Gå til hovedsiden

Foretar dine ansatte vaktbytter uten godkjenning?

Vaktbytter mellom ansatte er både praktisk og fullt mulig å gjennomføre. Forutsetningen er at leder godkjenner hvert enkelt vaktbytte. Hvilke konsekvenser kan det få dersom ansatte bytter vakter uten godkjenning?

  • Du som leder må godkjenne alle vaktbytter

Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for å sette opp arbeidsplanene til sine ansatte. En arbeidsplan er bindende inntil den endres på lovlig måte. Arbeidstakere har ikke myndighet til å endre gjeldende arbeidsplaner på egen hånd. Hvis to ansatte likevel bytter vakter uten godkjenning fra sin leder, kan dette skape flere problemer, og i verste fall få alvorlige konsekvenser.

Hør podcast: Bytte av vakter

Krav til forsvarlige helsetjenester

Den viktigste oppgaven arbeidsgiver har er å yte forsvarlige helsetjenester til kommunens tjenestemottakere. Når arbeidsplanene settes opp må du som leder sørge for at det er riktig personale med rett kompetanse på plass til enhver tid. Hvis ansatte bytter vakter uten godkjenning mister leder kontrollen. Skulle det skje noe med tjenestemottakerne, og det viser seg at bemanningen ikke har vært forsvarlig, vil arbeidsgiver stå ansvarlig.

Regler om arbeidstid må overholdes

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 og Hovedtariffavtalen setter klare føringer for arbeidstiden til de ansatte. Dette er vernebestemmelser for arbeidstakerne, som det ikke er mulig å avtale seg bort fra. Ved utarbeidelse av arbeidsplaner må du som leder blant annet sørge for at vaktene ligger innenfor den avtalte arbeidstiden, og at arbeidstakerne får tilstrekkelig hviletid. Hvis ansatte bytter vakter på egen hånd er det ingen garanti for at arbeidstidsreglene overholdes.

Ansvaret ved sykdom

Det er også andre vanskelige situasjoner som kan oppstå dersom ansatte bytter vakter uten godkjenning. For eksempel kan en arbeidstaker som har byttet til seg en vakt bli syk. Hvem har da ansvaret for denne vakten? Og skal det utbetales sykepenger?

Etter gjeldende arbeidsplan vil det være arbeidstakeren som har byttet fra seg vakten som har en plikt til å møte på jobb. Så lenge du som leder ikke har godkjent vaktbyttet har det heller ikke skjedd en lovlig endring av arbeidsplanen. Hvis arbeidstaker som har byttet fra seg vakten ikke møter, vil dette være et mislighold av arbeidsplikten. Arbeidstakeren som byttet til seg vakten, vil på sin side ikke ha rett på sykepenger. Etter gjeldende arbeidsplan er ikke vedkommende på jobb, men har fri.

De ansatte må informeres om at godkjenning kreves!

Når to ansatte ønsker å bytte vakter, må de altså først gå veien om deg som leder. Hvis du godkjenner de ansattes ønske om vaktbytte, endres arbeidsplanen i tråd med dette. Det vil si at “tilbyttet” vakt vil være arbeidstakers ordinære vakt på lik linje med alle andre vakter i planen. Som leder må du derimot avslå ønsker om vaktbytter dersom du mener kravet til forsvarlighet ikke vil oppfylles, eller du ser at arbeidstidsreglene vil brytes.

Ledere som tillater private bytter uten godkjenning, vil miste oversikten over sine egne ansvarsområder. For å unngå potensielle lovbrudd og forviklinger er det derfor viktig at

  • Alle ansatte må bli godt informert om at vaktbytter må godkjennes av leder før det kan gjennomføres

Som leder er det et omfattende regelverk du har ansvar for – har du oversikt?

Gjennom gode systemer, internkontroll og opplæring kan du sørge for at ansatte på alle nivåer praktiserer reglene på lik måte.

Sjekk ut leders juridiske ansvarsområde

 

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. Blant annet er følgende nærmere omhandlet: Reglene om arbeidstid, hva som ligger i forsvarlighetskravet, regler om lønn og andre godtgjøringer, samt regler om ferie, sykdom og opphør av arbeidsforhold.

Prøv Veilederen gratis i dag

 

Mest populære