Gå til hovedsiden

Endringer i bokføringsforskriften

Det ble i juni vedtatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene gis virkning fra 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.

En del av de viktigste endringer er:

 • Inngående og utgående merverdiavgift skal kunne spesifiseres pr. transaksjon.
 • Salgsdokument kan angi siste dato i foregående måned som dokumentdato dersom salgsdokumentet er utstedt senest innen de femten første virkedagene i måneden. Tilbakedatering i henhold til dette forutsetter at varen eller tjenesten var levert i forrige måned.
 • Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.
 • Elektroniske salgsdokument må utstedes i et format som ikke enkelt lar seg redigere, f.eks. kan tekstbehandling, regneark, e-post mv. ikke benyttes.
 • Prosjektregnskap må inneholde prosjektkode, for øvrig er kravene til oppbevaring og sporbarhet av prosjektregnskap og timelister er skjerpet.
 • Det er kommet to nye kapitler som regulerer krav til salgsdokument og kunde- og leverandørspesifikasjoner for finansvirksomhet og forsikringsselskap og pensjonsforetak.
 • Det åpnes igjen for at tilbakehold beløp i bygge- og anleggsbransjen kan tas med i det salgsdokument som utstedes ved avslutning av arbeidet.
 • Som bokføringspliktige med få transaksjoner anses nå selskap med mindre enn 600 bilag i året.
 • Ny § 5-2-1a regulerer utstedelse av salgsdokumentasjon ved formidling.
 • Selger kan ikke fravike kravet om angivelse av kjøper dersom vederlaget er på kr 40 000 og det betales med kontanter.
 • Det innføres en forenklet ordning ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, hvor daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat, og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden.
 • Det innføres strengere krav til føring og oppbevaring av personallister for bransjene restaurant/servering, frisør/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted.
 • For nærmere spesifiserte bransjer innføres strengere krav til timeregistrering, bl.a. til føring av interntid og tid på prosjekt.

Endringene som er gjort med denne forskriften er ganske omfattende, og dette var bare en kort skissering av de viktigste endringene. For hele endringsforskriften gå til:

https://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2013/forskrift-om-endringer-i-forskrift-1-des.html?id=731909

 

Mest populære