på en riktig måte.

Kassetelling

For alle selskap med kassebeholdning er det viktig at kassen blir talt fysisk pr 31.12, og at denne telling blir attestert av den som har talt kassen.

Uttak av varer til eiere eller til bruk i bedriften

Den næringsdrivende skal fortløpende føre dette uttaket slik at det blir korrekt medtatt hver mva termin. Dersom dette ikke er gjort, må den næringsdrivende påse at dette blir innlevert pr 31.12.

Kilometerstand

Les av kilometerstanden for alle biler pr 31.12.

Innlevering av bilag

Det er viktig at alle bilag vedrørende 2013 innleveres så raskt som mulig. Alle bilag med fakturadato 2013 skal være med på mva oppgaven for 6. termin 2013. Men for at regnskapet for 2013 skal bli korrekt, er det viktig at bilag som gjelder leveranser i 2013, innleveres regnskapsfører så snart som mulig på nyåret selv om fakturadato er i 2014.

Endring i eierforholdet

Dersom selskapet har endringer i eierforholdet, som regnskapsfører ikke har fått beskjed om, må dette opplyses.

For personlig næringsdrivende som skal forbeerede selvangivelse:

  • Årsoppgave over private bankinnskudd, aksjer og gjeld
  • Lønnsoppgaver vedrørende inntekter fra andre, samt lønnsoppgave vedr eventuelle sykepenger
  • Oppgave fra forsikringsselskap vedr livsforsikring
  • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført
  • Premie til egen pensjonsforsikring
  • Utgifter til barnepass
  • Endring i private eiendeler fra foregående år (biler, båter, campingvogn, faste eiendommer mv)
  • Forsikringsverdi innbo og båter
  • Endring i familiesituasjon

Visma tilbyr årsavslutning og rådgivning fra våre dyktige rådgivere for alle typer selskap til konkurransedyktige betingelser.
Les mer og kontakt Visma om rådgivning, årsoppgjør og regnskapsføring

Anita jobber som Produktsjef årsoppgjør og har ansvar for årsoppgjørsproduksjonen i Visma Services Norge AS, herunder support. Anita er også en del av den interne kvalitetskontrollgruppen, og foretar årlig en rekke kvalitetskontrollbesøk ved regnskapskontorene i Visma. Hun har mange års erfaring innen områdene regnskap, årsoppgjør og revisjon. Anita kom til Visma i 2007, etter 10 år innen revisjon.
Connect with Anita: