Gå til hovedsiden

Alt du trenger å vite om dokumentavgift

Hvordan beregnes dokumentavgift, og i hvilke tilfeller kan du få fritak fra dokumentavgift?

Dokumentavgift betales ved overføring av alle type eiendommer

 

Hvorfor betaler vi dokumentavgift?

dokumentavgift_rett i statskassenI 1976 avløste dokumentavgiften den såkalte stempelavgiften, som var en avgift på ulike dokumenter. Stempelavgiften er i Danmark kjent fra 1660, og den ble innført i Norge i 1676.

Dokumentavgiften er en avgift til statskassen og har kun til hensikt å skaffe staten inntekter. Den skal altså ikke dekke statens omkostninger i forbindelse med hjemmelsoverføringen. Dette dekkes nemlig av tinglysingsgebyret.

 

Unntak fra reglene om dokumentavgift

Det fins en rekke unntak fra reglene om dokumentavgift. Fritak gjelder i særlige tilfeller for overføring av hjemmel til fast eiendom:

 1. Mellom ektefeller under ekteskapet.
 2. I forbindelse med dødsfall, hvor hjemmelen overføres til den gjenlevende ektefellen fra den andre ektefellen.
 3. I forbindelse med separasjon eller skilsmisse når det gjelder skifte av felleseie.
 4. Mellom samboere, som eier felles bolig ved samlivsbruddet og samboerne har hatt felles folkeregistrert adresse minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn.
 5. Til lovbestemte arvinger i forbindelse med dødsfallet eller utdeling fra uskiftet bo.
 6. Ved testaments arv som overstiger arveparten etter loven, hvis testamentsarvingen overfører eiendommen videre samme dag.
 7. Dersom den gjenlevende ektefellen eller samboeren som sitter i uskiftet bo ønsker å overføre eiendommen til en av førsteavdødes arvinger, kan mottakeren kreve fritak fra dokumentavgift for den arveparten som han har krav på etter førsteavdøde.
 8. Dersom testamentsarvingen bestemmer seg for å selge eiendommen eller gi den videre til noen andre, og hjemmelserklæringen og skjøtet blir tinglyst samme dag, blir det kun beregnet dokumentavgift en gang, selv om overføringen i realiteten skjer to ganger.
 9. Ved innløsing av festetomt kan partene enten avtale en innløsningspris eller innløse tomten til den prisen som følger av tomtefesteloven. Hvis prisen er fastsatt etter rettledningen til tomtefesteloven § 39, kan denne summen oppgis som avgiftsgrunnlag for dokumentavgift i skjøtet. Det samme gjelder dersom prisen er fastsatt i instruks om innløsning og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statlige styrte organ eier tomten.
 10. Første overføring av en selvstendig og helt ny bygning som ikke er tatt i bruk.
 11. Ved overføring av bygning som er under oppføring, beregnes det bare dokumentavgift av tomteverdien og ikke bygningen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange overføringer som blir gjort i perioden bygningen er under arbeid.
 12. Gaver til det offentlige, til stiftelser eller legater med allmennyttige formål, eller til foreninger med allmennyttige formål som har styresete i Norge.
 13. Oppløsing av sameie og tinglysing av skjøte som fastsetter at sameierne bytter tidligere tinglyste ideelle sameiedeler med fysisk bestemte deler av en eiendom.
 14. Det blir ikke beregnet dokumentavgift ved overføring av fast eiendom i forbindelse med omorganisering som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven.
 15. Ved tinglysing av første overføring av hjemmel til eierseksjon eller fysisk del av eiendom i sammenheng med oppløsing av et borettslag eller boligaksjeselskap, skal det bare betales kr 1000 i dokumentavgift pr hjemmelsoverføring.
 16. All overføring av eiendom på Svalbard

I tillegg kan borettslagsandeler fritt overføres uten dokumentavgift. Dette gjelder alle overføringer og endringer i eierforhold til borettslagsandelene.

Overføring av rene bruksretter som f.eks. leierett eller festerett til ubebygd eiendom er fritatt dokumentavgift. Det skal kun betales dokumentavgift ved endringer i eierforhold til fast eiendom, altså hvem som er eier av bygninger eller grunn.

 

Søknad om dispensasjon

Dersom du ikke har krav på fritak for dokumentavgift ifølge et av unntakene over, kan du søke Skatteetaten om dispensasjon fra dokumentavgiften.

Dokumentavgift fritakTerskelen for å gi særskilt dispensasjon i enkeltsaker er svært høy, og blir stort sett bare brukt i saker der det foreligger en rettskraftig dom som sier at en tinglyst hjemmelsovergang var ugyldig fra begynnelsen av. Rettsavgjørelser om omstøtelse blir normalt ikke godkjent som begrunnelse, heller ikke sosiale, økonomiske, helsemessige, næringspolitiske eller sysselsettingsmessige forhold.

 

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Våre eiendomsadvokater kan hjelpe deg med alt innen fast eiendom. Ta gjerne kontakt på epost eller telefon +47 55 29 90 00 dersom du har spørsmål til dokumentavgift, eiendomsoppgjør eller annet som gjelder kjøp og salg av eiendom.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære