Gå til hovedsiden

Feil på a-meldingen kan nå koste deg dyrt

Unngå tvangsmulkt og gebyr – rett opp a-meldingen før august.

Feil på a-meldingen? Rett opp før august!

Kontrollen starter i august 2016

Feil på a-meldingen undersøkelserDen 13. mai i år gikk A-ordningen ut med varsel om at alle a-meldinger fra og med januar 2016 vil bli kontrollert av Etatens fellesforvaltning («EFF»). Kontrollarbeidet vil starte opp i august 2016. EFF varsler reaksjoner ovenfor oppgavepliktige som ikke har rapportert, eller har rapportert feil eller ufullstendig.

Reaksjonene vil i første omgang gjelde ved manglende levering av a-melding. Etterhvert vil det også reageres mot de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold (F108) og de som rapporterer ugyldig inntekt (F200). Andre alvorlige feil kan også få reaksjoner på sikt. Når EFF viser til alvorlige feil er det grunn til å anta at terskelen for reaksjon vil være relativt høy til å begynne med og at den gradvis vil bli senket.

 

Rett opp mangler i a-meldingen før august!

Arbeidsgivere som har mottatt brev fra A-ordningen med beskjed om at a-melding ikke er levert eller er levert med manglende opplysninger vil mest sannsynlig bli ilagt gebyr dersom forholdene ikke er rettet innen august 2016.

 

Tvangsmulkt

A-opplysningsloven har egne regler om tvangsmulkt, som innebærer at gebyret basert på dagens rettsgebyrsats normalt kan settes til 102,50 kroner pr dag pr inntektsmottaker som det ikke er gitt pliktige opplysninger om.

Feil på a-meldingen tvangsmulktTvangsmulkten begynner å løpe fra den dag som er fastsatt i vedtak om tvangsmulkt. A-ordningen har bekreftet at tvangsmulkt vil starte å løpe fra tidligst 5 dager etter dato for vedtak. Tvangsmulkt opphører å løpe når rapporteringsplikter er bragt i orden.

Som et eksempel kan mulkten utgjøre hele 305 450 kroner for en arbeidsgiver med 20 ansatte som unnlot å sende a-melding for januar 2016, mottar vedtak datert 1. august 2016 og først oppfyller plikten ved utgangen av inntektsåret 2016.

 

Overtredelsesgebyr

A-opplysningsforskriften åpner også for ileggelse av overtredelsesgebyr når følgende opplysninger ikke er levert innen fristen:

  • Organisasjonsnummer, fødselsnummer eller d-nummer for oppgavegiver
  • Fødsels- eller D-nummer for inntektsmottaker
  • Referansenummer for oppgaven
  • Kalendermåned oppgaven gjelder for
  • Lønnsutbetalingsdato
  • Angivelse av referansenummer for hovedoppgave dersom oppgaven er en erstatningsoppgave

Dette overtredelsesgebyr fastsettes normalt til 256,25 kroner pr dag pr ansatt (basert på dagens rettsgebyrsats).

Det vil si at dersom du som arbeidsgiver drar på ferie i fire uker og har glemt å legge inn referansenummer på a-meldingen for dine 20 ansatte, kan du ha pådratt deg et gebyr på 7 175 kroner når du er tilbake fra ferie.

 

Råd fra Visma Advokater – sjekk nøye

Vårt klare råd er derfor at du er ekstra nøye med utfylling og innsendelse av a-meldingene. En forglemmelse eller feil kan vise seg å være uforholdsmessig kostbart.

Feil på a-melding rett oppFør august 2016 kan du korrigere alle feil du har uten å få reaksjoner. Du bør derfor også gjennomgå de a-meldinger som er levert så langt i 2016. Kontroller at du har levert a-melding for alle månedene og for alle ansatte. Du bør også sjekke den siste tilbakemeldingen i hver måned. Eventuelle feil bør rettes opp nå og senest innen august 2016 for å sikre deg mot gebyr og mulkt.

 

Vil du ha hjelp med dette, kontakt gjerne Inger Lise Løvneseth, autorisert regnskapsfører og partner i Visma Advokater, pr telefon +47 412 02 299 eller epost.

Vil du lese mer om a-meldingen?
Ett år på vei med a-melding – hvordan har det gått?
A-melding – sliter du med avstemming?

Visma Advokater hjelper kunder over hele landet med forretningsjuridiske spørsmål.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære