Gå til hovedsiden

Aksjeloven forenkles

Kongen i statsråd vedtok 14. juni 2013 forslaget til endringer i aksjeloven. Formålet med endringene i aksjeloven er å forenkle det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, og det er særlig lagt vekt på at aksjelovens regler skal være godt tilpasset de små selskapenes behov. En del av endringene gis imidlertid også virkning for allmennaksjeloven.

Forenklingene gjelder hovedsakelig aksjelovens regler om stiftelse av selskapet, lovens kapitalregler og enkelte spørsmål som gjelder selskapets generalforsamling og ledelse.

I korte trekk innebærer endringene blant annet:

  • Reduserte krav til dokumentasjon ved stiftelse, bl.a. redusert krav til vedtekter og det er ikke lenger krav om åpningsbalanse i tilfeller hvor all aksjekapital er penger.
  • Det åpnes også for elektronisk stiftelse av aksjeselskap (utsatt ikrafttredelse).
  • Forenklinger i den praktiske gjennomføring av generalforsamling når aksjeeierne er enig om det, ved å åpne for elektronisk deltagelse og stemmegivelse, f.eks. via telefon eller e-post.
  • Det foreligger ikke lenger krav til varamedlem til styret i selskap med mindre enn tre styremedlem eller kun én eier.
  • Kapitalreglene, f.eks. er regelen om at utbytte ikke kan utdeles hvis egenkapitalen er lavere enn 10 % av balansesummen opphevet. Det åpnes også for at man ikke trenger å vente til årsregnskapet er fastsatt før utdeling.
  • Ved de nye endringene er det også forsøkt å gjøre eier- og generasjonsskifte enklere ved mer liberale regler for finansiell bistand ved tredjepersons kjøp av selskapets aksjer og endringer i selskapets adgang til å kjøpe sine egne aksjer.
  • I konsernforhold er det nå en utvidet adgang til lån og sikkerhetsstillelse i internasjonale konsern, dette vil f.eks. gjøre de norske reglene uavhengig av morselskapets geografiske beliggenhet.
  • Reglene om overkursfond er opphevet.

Endringene kan medføre en økonomisk og administrativ besparelse for selskapene og er en forenkling av deler av dagens regelverk. Med unntaket av muligheten for elektronisk stiftelse av selskap gis de nye reglene virkning fra 1. juli 2013.

Visma Advokater har høy kompetanse og bred erfaring med selskapsrettslige tema, herunder stiftelse, omdannelse og omorganisering av selskap og konsern. Ta gjerne kontakt på e-post: [email protected] tlf.: +47 46 40 40 00 for en uforpliktende samtale.     

Mest populære