Endringer i barnevernloven

Flere endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

  • Hvilke endringer er vedtatt? 
  • Hva betyr det for barnevernstjenesten?

 

Kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse

Formålsbestemmelsen i loven blir nå utvidet til også å omfatte at: "Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår." 

Hva betyr det for kontaktpersoner i barnevernet at kjærlighet kommer inn i formålsbestemmelsen i barnevernloven?

Les mer om endringene i Visma Veilederen.

 

Barnevernloven blir en rettighetslov

Endringer i barnevernloven styrker barn og foreldres rettigheter. Blant annet blir barnevernloven en rettighetslov som gir barn rett til alle typer tiltak og tjenester etter loven, både frivillige tiltak og tvangstiltak." 

Les mer om endringene i Visma Veilederen.

 

 

Strengere krav til saksbehandlingen i barnevernsaker

Saksbehandlingskravene i barnevernet blir stadig strengere. For å styrke barn og foreldres medvirkning og rettssikkerhet vil det nå bli strengere krav til dokumentasjons- og begrunnelsesplikten når endringer i nåværende barnevernlov trer i kraft." 

Les mer om endringene i Visma Veilederen. 

 

Forenkling av opplysningsplikten

Det blir endringer i barnevernloven del 4, i bestemmelsen om opplysningsplikt og innhenting av opplysninger. Barnevernloven § 6-4 er den bestemmelsen som er av størst betydning for instanser utenfor barneverntjenesten selv. Her er reglene for meldeplikt og for å gi ut opplysninger på anmodning for barneverntjenesten.

Les mer om endringene i Visma Veilederen.

 

 

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Veilederen gir ansatte i over 300 norske kommuner økt kunnskap og større trygghet i sin arbeidshverdag. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk og hev din kompetanse på en spennende måte. Veilederen er der når du trenger den, tilgjengelig på alle enheter.

Les mer om Veilederen Barnevern