Visma Draftit Bruksvilkår

1. Formål, parter og omfang

1.1. Disse Bruksvilkårene gjelder mellom Kunden som angitt i Tilbudet og Visma Draftit AS (org. nr. 817 815 782), heretter kalt ”Leverandøren”, for løpende levering av programvare over internett slik det er angitt i Tilbudet (heretter kalt "Tjenesten"). Fysiske brukere som får tilgang til Tjenesten via Kunden defineres i det følgende som "Brukere".

1.2. Kunden og Leverandøren blir i det følgende også referert til som "Partene" og hver for seg som "Part".

1.3. Denne Avtalen består av disse Bruksvilkårene, signert tilbudsdokument ("Tilbudet") og databehandleravtale inngått mellom Partene. Ved eventuell motstrid mellom Bruksvilkårene og Tilbudet skal Tilbudet ha forrang.

 

2. Kontaktpersoner, organisasjon

2.1. Kontaktpersoner i forbindelse med Avtalen fremgår av Tilbudet. Endring av kontaktpersoner skal varsles skriftlig til den andre Part.

 

3. Ikrafttredelse, varighet og forlengelse

3.1. Avtalen trer i kraft den dato Tilbudet er undertegnet av Partene (heretter kalt "Ikrafttredelsesdato").

3.2. Avtalen gjelder i 12 måneder fra Ikrafttredelsesdato om ikke noe annet er angitt i Tilbudet. Avtalen fornyes deretter for 12 måneder om gangen med mindre den sies opp av en Part med 3 måneders skriftlig varsel før fornyelsestidspunktet. Oppsigelse av avtalen skal sendes på e-post til [email protected].

3.3. Våre rettigheter og plikter knyttet til konfidensialitet, rettigheter til Tjenesten (inkludert immaterielle rettigheter), rettsmangler, ansvarsbegrensning samt tvist og lovvalg skal være gyldige også etter at Avtalen ellers har opphørt å gjelde.

 

4. Vederlag

4.1. Vederlaget som Kunden skal betale for Tjenesten fremgår av Tilbudet (heretter kalt "Vederlaget").

4.2. Alle priser er oppgitt i norske kroner og er eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter.

4.3. Vederlaget faktureres forskuddsvis for ett år om gangen. Faktura skal betales innen 30 dager fra fakturadato.

4.4. Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på renter av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

4.5. Dersom Kunden til tross for betalingspåminnelser ikke betaler for Tjenestene i henhold til Avtalen, har vi rett til å suspendere tilgangen til Tjenestene inntil alle forfalte beløp er betalt.

4.6. Vi har også rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom betalingen ikke har funnet sted innen tretti (30) kalenderdager etter forfallsdato for purrefakturaen.

4.7. Leverandøren har rett til å justere vederlaget i samsvar med SSBs konsumprisindeks for oktober måned det foregående kalenderåret. Leverandøren kan i tillegg justere vederlaget med inntil ytterligere tre prosent på grunn av økte kostnader eller basert på generell eller
spesifikk teknisk utvikling av Tjenesten. Justering av vederlaget skjer først ved fornyelse av Avtalen etter utløp av den innledende avtaleperioden.

4.8. Leverandøren har også rett til å justere vederlaget utover det som fremgår av punkt 4.7. Kunden vil i slike tilfeller få minst 30 dagers varsel. Slik vederlagsjustering trer først i kraft når neste fornyelsesperiode starter. Kunden har rett til å si opp Avtalen ved slik vederlagsjustering etter dette punkt 4.8. Avtalen løper deretter for en ny periode med gjeldende pris og opphører deretter.

 

5. Immaterielle Rettigheter

5.1. Samtlige rettigheter til Tjenesten eies av Leverandøren eller tredjepart som Leverandøren har avtale med.

5.2. Denne Avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene Partene hadde før Avtalen ble inngått. Leverandøren gir Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten i avtaleperioden som kun omfatter de beføyelser som er nødvendig for å benytte Tjenesten i henhold til Avtalens formål.

5.3. Kunden skal ikke kopiere, modifisere eller på annen måte håndtere programvare eller annet materiale som tilhører Tjenesten, og heller ikke overføre eller tildele rettigheter til slik programvare eller annet materiale som tilhører Tjenesten.

