Gå til hovedsiden

4 viktige endringer innen lønn og personal

Fra 2013 er det flere endringer innen området lønn og personal som påvirker arbeidstakere og arbeidsgivere. Visma Services har samlet informasjon om 4 som kan ha betyding for deg og din arbeidsgiver.

1. januar 2013 trådte vikarbyrådirektivet i kraft. Som en følge av dette, fikk vi også flere endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2013. De nye bestemmelsene får betydning både for de som leier ut arbeidskraft, bemanningsforetakene/vikarbyråene, og innleievirksomheten.

Vikarbyrådirektivet går, kort fortalt, ut på at det blir innført et likebehandlingsprinsipp, som innebærer at arbeidstakere som blir leid ut fra et vikarbyrå, skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår mens de er i innleievirksomheten som de ville fått ved direkte ansettelse.

Direktivet inneholder videre bestemmelser om informasjon, tilgang til felles goder, representasjon, forbud mot visse avtaler mellom vikarbyrået og innleievirksomheten og krav om regler som skal sikre etterlevelsen av direktivet.
Fra og med 1. juli 2013 trer det i kraft regler om solidaransvar for innleier.

Disse endringene er allerede ivaretatt av Visma. Vi har både kunnskapen og de tekniske løsningene på plass.

Pleiepenger

Fra 1. januar 2013 utvides personkretsen som har rett til penger fra NAV for å pleie en syk person i livets sluttfase. Tidligere var det kun nær familie som hadde rett til pleiepenger, men nå er loven endret til begrepet “nærstående”. Det er den pleietrengende som avgjør hvem som er nærstående og pleien må foregå i den sykes hjem, den kan ikke foregå på institusjon. Den som søker om pleiepenger må ha en inntekt som er mer enn en 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, ha et inntektstap på grunn av pleieoppgavene og være medlem av Norsk folketrygd. NAV dekker inntil 60 dager pleiepenger.

Mange virksomheter har gjennom tariffavtaler eller lokale avtaler en forskutteringsforpliktelse hvor lønn utbetales til arbeidstakeren som normalt, og arbeidsgiver får penger refundert fra NAV.

Visma Services vil bistå med å søke refusjon fra NAV på vegne av arbeidsgivere som har ansatte hvor dette er aktuelt.

Elektroniske skattekort

Fra 2014 kommer en ny ordning med elektroniske skattekort (eSkattekort) som påvirker både arbeidstaker og arbeidsgiver.

I 2013 er det innført en overgangsordning (pilotår) og ordningen innebærer at arbeidsgivere skal hente oppdaterte skattedata på de ansatte før hver lønnskjøring. Det vil si at ansatte slipper å sende skattekortet sitt til arbeidsgiver. Alle skattedata er til enhver tid oppdatert hos skattemyndighetene og overført til Vismas lønnssystemer.

For overgangsåret 2013 har Skatteetaten sendt ut skattekort på papir, og de ansatte må for 2013 levere skattekortet til sin arbeidsgiver.

Nye satser i Statens særavtaler

Det har kommet nye satser rundt reiser og diett, både for innlands- og utenlandsreiser.
Endringene er gjeldende fra 1. januar 2013 og Visma ivaretar dette i sine systemer.

Mest populære