Visma Flyt
Skytjenester tilpasset offentlig sektor

Hva er Visma Flyt?

Visma Flyt er vårt nye moderniseringsprogram for IT-tjenester, skreddersydd for offentlig sektor.

Alle som er engasjert innen IKT for offentlig sektor vet at vi er inne i en ny epoke som vil gi oss utfordringer, men også banebrytende muligheter. Offentlig sektor skal levere digitalt førstevalg til sine innbyggere, parallelt som det arbeides for å digitalisere prosessene som understøtter tjenesteproduksjonen.

Med Visma Flyt ønsker vi å ligge i forkant av denne utviklingen. 

Visma Flyt er vårt moderniseringsprogram som skal sette standarden for nye IT-tjenester som understøtter offentlig tjenesteproduksjon på nett.

Flyt består av 3 hovedmål, 3 grunnpilarer og 9 fokusområder. Våre løsninger vil nå moderniseres og utvikles i tråd med denne standarden.

3 MÅL
Støtte sentrale standarder - Visma FLYT Effektivisere arbeidsdagen for kommunens ansatte og ledere - Visma FLYT Møte publikums forventninger om tilgjengelighet, helhet og medvirkning i de kommunale tjenestene - Visma FLYT
 
Lukke knapp grønn

Støtte sentrale standarder

Visma Flyt skal bygge på tjenesteorientert arkitektur og følge åpne standarder. Ved å støtte alle nasjonale og kommunale felleskomponenter og presentasjonsflater, som ID-Porten, Folkeregisteret og skjemaer, vil Visma Flyt tilrettelegge for gjenbruk av relevante data.

Konsekvent gjenbruk forutsetter standardiserte data, begreper og grenseflater, god datakvalitet, samt datatilgang uavhengig av system og leverandør.

 
 
Lukke knapp blå

Effektivisere arbeidsdagen for kommunens ansatte og ledere

Saksbehandlere og andre brukere av kommunenes systemer trenger en enklere tilgjengelig digital arbeidsplass, med sømløs adgang til alle relevante opplysninger og arbeidsverktøy. Beslutningstakerne trenger enklere tilgang til korrekt informasjon, for dermed å styrke resultatfokuset og den strategiske og driftsmessige ledelsen av kommunale virksomheter.

Ansatte skal få én arbeidsflate å forholde seg til, som viser alle oppgavene som skal løses, uavhengig av i hvilket system oppgaven er registrert. Når brukeren velger en oppgave åpnes tilhørende fagsystem, og grensesnitt og logikk oppleves enhetlig og gjenkjennelig på tvers av systemene.

Lederne i kommunene skal få velutviklede arbeidsflater der de raskt får tak i data om blant annet antall vedtak, ventelister, kapasitet, ressurser brukt på saksbehandling, kompetanseprofiler, sykefravær, utviklingen på kommunens skoleelever, barnehagedekning og tilgjengelige sengeplasser.

 
 
Lukke knapp oransje

Møte publikums forventninger om tilgjengelighet, helhet og medvirkning i de kommunale tjenestene

Brukerne av kommunens tjenester skal kunne ta del i saksbehandlingen og få innsyn i sine egne saker via internett. Informasjon brukerne sender elektronisk til kommunen skal gå direkte inn i et saksbehandlingssystem uten manuelle mellomledd, i henhold til krav til arkivering og personvern.

Informasjonen må være tilgjengelig for alle relevante saksbehandlere. Innbyggere med behov for sammensatte tjenester skal bli behandlet som hele individer, på en koordinert, effektiv og moderne måte. Dette forutsetter verktøy for informasjonsdeling og samarbeid på tvers av sektorgrenser, etater og nivåer.

 
3 GRUNNPILARER
ÅpenhetEffektiviseringBrukeropplevelse
9 FOKUSOMRÅDER
1. Skape større åpenhet og standardisere
Det er en utfordring at:
Mange kommuner har et stort antall fagsystemer med ulik teknologi, som ikke snakker godt sammen. Dette hindrer god informasjonsflyt og gjenbruk av data . Komplisert IT-arkitektur gjør det krevende og kostbart for kommuner å samarbeide om gjenbruk av standarder og felleskomponenter.

Løsningen er:
Teknologi med tjenesteorientert arkitektur og tilrettelegging for effektiv utnyttelse av "webservices". Arkitektur som støtter åpne standarder og legger til rette for gjenbruk av nasjonale felleskomponenter som: ID-porten, Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Ligningsopplysninger, Andre off. Registre, Tjenestekatalog, Minside.no og Altinn.

Resultatet blir at:
Kommunen kan implementere Vismas løsninger inn i sin arkitektur og gjenbruke data og funksjonalitet i løsningene i flere sammenhenger. Det blir enklere å utnytte felleskomponenter og integrere løsninger fra forskjellige leverandører. Data "låses" ikke inne i proprietære løsninger, men likevel opprettholdes sikkerheten. Innhold kan nås via sikre ID-løsninger og underbygge Digitalt Førstevalg.
2. Effektivisere arbeidsprosessene
Det er en utfordring at:
IT-verktøyene samsvarer ikke alltid godt nok med arbeidsprosessene.

