Gå til hovedsiden

Ny dom om fradragsrett for merverdiavgift

Muligheter til direktefradrag for moms ved oppføring av offentlig infrastruktur som riksveier

Ny dom om fradragsrett for merverdiavgift

 

Oslo tingretts dom av 1. februar 2016

Oslo tingrett avsa den 1. februar 2016 avgjørelse i en sak om fradragsrett for merverdiavgift for infrastrukturanskaffelser. Saksøker hadde i saken oppført en del infrastruktur som selskapet var pålagt å bekoste. Av dommen fremgår:

«Retten er kommet til det resultat at det i dette tilfellet ikke utløses en tilbake- føringsplikt (justeringsplikt) når Avinor overfører ferdig utbygd infrastruktur  til det offentlige organ (stat, fylkeskommune og kommune). Retten mener at  offentlig infrastruktur som allerede på oppføringstidspunktet er forutsatt å  skulle overtas til offentlig eie og drift i henhold til offentligrettslige planer, faller utenfor begrepet «kapitalvare».»

 

Full fradragsrett for bekostning av riksvei

infrastruktur fradrag merverdiavgiftEn mulig positiv konsekvens av dommen er at avgiftspliktige subjekter som i utgangspunktet har full fradragsrett for merverdiavgift og som overfører infrastruktur til det offentlige får beholde sin fradragsrett for merverdiavgift. Dette får særlig betydning for statlige veier hvor det tidligere ikke har vært innrømmet fradrag for moms. Det er nå en mulighet til å gå tre år tilbake i tid for å hente tilbake merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med oppføring av statlige veier.

 

Dommen er ikke rettskraftig

Selv om dommen ennå ikke er rettskraftig bør man danne seg et overblikk over hvilke muligheter som oppstår dersom dommen blir stående. I den anledning gjør vi oppmerksom på de strenge foreldelsesreglene som gjelder på momsområdet og som potensielt kan føre til at kravet går tapt.

 

Vil du ha flere nyheter om merverdiavgift?

Vær OBS om du driver et OPS-selskap
Merverdiavgift for idretten

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner. Merverdiavgift er ett av våre spesialfelt og et område med stadige lovendringer og omfattende praksis. Har du spørsmål til merverdiavgift kontakt gjerne advokat Øyvind Hartvigsen på epost eller telefon: +47 468 28 670.

Våre andre spesialfelt:  Skatterett | Selskapsrett | Arbeidsrett | Offentlige anskaffelser  | Fast eiendom | Kontraktsrett  | Personvern | Insolvens og restrukturering | Pengekrav |  Tollrett

 

Mest populære