5.4. Eventuelle forutsetninger og begrensninger, for eksempel med hensyn til antall Brukere eller sted/utstyr, fremgår av Tilbudet. Hvor slike begrensninger er avtalt, har Leverandøren rett til å gjennomføre revisjon hos Kunden, for å verifisere at begrensningene er etterlevd.

Slik revisjon skal varsles i rimelig tid, og skal gjennomføres med minst mulig ulempe for Kunden. Kunden skal yte nødvendig medvirkning for at Leverandøren skal kunne gjennomføre slik revisjon. Leverandøren bærer ansvaret for egne kostnader ved slik revisjon, med mindre revisjonen avdekker at Kunden har brutt denne bestemmelsen.

5.5. Kunden (og dennes Brukere) beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Leverandøren for behandling, og som lagres eller prosesseres ved bruk av Tjenesten. Det samme gjelder resultatet av Leverandørens behandling av slike data.

5.6. Ved opphør av avtalen, uavhengig av årsak, plikter Leverandøren å på forespørsel tilbakeføre Kundens data uten ugrunnet opphold. Leverandøren plikter deretter å slette alle data mottatt av Kunden, herunder data som er produsert som følge av Kundens bruk av Tjenesten under denne Avtalen.

 

6. Vilkår for bruk

6.1. Tjenesten leveres «som den er» som standard programvare. Programvaren er ikke betinget av eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet på noe bestemt tidspunkt, eller noen publikasjoner, materialer eller kommentarer som er gitt av eller på vegne av Leverandøren.

6.2. Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller utbedre feil eller utelatelser i enhver del av Tjenesten etter eget skjønn og uten forpliktelse eller ansvar som følge av det. Hvis en slik modifisering mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av Tjenesten permanent, eller i en periode på mer enn to måneder, har Kunden rett til å si opp Avtalen og motta en forholdsmessig refusjon for forhåndsbetalte Avgifter.

6.3. Kunden skal bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse Bruksvilkårene og Leverandørens øvrige instruksjoner. Kunden er ansvarlig for at informasjonen som benyttes i Tjenesten ikke bryter gjeldende lovgivning, for eksempel gjeldende opphavsretts- og personvernlovgivning.

6.4. Kunden er ansvarlig for å sikre at Brukere som Kunden svarer for er kjent med vilkårene for å bruke Tjenesten.

6.5. Kunden har ansvar for alt innhold som Kunden publiserer på Leverandørens plattform. Leverandøren tar ikke ansvar for at Kundens innhold er korrekt.

6.6. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at passord til Tjenesten lagres sikkert. Dersom uvedkommende får tilgang til og kan bruke Tjenesten som følge av manglende passordbeskyttelse eller lignende forhold på Kundens side, er det Kundens eget ansvar.

6.7. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at tredjeparts programvare, slik som nettlesere, verktøylinjer, antivirusprogrammer og brannmurer, er korrekt installert og gir Brukere tilgang til nettsidene som Tjenesten refererer til.

6.8. Kunden skal ikke bruke Tjenesten til andre formål enn det den er ment for, for eksempel å lagre videomateriale, musikk eller annet materiale som ikke er beregnet for bruk i Tjenesten.

6.9. Ved mistanke om ulovlig oppførsel eller bruk av Tjenesten i strid med Bruksvilkårene eller hvis levering av Tjenesten medfører at Leverandøren eller noen av Leverandørens kunder risikerer å bli skadelidende, har Leverandøren rett til å begrense eller suspendere en eller flere spesifikke Brukeres tilgang til Tjenesten. Slike tiltak skal begrenses til det som er nødvendig for å håndtere risikoen eller andre grunnlag for å begrense tilgangen til Tjenesten.

 

7. Brukere og tillatelser

7.1. Tjenesten skal kun brukes av Brukere som er meldt til Leverandøren. Kunden har ikke adgang til å overføre, leie ut eller på annen måte distribuere brukerrettigheter til andre. Kunden skal kun bruke Tjenesten innenfor egen organisasjon.

7.2. Kunden er ansvarlig for Brukernes bruk av Tjenesten. Informasjon fra Tjenesten skal ikke, uten Leverandørens skriftlige samtykke, reproduseres, overføres eller brukes overfor tredjepart.

