Gå til hovedsiden

Dette er Lean

Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.

I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på. Vi setter menneskene (både de ansatte og kundene) i fokus og har oppnådd ISO sertifisering for arbeidet med vårt kvalitetssystem. Vi har også bevisst ansatt ledere med lean-erfaring og opprettet egne stillinger dedikert til å gjennomføre lean-prosjekter.

På tross av at lean er et begrep mange har hørt om, kan det være vanskelig å få skikkelig has på. Dette kan delvis forklares med at folk, som i det klassiske eventyret om elefanten og de blinde mennene, ofte har ulike oppfatninger av hva lean er. Noen vil si det er en ledelsesfilosofi mens andre ser på det som et sett med verktøy. Akkurat som de blinde mennene, har alle korrekte beskrivelser av lean, men samtidig uteblir forståelsen for hva det egentlig handler om fordi de snakker om forskjellige ting.

thumb

I denne bloggposten vil jeg forklare hvordan vi best kan forstå Lean-elefanten på som et helt dyr (på overordnet nivå), og ikke bare som ben, hale eller kropp.

Lean som driftsstrategi

Oppsummert i én setning er Lean en driftsstrategi som setter kunden i sentrum, gjennom å prioritere flyteffektivitet over ressurseffektivitet. Det blir derfor essensielt å forstå disse to effektivitetskonseptene, og de fundamentale forskjellene mellom dem.

Ressurseffektivitet er den dominerende måten å tenke effektivitet på i næringslivet, og handler om å utnytte ressursene så effektivt som mulig. Den industrielle utviklingen har over de siste 200 årene vært sentrert rundt forbedret bruk av ressurser, og oppfinnelser som samlebåndet skapte enorme forbedringer i ressurseffektivitet, ved at en jobb ble delt opp i mindre oppgaver som ble utført av eksperter. Filmen Modern Times med Charlie Chaplin er en god illustrasjon.

CC  cc22

Det første bildet viser Chaplin som skrur på hver del som kommer på samlebåndet. Ressursen (Chaplin) utnyttes effektivt i den forstand at den benyttes til sitt formål hele tiden med unntak av lunsj og eventuelle uforutsette hendelser. På bildet ved siden av prøver bedriften å øke ressurseffektiviteten ytterligere gjennom å innføre en spisemaskin, så de ansatte kan utnyttes 100% av tiden! Hvis vi likevel estimerer at lunsj og uforutsette hendelser utgjør 2 timer per dag kan ressurseffektiviteten beregnes slik:

res

Flyteffektivitet fokuserer på hvor lang tid organisasjonen bruker på å behandle en «enhet». En enhet kan for eksempel være en bil dersom det er snakk om produksjon, eller en pasient dersom det er snakk om helsetjenester. Vi kaller det flyteffektivitet fordi vi fokuserer på enhetene som «flyter» gjennom organisasjonen. Målet på flyteffektivitet er hvor lang tid enheten er under behandling, fra behovet identifiseres til det er tilfredsstilt. I helsetjenesten kan et eksempel med en pasient være:

beh

Legg merke til at ressursutnyttelse er irrelevant for målingen av flyteffektivitet. Det handler utelukkende om hvordan kunden opplever effektiviteten. I eksempelet over kan det hende at dette er den eneste pasienten legen har dette skiftet. Legens ressurseffektivitet er da: 10 minutter / 6 timers skift = 0,027%. Dette understreker viktigheten av å ha et bevisst forhold til begge typene effektivitet.

Vi skrev at Lean er en driftsstrategi som prioriterer flyteffektivitet over ressurseffektiv. I dette ligger det at en strategi som fokuserer på å oppnå optimal flyteffektivitet går på bekostning av optimal ressurseffektivitet. Grunnen til dette er variasjon i etterspørsel og leveranse – vi har ikke kunnskapen til å forutse kundenes etterspørsel med 100% sikkerhet, og vi har ikke 100% fleksible og pålitelige leveranser. Bedrifter må derfor gjøre strategiske valg angående hvilken posisjon de ønsker å ta, og lean er en driftsstrategi som støtter opp under å jobbe mot å forbedre flyteffektiviteten.

ressur

Oppsummering

Dette har vært en kortfattet introduksjon til hvordan Lean som driftsstrategi fokuserer på høy flyteffektivitet, kontra høy ressurseffektivitet. Det er en strategi som setter kunden og deres behov i fokus og innretter organisasjonen på en slik måte at den oppfattes som effektiv fra kundens ståsted.

Kilde: «Dette er Lean – Løsningen på effektivitetsparadokset» av Niklas Modig og Pär Åhlström.

Mest populære