Kollegaer diskuterer en sak

Saksbehandlerskolen - modul 2

Hvordan bli en god og effektiv saksbehandler? | 19. oktober - 7. desember

Meld deg på
Utreder en sak

Samling 1 - Saksutredningsfasen

Uke 42 - Tirsdag 19. oktober kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 43 - Tirsdag 26. oktober kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakerne får et godt innblikk i hvordan en sak skal utredes. De får kompetanse i hvordan viktige rettigheter i saksutredningsfasen skal ivaretas, samtidig som saksbehandlingen er effektiv - en trygghet på hva som er godt nok.

 • Søknad/tiltak fra forvaltningen
 • Utredning av pasientens/brukerens behov for tjenester (IPLOS)
 • Forhåndsvarsel
 • Saken skal være forberedt og opplyst så godt som mulig
 • Partens rett til å uttale seg
 • Medvirkningsrett
 • Hvilken betydning har søknaden og dens innhold?
 • Fullmakt
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Verge og nærmeste pårørende

Ansatt skriver et vedtak

Samling 2 - Hvordan skrive gode vedtak?

Uke 44 - Tirsdag 2. november kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 45 - Tirsdag 9. november kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakeren lærer å skrive gode vedtak. Deltakeren skal sitte igjen med god kunnskap på hva som skal med i et vedtak og hvordan vedtaket skal bygges opp.

 • Hvem har vedtaksmyndighet?
 • Krav til utforming og formulering
 • Hjemmelsgrunnlag - Må vedtaket alltid knyttes til en gitt bestemmelse?
 • Innhold, svarer vedtaket på søknaden?
 • Hvor detaljert skal vedtaket være?
 • Krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold
 • Informasjon om klageadgang med mer
 • Forskjellen på inngripende vedtak og andre vedtak
 • Kan man varsle om flere vedtak i et brev?
 • Tips og råd til skriving av vedtak
 • Hvordan effektivisere saksbehandlingen

 

Sykepleier i prat med en pasient

Samling 3 - Utmåling og tildeling av tjenester

Uke 46 - Tirsdag 16. november kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 47 - Tirsdag 23. november kl. 9-10 - Veiledningstime

I denne bolken lærer deltakerne om utmåling og tildeling av tjenester, adgang til å sette vilkår og iverksettelse av vedtak. Deltakerne får også en oversikt over forskrift om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester.

 • Praktisk bistand
 • Hjemmesykepleie
 • Avlastning - korttidsopphold
 • Sykehjem - heldøgns omsorgstilbud
 • Dagaktivitetstilbud
 • Veiledning og opplæring av pårørende
 • Adgang til å sette vilkår ved tildeling av tjenester (eks måking av parkeringsplass)
 • Når skal tjenestene iverksettes?
 • Kort om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester

Ansatt jobber med en klagesak

Samling 4 - Klage og omgjøring av vedtak - Revurdering av tjenester

Uke 48 - Tirsdag 30. november kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 49 - Tirsdag 7. desember kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakeren får en oversikt over bestemmelsene om klage, omgjøring av vedtak og revurdering av tjenester. De lærer seg hvordan skrive oversendelsesbrev for å få effektiv klagesaksbehandling og hvordan skrive enkle og gode vedtak når klager gis medhold.

 • Hva kan påklages?
 • Hvem kan klage?
 • Klagefrist
 • Forskjellen på klagesaksforberedelse og klagebehandling
 • Hvordan skal saken forberedes for klageinstansen?
 • Utsatt iverksetting av vedtak
 • Endring av vedtak som ikke er påklaget
 • Skille mellom endring til fordel og endring til ugunst
 • Revurdering av tjenester

Påmelding saksbehandlerskolen

Vi trenger ditt samtykke.