Gå til hovedsiden

Slik beregner du årets skattekostnad

Det næmer seg årsslutt og særlig én kostnad kan være vanskelig å estimere – nemlig skatten. Derfor kan en skatteprognose kanskje være noe for deg.

Med en skatteprognose får du et hint om hva årets skattekostnad kommer til å bli.
Skatteprognose

En skatteprognose er en beregning som gir deg en indikasjon på hva skattekostnaden for inneværende år kommer til å bli. Den kan også være en god indikasjon på at du burde se nærmere på skatteplanleggingen før årsslutt. På den måten kan selskapet ditt tidlig få en idé om hvor mye penger som må settes av. Ved utarbeidelsen av en skatteprognose tar du for deg foreløpige tall tilgjengelig. Tallene for resten av året estimeres basert på forventningene. Slik kan du få et ganske nøyaktig estimat for hva skatten kommer til å bli – og samtidig oppdage muligheter for å redusere skatten med god skatteplanlegging.

Enkeltpersonforetak

«Hvor mange prosent må jeg sette av til skatt?». Det er et spørsmål jeg ofte får fra selvstendig næringsdrivende. Spørsmålet er godt, men svaret er nærmest umulig å besvare uten en ytterligere gjennomgang av økonomien. Mange selvstendig næringsdrivende går ofte i fellen når de glemmer å sette av for påløpte skatteforpliktelser fortløpende. Dette er særlig kritisk i en etableringsfase, der det lokale kemnerkontoret ikke har begynt å utskrive forskuddsskatt. Det offentlige ligger nemlig to år etter med sin innkreving av forskuddsskatt. Med andre ord: Etablerer du et enkeltpersonforetak i 2016, vil ditt lokale kemnerkontor vente med å skrive ut forskuddsskatt til deg personlig til 2018 – på grunnlag av hva du hadde i overskudd i 2016.

Med en normalt god utvikling i bedriftens første driftsår, vil drift og overskudd ofte være langt mer omfattende ettersom årene går og skatteprosenten øker. I alt for mange tilfeller ender det med store krav om restskatt. Det kan selvsagt være svært belastende for næringsdrivende som har investert overskuddet, fremfor å sette av midler fortløpende.

Med en god skatteprognose for kommende år kan du unngå å ende opp i økonomisk trøbbel grunnet skattekrav fra kemneren.

Aksjeselskap

Betalbar skatt, den kommer neste år, den. Men for et aksjeselskap er det viktig å huske på denne kostnaden. Den vil ikke ha noen resultateffekt i det påfølgende regnskapsåret, men vil likevel kunne riste godt i likviditeten. Også her henger det lokale kemnerkontoret etter med innkreving av forhåndsskatt. Fristen for innlevering av selvangivelse for et aksjeselskap er ikke før 31. mai. Tiden mellom innlevering av selvangivelse og forfall på selskapets restskatt kan oppfattes som kort. Har selskapet hatt et eventyrlig år i 2016, samtidig som 2017 viser negative tall? Da kan det bli utfordrende å dekke skatten for 2016 når man har kommet til høsten 2017 og midlene er brukt opp. Skatten for 2016 må uansett betales. Et eventuelt underskudd for 2017 kan ikke bli utlignet eller godtgjort før man igjen leverer positivt årsresultat.

Mange virksomheter velger å reinvestere sin overskuddslikviditet i driftsmidler. Da er det viktig å være klar over at det skattemessige fradraget for investeringer vil komme over mange år (avskrivninger), mens belastningen på likviditeten er umiddelbar. Uttak av for store utbytter basert på forrige års gode resultater kan også bety likviditetsproblemer. Kort oppsummert: En god skatteprognose er både god forretningsdrift og planlegging for å sikre en best mulig likviditet i bedriften.

Forskjeller

Et av de vesentlige forhold ved skatteprognose er midlertidige og permanente forskjeller som følge av ulik regnskapsmessig og skattemessig behandling av eiendeler og enkelte resultatposter. Dette kan gi et skattemessig resultat som er totalt forskjellig fra det regnskapsmessige. De meste vesentlige postene å belyse er ofte:

Driftsmidler

Kjøp av et driftsmiddel vil gi full avskrivning for inneværende år, uavhengig av når det ble kjøpt. Regnskapsmessig begynner avskrivningen fra tidspunktet for anskaffelsen. Med bakgrunn i dette vil ofte de skattemessige avskrivningene være høyere enn de regnskapsmessige i anskaffelsesåret, mens de regnskapsmessig vil jevne ut forskjelle i de påfølgende år.
Regnskapsmessig vil gevinst/tap ved salg av et driftsmiddel slå umiddelbart ut på regnskapet i inneværende år. Skattemessig vil gevinst/tap derimot inntektsføres/kostnadsføres over de neste årene. Store gevinster som overføres til gevinst/tapskonto kan være forvirrende, da man ofte vil skatte av en gevinst mange år etter at den faktisk er oppstått og regnskapsført i selskapets årsresultat.

Fordringer

Svak oppfølging av selskapets utestående fordringer ender ofte i avsetninger til tap på fordringer. Her er det viktig å merke seg at selv om en slik tapsavsetning vil gi utslag på selskapets årsresultat, så er kravene for å skattemessig få konstatert de utestående fordringene som tap, langt strengere.

Varelager

Store varelager med ukurante varer kan bety at det må gjøres en avsetning for ukurans i varelageret. Varenes verdi tilsvarer ikke kostprisen. I likhet med en avsetning til tap på fordringer, får også en avsetning til ukurans kun regnskapsmessig virkning. Skattemessig får man ikke fradraget før tapet på varen er konstatert – med andre ord solgt eller kastet.

Verdipapirer

Gevinst og tap ved salg av verdipapirer, og utbytter innenfor fritaksmetoden, er poster i resultatregnskapet som kan virkelig kan påvirke årsresultatet. Husk: et eventuelt større tap ved salg av verdipapirer vil ikke gi skattemessig fradrag. Således kan man risikere å vise frem et vesentlig underskudd i årsregnskapet, samtidig som man har et skattemessig overskudd det skal beregnes og betales skatt av.

Fremførbart underskudd

Undersøk om selskapet har fremførbare underskudd som kan benyttes til fradrag i årets overskudd.

Oppsummering

Restskatt er ofte forbundet med noe negativt. Men restskatt i næringssammenheng betyr gjerne at bedriften går bra – og det skal man selvsagt være glad for! Det eneste som da gjenstår er å ha kontroll på restskatten. Kom i gang med god likviditetsplanlegging og sørg for å ha midler på konto til restskatten forfaller. For å være sikker på at midlene på konto er tilstrekkelig til å gjøre opp restskatten kan utarbeidelse av en skatteprognose være essensielt.

Det er mange faktorer som kan gjøre at restskatten ikke ble slik du trodde.Derfor kan det være lurt å kontakte en ekspert som kan veilede deg. Blant annet grunnet mange forskjeller i den regnskaps- og skattemessige behandlingen av poster i regnskapet ditt, vil restskatten kunne blir noe helt annet enn du hadde forestilt deg. Skulle skatteprognosen vise en foreløpig høy skattebelastning for kommende år, kan du få gode råd om skatteplanlegging og finne frem til gode løsninger for å redusere skatten.

Snakk gjerne med en ekspert om skatteprognose eller få hjelp til å løse en rekke andre økonomiske utfordringer.

Mest populære