Webinardeltaker

Saksbehandlerskolen - modul 1

Grunnkompetanse i saksbehandling | 23. august - 13. desember

Juridisk tema for saksbehandlere

Samling 1 - Juridisk metode og rettssikkerhet

Uke 34 - Tirsdag 23. august kl. 9-11 - Webinar
Uke 35 - Tirsdag 30. august kl. 9-11 - Veiledningstime

Deltakerne får en grunnforståelse av juridisk tenkning og metode. De skal sitte igjen med kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som man må kjenne til som saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten:

 • Lovtolkning og rettskildelære
 • Rettsikkerhet
 • Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem
 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
 • Hva er skjønnsutøvelse?

Lovtolkning og rettskildelære:

 • De ulike rettskildene og vektleggingen av dem
 • Prosessuelle - materielle rettigheter

Rettsikkerhet

 • Riktige vedtak
 • Like tilfeller skal behandles likt
 • Vite hva som kan forventes
 • Forsvarlig minstestandard
 • Medvirkning og innsyn
 • Informasjon
 • Rett til å få bistand av nærmeste pårørende, advokat, verge
 • Klagemuligheter

Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem

 • Forvaltningsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Kommuneloven
 • Offentleglova

Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?

 • Hva er faglig forsvarlig?
 • Hva betyr rett til?
 • Hva er nødvendige?

Hva er skjønnsutøvelse?

 • Forvaltningens frie skjønn
 • Lovbundet skjønn

Lukk
Taushetsplikt og personvern

Samling 2 - Partsbegrepet, habilitet og taushetsplikt, personvern og GDPR

Uke 36 - Tirsdag 6. september kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 37 - Tirsdag 13. september kl. 9-11 - Veiledningstime

Deltakerne skal bli trygge på hvem som er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter. I tillegg skal de sitte igjen med kunnskap om habilitetsregler, bestemmelser om taushetsplikt og personvern.

 • Hvem er part i saken?
 • Innsyn i saksdokumenter
 • Habilitet/inhabilitet
 • Taushetsplikt i saksbehandlingen
 • Personvern og GDPR

Ansatt jobber med saksbehandling

Samling 3 - Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Uke 38 - Tirsdag 20. september kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 39 - Tirsdag 27. september kl. 9-11 - Veiledningstime

Deltakerne får i denne bolken en generell forståelse av saksbehandling, og hva som er spesielt med saksbehandlingen i helse og omsorg.

 • Generelt om saksbehandling
  • Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren
  • Saksbehandling etter forvaltningsloven
 • Informasjons- og veiledningsplikt
 • Når skal det fattes enkeltvedtak?
 • For hvilke tjenester skal det ikke fattes enkeltvedtak?

Saksbehandling

Samling 4 - Saksbehandling av særskilte tjenester og oversikt over saksgang

Uke 41 - Tirsdag 11. oktober kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 42 - Tirsdag 18. oktober kl. 9-11 - Veiledningstime

Deltakerne får kunnskap og forståelse av hvordan de skal saksbehandle utvalgte tjenester som det ofte kan være komplisert å saksbehandle. 

Informasjon om saksbehandling ved tjenestene:

 • BPA
 • Omsorgstønad
 • Avlastning
 • Lavterskeltilbud
 • Individuell plan og koordinator