Gå til hovedsiden

Nasjonalt tilsyn på skolemiljø

I perioden 2018-2021 gjennomføres det felles nasjonalt tilsyn på oppvekstområdet. Et av tilsynsområdene er skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system.

Trygt og godt skolemiljø

Tilsyn er nødvendig for å sikre at forvaltningen følger gjeldende regelverk på det aktuelle tilsynsområdet. Likevel er det ingen tvil om at det er ressurskrevende å bli kikket i kortene av tilsynsmyndighetene, lukke avvik og ellers få på plass rutiner og prosedyrer som statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) etterspør.

Webinar

Basert på et utvalg tilsynsrapporter kan vi se hvilke lovkrav som ofte utløser avvik. I webinaret vil jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne trekke noen erfaringer fra de tilsynene som er foretatt på området skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system.
Hvilke lovkrav utløser de vanligste avvikene? Målet med webinaret er å hjelpe andre skoleeiere og skoleledere til å bruke disse erfaringene for å korrigere egen praksis.

Webinaret er kostnadsfritt. Plattform: Zoom

Dato: fredag12. februar Tid: 12.00 – 12.45 Tema: Tilsyn skolemiljø – Hvordan unngå de vanligste avvikene?

Meld deg på her

Hva undersøker tilsynsmyndighetene?

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det er kommunen som må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9A. Kommunen må også se til at skolen informerer elever og foreldre om at de kan melde saken sin til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Alle elever har etter oppll § 9A-2 rett til et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen undersøker blant annet om alle som jobber ved skolen er oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø jf oppll § 9A-4. Også assistenter, kontoransatte, SFO ansatte og eventuelt annet personale som regelmessig oppholder seg på skolen skal ha opplæring. 

Etter oppll § 9A-4 skal skolen lage en skriftlig plan når det skal settes inn tiltak i en sak. I det nasjonale tilsynet på skolemiljø undersøker statsforvalteren blant annet om skolen oppfyller minimumskravene til innholdet i aktivitetsplanen, at elevens egen opplevelse kommer fram og at det er tydelig informert om klageadgangen.

Etter oppll § 9A-5 har alle som jobber ved skolen en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om eller kjennskap til at en kollega mobber, diskriminerer, trakasserer eller på annen måte krenker en eller flere elever. I det nasjonale tilsynet på skolemiljø er dette et av deltemaene som statsforvalteren undersøker nærmere.

Hva skal til for at skoleeiers system for oppfølging vurderes som forsvarlig av tilsynsmyndighetene?

Gjennom tilsynet undersøker tilsynsmyndigheten skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten i opplæringsloven kapittel 9A. Tidligere fulgte dette kravet direkte av opplæringsloven § 13-10, men fra 1. januar 2021 er reglene om internkontroll tatt inn i den nye kommuneloven § 25-1.

Hva som skal til for at tilsynsmyndigheten vurderer skoleeiers system som forsvarlig, er et av mange spørsmål du kan få svar på i webinaret.

Veilederen skole hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Veilederen inneholder e-læringskurs (blant annet i opplæringsloven kapittel 9A) og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte.

Mest populære