2 Nov 2023
Organisation

Rapport om tap av bekymringsmeldinger til barnevernet

Bufdir har sett nærmere på bakgrunnen for at bekymringsmeldinger om barn ikke nådde frem til fagsystemet Visma Familia.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i dag offentliggjort sin rapport om hendelsen med tapte bekymringsmeldinger til barnevernet, som delvis skyldtes en svikt i integrasjonen mellom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger (NPB), driftet av KS, og fagsystemet Familia, levert av Visma Enterprise.

 • I alt 22 kommuner har rapportert til Visma Enterprise at de er blitt påvirket av feilen, og totalt 63 bekymringsmeldinger er registrert tapt. De fleste berørte kommuner har tapt én melding hver.
   
 • Feilen i Familia førte til at varslere som benyttet NPB, ikke fikk beskjed i tilfeller der meldinger ikke ble vellykket lagret i Familia.
   
 • Undersøkelser gjennomført av Visma Enterprise tyder på at tilfellene med lagringssvikt, den såkalte rotårsaken, mest sannsynlig skyldes overbelastning av den enkelte kommunes lokale IT-infrastruktur i tidsrommet varslene ble sendt.

Begrenset omfang
Visma Enterprise er tilfreds med at rapporten slår fast at selskapet har håndtert hendelsen, inkludert oppfølging og bistand til våre kunder i kommunene, på en god måte. 

Videre fremhever Bufdir og KS at saken er begrenset i omfang, og at risikoen for langsiktige negative konsekvenser av hendelsen på samfunnsnivå derfor er begrenset.

Samtidig ser Visma Enterprise alvorlig på at man fortsatt ikke har klart å rekonstruere alle tapte bekymringsmeldinger. Dette innebærer at man heller ikke fullstendig kan utelukke at barn i sårbare situasjoner ikke har fått nødvendig oppfølging av det offentlige. For å minimere risikoen for at dette kan skje igjen, har partene tatt flere grep.

 • Feilen som lå i Familia er rettet gjennom programvareoppdatering.
   
 • De fleste kommunene som bruker Familia har iverksatt regelmessige kontroller av at det er samsvar mellom bekymringsmeldinger som blir registrert i NPB og meldinger som blir lagret i fagsystemet.
   
 • Visma Enterprise har ytterligere styrket sine rutiner for risikovurdering av selskapets mest kritiske løsninger, både i utviklings- og supportfasen. Som en del av et pågående revisjonsarbeid undersøkes det også om utvidet bruk av teknologiske løsninger kan bidra til å minimere risikoen for feil i utvikling, testing og leveranse av tjenester.

Gjennom håndteringen av denne hendelsen kommer verdien av et godt samarbeid og åpen informasjonsutveksling mellom leverandører og offentlige myndigheter som KS, Bufdir og Datatilsynet tydelig frem. Aktørene har gitt gode innspill og veiledning, som har bidratt til en konstruktiv håndtering av saken.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonsdirektør i Visma, 921 57 801

[email protected]

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.