 

8. Leverandørens plikter

8.1. Leverandøren skal ved utførelsen av Tjenesten kun bruke kompetent personell og ellers utføre Tjenesten med den ferdighet, hastighet, omsorg og fagmessige standard som Kunden med rimelighet har grunn til å forvente.

8.2. Leverandøren kan benytte underleverandører for å oppfylle Avtalen.

9. Support

9.1. Ved spørsmål knyttet til hvordan Tjenesten fungerer og generell bruk og brukerkonti, kan Kunden kontakte support. Kontaktinfo og åpningstider finnes på Leverandørens nettsider.

9.2. Ved behov for administrativ støtte (for eksempel tekstredigering eller endringer i strukturen), vil Kunden bli belastet i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Leverandøren skal informere om prisen før administrativ støtte starter.

9.3. Support kommunikasjon skal utføres på norsk.

 

10. Taushetsplikt

10.1. Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av den, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen Part.

10.2. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder, med mindre det skyldes brudd på taushetsplikten etter denne Avtalen.

10.3. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å hindre at uvedkommende får innsyn i eller kan gjøre seg kjent med taushetsbelagt informasjon.

10.4. Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på Partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Partene skal sikre at personer som har rett til å behandle taushetsbelagt informasjon har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en lovfestet taushetsplikt. Partene skal kun gi tilgang til taushetsbelagt informasjon i henhold til denne bestemmelsen i den utstrekning det er nødvendig.

10.5. Taushetsplikten er ikke til hinder for at Partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

10.6. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av Partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

10.7. Taushetsplikten i henhold til denne bestemmelsen skal ikke hindre utlevering av informasjon dersom det er påkrevd i henhold til lov eller forskrift, inkludert rett til innsyn etter lov 19. mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

 

11. Driftssikkerhet og tjenestenivå

11.1. Tjenesten er tilgjengelig 24/7, med unntak av planlagt nedetid og med de begrensningene som er angitt nedenfor angående servicenivå.

11.2. Leverandøren kan rette feil, samt oppdatere eller på annen måte vedlikeholde Tjenesten som medfører at Tjenesten midlertidig er utilgjengelig (planlagt nedetid). Planlagt service og vedlikehold vil så langt som mulig foregå utenom normal åpningstid (08-16, hverdager mandag til fredag) og varsles på forhånd så langt det er mulig.

11.3. Tilgjengeligheten til Tjenesten (såkalt tjenestenivå) skal være minst 98 % beregnet per kvartal, med unntak av planlagt nedetid og handlinger eller omstendigheter Leverandøren ikke kan klandres for, dvs. handlinger eller omstendigheter forårsaket av Kunden eller Force Majeure (som definert i Punkt 17). Leverandøren skal sørge for å ha systemer som kan måle avtalte servicenivåer.

11.4. Dersom tilgjengeligheten faller under 98 % i løpet av en beregningsperiode, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Maksimalt prisavslag er begrenset til det beløpet som gjenstår av kontraktsverdien i forhold til gjenstående tid av kontraktsperioden. Prisavslag for brudd på servicenivå må fremsettes innen 30 dager etter endt beregningsperiode.

11.5. Kunden kan ikke rette ytterligere krav til Leverandøren for forhold som omfattes av avtalt tjenestenivå.

 

12. Rettsmangel

12.1. Dersom Tjenesten krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre er Leverandøren forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe Kunden disposisjonsrett til tilsvarende ytelse.

12.2. Hvis tredjepart gjør gjeldende mot Kunden at Tjenesten medfører rettsmangel, skal Kunden snarest mulig informere Leverandøren skriftlig.

12.3. Leverandøren skal for egen regning håndtere kravet og holde Kunden skadesløs for ethvert tap Kunden påføres som følge av krav fra tredjepart om at Tjenesten medfører rettsmangel. Kunden skal i rimelig utstrekning bistå Leverandøren med håndteringen av kravet, forutsatt at Leverandøren dekker Kundens kostnader i den forbindelse.

12.4. Kunden er ansvarlig for ikke å publisere materiale som krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for tap eller skade som følge av krav som fremsettes av tredjepart på grunn av Kundens eller Brukere som Kunden svarer for sin bruk av Tjenesten eller tredjeparts programvare. Eksempler på slike krav er krav om erstatning for brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter som opphavsrett eller varemerke.

