Webinardeltaker

Saksbehandlerskolen - modul 1

Grunnkompetanse i saksbehandling 

Juridisk tema for saksbehandlere

Samling 1 - Juridisk metode og rettssikkerhet

Deltakerne får en grunnforståelse av juridisk tenkning og metode. De skal sitte igjen med kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som man må kjenne til som saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten:

 • Lovtolkning og rettskildelære
 • Rettsikkerhet
 • Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem
 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
 • Hva er skjønnsutøvelse?

Lovtolkning og rettskildelære:

 • De ulike rettskildene og vektleggingen av dem
 • Prosessuelle - materielle rettigheter

Rettsikkerhet

 • Riktige vedtak
 • Like tilfeller skal behandles likt
 • Vite hva som kan forventes
 • Forsvarlig minstestandard
 • Medvirkning og innsyn
 • Informasjon
 • Rett til å få bistand av nærmeste pårørende, advokat, verge
 • Klagemuligheter

Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem

 • Forvaltningsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Kommuneloven
 • Offentleglova

Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?

 • Hva er faglig forsvarlig?
 • Hva betyr rett til?
 • Hva er nødvendige?

Hva er skjønnsutøvelse?

 • Forvaltningens frie skjønn
 • Lovbundet skjønn

Lukk
Taushetsplikt og personvern

Samling 2 - Partsbegrepet, habilitet og taushetsplikt, personvern og GDPR

Deltakerne skal bli trygge på hvem som er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter. I tillegg skal de sitte igjen med kunnskap om habilitetsregler, bestemmelser om taushetsplikt og personvern.

 • Hvem er part i saken?
 • Innsyn i saksdokumenter
 • Habilitet/inhabilitet
 • Taushetsplikt i saksbehandlingen
 • Personvern og GDPR

Ansatt jobber med saksbehandling

Samling 3 - Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Deltakerne får i denne bolken en generell forståelse av saksbehandling, og hva som er spesielt med saksbehandlingen i helse og omsorg.

 • Generelt om saksbehandling
  • Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren
  • Saksbehandling etter forvaltningsloven
 • Informasjons- og veiledningsplikt
 • Når skal det fattes enkeltvedtak?
 • For hvilke tjenester skal det ikke fattes enkeltvedtak?

Saksbehandling

Samling 4 - Saksbehandling av særskilte tjenester og oversikt over saksgang

Deltakerne får kunnskap og forståelse av hvordan de skal saksbehandle utvalgte tjenester som det ofte kan være komplisert å saksbehandle. 

Informasjon om saksbehandling ved tjenestene:

 • BPA
 • Omsorgstønad
 • Avlastning
 • Lavterskeltilbud
 • Individuell plan og koordinator