Gå til hovedsiden

Forberedende undersøkelser og dialog med markedet

Kan økt fokus på dialog med markedet gi bedre anskaffelser?

Dialog med markedet

I det nye regelverket for offentlige anskaffelser er det nå et vesentlig økt fokus på at offentlige oppdragsgivere kan ha dialog med markedet før konkurransen kunngjøres. I den nye forskriften om offentlige anskaffelser har vi nå fått likelydende bestemm­elser både under og over EØS-terskelverdi på dette området.

 

Gode råd gir bedre anskaffelser

For å forberede anskaffelsen kan oppdragsgiver foreta markedsundersøkelser, innhente råd fra leverandører, andre offentlige organer eller uavhengige eksperter samt ha dialog med leverandørmarkedet. Informasjonen som innhentes kan benyttes i både planleggingen og gjennomføring av anskaffelsen.

 

Fordeler både for innkjøper og leverandør

Tanken bak dette er at økt dialog og informasjonsutveksling gir oppdragsgiver økt forståelse for hvilke løsninger som kan tilbys. Dette vil gjøre oppdragsgiver i bedre stand til å lage gode og hensiktsmessige anbudskonkurranser. For leverandørsiden betyr dette at man kanskje vil få større mulighet til å komme med sine synspunkter på utforming av konkurransedokumentene enn hva man tidligere har hatt. Samtidig er dette leverandørenes sjanse til å vise hvilke muligheter som finnes i det aktuelle markedet.

 

Hvordan kan dialogen foregå?

Forskriften sier intet om hvordan en dialog mellom oppdragsgiver og leverandør skal foregå, men typiske måter å gjøre dette på kan være:

  • Felles dialogmøter mellom alle interesserte leverandører og oppdragsgivere
  • En-til-en møter
  • Befaringer
  • Sende konkurransedokumenter som konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner på høring

 

Begrensninger i dialogen med markedet?

Det er en viktig begrensing i oppdragsgivers dialog med markedet. Når en leverandør bidrar med råd og informasjon på planleggingsstadiet, oppdragsgiver sørge for at denne leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel dersom han deltar i den etterfølgende konkurransen.

Oppdragsgiver kan for eksempel sørge for at alle de andre leverandørene som deltar i konkurransen mottar de samme opplysningen som den eller de leverandørene som har gitt råd eller deltatt i planleggingen på annet vis har mottatt. For å utjevne forskjeller kan oppdragsgiver også sørge for at det gis tilstrekkelig lang tid mellom tidspunktet for kunngjøring av konkurransen og frist for levering av tilbud.

 

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med offentlige anskaffelser, ta gjerne kontakt med Anne-Marie Varen på telefon 482 74 263.

 

Mest populære