Gå til hovedsiden

Tid for årsberetning – huskeregler

Årsberetning er en del av årsoppgjøret. En årsberetning gir oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Det stilles ulike krav.

Årsberetning.Vihjelper deg.
Tips til årsberetning.

En årsberetning gir oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Det gjelder i hovedsak virksomhetens utvikling, resultat og finansielle situasjon.
Det stilles ulike krav til hva årsberetningen inneholder avhengig av størrelse og type virksomhet.

Hva er små og hva er store foretak?

Alle allmennaksjeselskap og alle børsnoterte selskaper er store foretak etter regnskapsloven.

Små foretak må etter regnskapsloven oppfylle minst to av disse tre kravene:

 1. Salgsinntekter mindre enn 70 millioner kroner
 2. Balansesum mindre enn 35 millioner kroner
 3. Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.

For små foretak skal årsberetningen gi opplysninger om:

 • Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.
 • Oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling samt forsknings- og utviklingsaktiviteter.
 • Forutsetninger for fortsatt drift.
 • Arbeidsmiljø og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker.
 • Foretak med minst fem årsverk skal også opplyse om sykefravær.
 • Likestilling og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak.
 • Videre skal det opplyses om bedriften påvirker det ytre miljøet ved ev. forurensning, støy, osv., samt eventuelle iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.
 • Anvendelse av årets overskudd/dekning av årets underskudd (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet).

I tillegg skal foretak med mer enn 50 ansatte redegjøre for diskriminering og eventuelle tiltak som planlegges eller er iverksatt. For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Tilleggskrav for store foretak:

 • Utfyllende redegjørelse av årsregnskapet og hva som ligger til grunn for tallene. Opplysning om ekstraordinære ting som kan ha hatt betydning for resultatet. Dersom det har oppstått ting etter regnskapsårets slutt som kan ha betydning for stilling og resultat, skal dette også oppgis.
  Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen.
 • En balansert og utfyllende analyse av utvikling og resultat, herunder en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Her kan det opplyses om finansielle resultatindikatorer og forhold rundt miljø- og personalsaker.
 • Det skal opplyses om finansiell risiko av betydning samt foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
 • Redegjørelse om samfunnsansvar.

Børsnoterte foretak skal i tillegg gi en redegjørelse om foretaksstyring i årsberetningen. For regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Hvem skal signere årsberetning?

Årsberetning skal signeres av samtlige styremedlemmer samt daglig leder. Hvis virksomheten ikke har styre eller daglig leder, må deltakerne eller medlemmene underskrive.

Mest populære