13. Personopplysninger

13.1. Dersom gjennomføringen av denne Avtalen medfører at Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden, gjelder databehandleravtale. Leverandøren kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som følger av Databehandleravtalen og denne Avtale for øvrig. Ved motstrid går Databehandleravtalen foran Avtalen når det gjelder behandling av personopplysninger.

 

14. Sikkerhet

14.1. Leverandøren gjennomgår sikkerheten på sine plattformer regelmessig og arbeider aktivtmed forebygging av eventuelle inntrengingsforsøk. Leverandøren skal opprettholde markedsmessig sikkerhet for sine plattformer. Det finnes mer informasjon om sikkerhet i Tjenesten på Leverandørens nettsider.

 

15. Førtidig opphør av Avtalen

15.1. Kunden har rett til å terminere Avtalen med umiddelbar virkning dersom Leverandøren ikke avhjelper vesentlige feil i Tjenesten innen 30 dager fra mottak av Kundens varsel om feilen. En feil er kun vesentlig dersom den fører til at Kunden ikke kan anvende Tjenesten slik den er tiltenkt og innebærer en vesentlig ulempe.

15.2. Såfremt annet ikke følger av preseptorisk lov, har en Part rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning hvis det i forbindelse med en Parts virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende.

15.3. Oppsigelse etter samtlige bestemmelser under Punkt 15 skal være skriftlig og sendes på e-post til [email protected].

 

16. Erstatning

16.1. Partenes ansvar er, med mindre forsett eller grov uaktsomhet kan påvises, begrenset til direkte tap. Leverandørens (og dennes underleverandørers) tap av Kundens data, herunder data som Kunden har overlatt til Leverandøren for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av ytelsene under denne Avtalen, regnes som indirekte tap. Likeså vil kostnader til gjenoppretting av slike data regnes som indirekte tap.

16.2. Partenes ansvar er, med mindre ansvarsgrunnlaget er forsett eller grov uaktsomhet, begrenset oppad til beløp tilsvarende Vederlaget for inneværende 12-måneders avtaleperiode.

16.3. Krav om erstatning skal fremsettes skriftlig og senest innen 30 dager etter at Parten ble kjent med eller burde ha gjort seg kjent med grunnlaget for kravet.

 

17. Force majeure

17.1. Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne Avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal den annen Part varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

17.2. Eksempler på force majeure hendelser kan være krig eller opprør, pandemi eller epidemi, mobilisering eller uforutsett militær verneplikt, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, eksport- eller importrestriksjoner, lockout eller annen arbeidskonflikt, jordskjelv, lyn, brann, flom eller vannskader, generell knapphet på varer når det gjelder transportmidler, lovgivning eller statlige restriksjoner og cyberangrep som, etter Leverandørens skjønn utgjør en sikkerhetsfare.

17.3. Den Part som hevder å være hindret etter omstendigheter som omtalt i Punkt 17.1 og 17.2 skal uten ugrunnet opphold skriftlig informere den annen Part om dette. Partene skal sammen vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å håndtere omstendigheten.

17.4. Den annen Part kan i force majeure-situasjoner bare avslutte Avtalen med den rammede Parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 30 (tretti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. Hver av Partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av Tjenesten som var kontraktsmessig levert før Avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av Avtalen etter denne bestemmelse.

 

18. Øvrige bestemmelser

18.1. All bruk av informasjon fra Tjenesten skjer på Kundens og Brukerens egen risiko. Leverandøren skal under ingen omstendigheter svare for skader eller kostnader som oppstår i forbindelse med Kundens eller Brukerens bruk av Tjenesten.

18.2. En Part kan ikke overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til denne Avtalen uten den andre Parts skriftlige samtykke.

18.3. Leverandøren kan endre Bruksvilkårene etter eget skjønn. Vesentlige endringer som forventes å innebære en betydelig ulempe for Kunden skal varsles minst tretti (30) dager på forhånd. Endring som innebærer en vesentlig ulempe for Kunden som nevnt, gir Kunden rett til å si opp Avtalen. Oppsigelse i henhold til denne bestemmelsen skal skje skriftlig og senest fjorten (14) dager før endringen trer i kraft. Avtalen opphører fra den dagen endringen trer i kraft.

 

19. Tvister

19.1. Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett.

19.2. Dersom det oppstår uenighet mellom Partene om tolkning eller rettsvirkninger av Avtalen, skal Partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

19.3. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.