Landsomfattende tilsyn 2020/2021

Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal ha landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. Tilsynet vil rette seg mot sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene. Det vil bli ordinære tilsyn, egenmeldingstilsyn og uanmeldte tilsyn.

Ved tilsynet må man blant annet kunne redgjøre for følgende spørsmål: 

  • Har kommunen systematisk opplæring til alle som yter helsehjelp til pasienter hvor tvungen helsehjelp kan være aktuelt?

  • Sørger kommunen for at opplæringen er en del av den opplæringen aktuelt helsepersonellet får ved ansettelse?

  • Sørger kommunen for at opplæring blir gitt til ansatte/vikarer uten fagutdanning?

Oversikt over webinarer

Det er gjennomført fem webinar i tema landsomfattende tilsyn helse og omsorg.

Landsomfattende tilsyn - Helsehjelp og tvang

Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal ha landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. I webinaret vil jurist Knut Fredrik Thorne ta for seg blant annet bakgrunn for tilsynet og hva tilsynsmyndighetene vil undersøke

Se webinaret

Styringssystem - krav til ledere

I webinaret går nærmere inn på forskrift om krav til ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Vi knytter dette opp mot landsomfattende tilsyn 2020 og hva tilsynsmyndighetene vil legge vekt på og undersøke nærmere.

Se webinaret - opprett bruker i Veilederen

Selvbestemmelsesretten

Selvbestemmelsesretten er et av grunnprinsippene i norsk helserett. Hovedregelen er at pasienter skal samtykke til helsehjelp. I webinaret går vi blant annet gjennom bestemmelsene om samtykke og samtykkekompetanse.

Se webinaret - opprett bruker i Veilederen

Vilkår for bruk av tvang

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gir bestemmelser om når helsepersonell kan benytte tvang for å gi nødvendig helsehjelp. I dette webinaret går vi gjennom vilkårene. Du vil få praktiske eksempler som kan være til hjelp når du yter tjenester til pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg hjelpen.

Se webinaret - opprett bruker i Veilederen

Helsehjelp og tvang - gjennomføring og saksbehandling

I dette webinaret får du lære om hvordan tvang kan gjennomføres i tråd med lovverket, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder. Vi bruker mange eksempler fra det virkelige liv, for at jussen skal bli lettere å forstå.

Se webinaret - opprett bruker i Veilederen

Hvordan forberede seg til tilsyn i helsehjelp og bruk av tvang?

Visma Veilederen

Veilederen Helse og omsorg hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test våre e-læringskurs i Veilederen

Anbefalte kurs i Veilederen 

  • Selvbestemmelsesretten 
  • Samtykke til helsehjelp
  • Tillitsskapende tiltak for å unngå tvang 
  • Helsehjelp og bruk av tvang 
  • Journalføring
  • Avvikshåndtering

Webinar: Informasjon om landsomfattende tilsyn

Fyll inn skjema og se opptaket.