Webinardeltaker

Saksbehandlerskolen - modul 1

Grunnkompetanse i saksbehandling | 9. februar - 23. april

Meld deg på

Samling 1 - Juridisk metode og rettssikkerhet

Uke 6 - Tirsdag 9. februar kl. 9-11 - Webinar
Uke 7 - Tirsdag 16. februar kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakerne får en grunnforståelse av juridisk tenkning og metode. De skal sitte igjen med kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som man må kjenne til som saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten:

 • Lovtolkning og rettskildelære
 • Rettsikkerhet
 • Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem
 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
 • Hva er skjønnsutøvelse?

Lovtolkning og rettskildelære:

 • De ulike rettskildene og vektleggingen av dem
 • Prosessuelle - materielle rettigheter

Rettsikkerhet

 • Riktige vedtak
 • Like tilfeller skal behandles likt
 • Vite hva som kan forventes
 • Forsvarlig minstestandard
 • Medvirkning og innsyn
 • Informasjon
 • Rett til å få bistand av nærmeste pårørende, advokat, verge
 • Klagemuligheter

Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem

 • Forvaltningsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Kommuneloven
 • Offentleglova

Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?

 • Hva er faglig forsvarlig?
 • Hva betyr rett til?
 • Hva er nødvendige?

Hva er skjønnsutøvelse?

 • Forvaltningens frie skjønn
 • Lovbundet skjønn

Se detaljert oversikt

Samling 2 - Partsbegrepet, habilitet og taushetsplikt, personvern og GDPR

Uke 9 - Tirsdag 2. mars kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 10 - Tirsdag 9. mars kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakerne skal bli trygge på hvem som er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter. I tillegg skal de sitte igjen med kunnskap om habilitetsregler, bestemmelser om taushetsplikt og personvern.

 • Hvem er part i saken?
 • Innsyn i saksdokumenter
 • Habilitet/inhabilitet
 • Taushetsplikt i saksbehandlingen
 • Personvern og GDPR

Samling 3 - Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Uke 11 - Tirsdag 16. mars kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 12 - Tirsdag 23. mars kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakerne får i denne bolken en generell forståelse av saksbehandling, og hva som er spesielt med saksbehandlingen i helse og omsorg.

 • Generelt om saksbehandling
 • Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren
 • Saksbehandling etter forvaltningsloven
 • Veiledningsplikt
 • Når skal det fattes enkeltvedtak?
 • For hvilke tjenester skal det ikke fattes enkeltvedtak?

Samling 4 - Saksbehandling av særskilte tjenester og oversikt over saksgang

Uke 14 - Tirsdag 6. april kl. 9-11 - Nettforelesning
Uke 15 - Tirsdag 13. april kl. 9-10 - Veiledningstime

Deltakerne får en forståelse av saksbehandlingen til særskilte tjenester. De får også en oversikt over saksprosessen og viktige elementer som skal ivaretas for å oppfylle lovkrav og rettssikkerhet til innbyggerne.

Informasjon om saksbehandling ved tjenestene:

 • BPA
 • Omsorgslønn
 • Avlastning
 • Lavterskeltilbud
 • Individuell plan og koordinator

En kort oversikt over trinnene i en saksgang (dette blir fordypning i nivå 2) Søknadsfase - Utredningsfase - Vedtaksfase - Klagefase

 • Søknad - henvendelse - eget tiltak av forvaltningen
 • Forhåndsvarsel
 • Informasjons- og utredningsplikt
 • Innsynsrett - medvirkning
 • Enkeltvedtak (begrunnelse, innhold)
 • Underretning
 • Klage

Se detaljert oversikt

Påmelding saksbehandlerskolen

Vi trenger ditt samtykke.