Løsningen er:
Logikk og struktur som tar utgangspunkt i hvordan brukerne faktisk jobber, basert på studier og observasjoner.

Resultatet blir at:
Løsningene understøtter brukerens måte å jobbe på. Saksbehandlerne blir mer effektive og får beslutnings- og fagstøtte, ettersom systemene guider dem gjennom prosessene. Dette sikrer høyere grad av likebehandling.
3. Forbedre brukeropplevelsen
Det er en utfordring at:
Mange IT-løsninger er lite intuitive og for vanskelige å lære seg.

Løsningen er:
Moderne funksjonalitet som utnytter mulighetene i ny teknologi.

Resultatet blir at:
Kommunens ansatte får en positiv  og mer intuitiv brukeropplevelse. Systemene får lavere brukerterskel – kan du én løsning kan du alle.
4. Personifisering, tilgjengeliggjøring, og gjenbruk av data
Det er en utfordring at:
Saksbehandlere og ledere må inn og ut av mange forskjellige systemer for å løse sine daglige oppgaver. Det finnes mange forskjellige brukernavn, passord og steder for å administrere brukerrettigheter. Det er tidkrevende og tungvint å styre de ansattes systemtilganger. De samme dataene må registreres flere ganger i ulike systemer. Ledere og andre ansatte mangler effektiv tilgang til informasjon de trenger for å treffe gode beslutninger

Løsningen er:
En personlig og rolleorientert startside med oversikt over alle oppgaver. Én pålogging, "single sign on", for hver bruker og felles "Active Directory" for administrasjon av tilganger og rettigheter Felles infrastruktur der alle løsninger er integrert med hverandre og der data registreres kun én gang i ett system for så å gjenbrukes i alle relevante sammenhenger. Uthenting av data på tvers av systemer og tilgjengeliggjøring av sammenstillinger og rapporter i et intuitivt webgrensesnitt

Resultatet blir at:
De ansatte får én arbeidsflate å forholde seg til, som viser alle oppgavene som skal løses, uavhengig av i hvilket system oppgaven er registrert . Brukerne slipper å logge seg på én og én løsning av gangen. Tilgangene blir administrert i en felles løsning, tett knyttet opp mot ansattregisteret i Visma Enterprise HRM. Dobbeltregistrering opphører, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feilføringer. Enkel tilgang til korrekt informasjon gjør det enklere å legge strategier, planlegge aktiviteter og måle resultater for virksomheten.
5. Sørge for godkjent elektronisk arkivering
Det er en utfordring at:
Ikke alle IT-løsninger støtter myndighetenes krav til elektronisk arkivering.

Løsningen er:
Innføring av Noark5-standarden for sikker arkivering av all arkivverdig dokumentasjon.

Resultatet blir at:
Saksbehandlingen og arkiveringen i alle fagsystemene gjøres helelektronisk og følger regelverket.
6. Skape enhetlig brukergrensesnitt på tvers av systemene
Det er en utfordring at:
Det mangler felles logikk og gjenkjennelse på tvers av IT-løsninger.

Løsningen er:
Gjenbruk av oppbygging og design av alle løsninger, for eksempel for meldingshåndtering, journal og brukerhåndtering.

Resultatet blir at:
Brukervennligheten og gjenkjennelsen øker. Logikk og design kan brukes mange steder, slik at utviklingen og forvaltningen blir rakere og mer kostnadseffektiv.
7. Redusere tidsbruk og driftskostnad
Det er en utfordring at:
Implementering, opplæring av brukere, samt drift av IT-systemer er tidkrevende og kostbart. Det er dyrt, tidkrevende og tungvint å oppgradere IT-verktøyene.

Løsningen er:
Programvare levert som nettbaserte tjenester (Software as a Service). Nettbasert programvare og automatiserte oppgraderingstjenester.

Resultatet blir at:
Lagring, back up, sikkerhet og oppetid ivaretas av Visma, og kommunene kan konsentrere seg om kjernevirksomhet. Nettbaserte løsninger er kostnadseffektive, skalerbare, opplæringen går raskere og løsningene krever ikke investeringer eller installasjon.

Oppgraderinger blir tilgjengelige raskere. Med nettbaserte løsninger får kommunen umiddelbar tilgang til siste versjon av systemene.
8. Utnytte webteknologien og øke mobiliteten
Det er en utfordring at:
Stadig flere brukere behøver tilgang til kommunens systemer. Mange av disse er sporadiske brukere som trenger lettfattelige grensesnitt og funksjoner. Få IT-systemer er godt nok tilrettelagt for mobilitet.

Løsningen er:
Intuitiv, nettbasert funksjonalitet som også kan utnyttes på mobile plattformer, og som deler data med lokalt installerte Windows-versjoner av programmene.
Fremtidsrettet teknologi som muliggjør utnyttelse på tvers av plattformer.

Resultatet blir at:
Kommunens ansatte blir mer selvbetjente og sekretæroppgaver reduseres. Innrapporteringer, arbeidsflyt og informasjonsdeling effektiviseres.

De ansatte blir mer fleksible og mobile når de kan løse arbeidsoppgaver ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett og andre mobile enheter.
9. Integrert nettsamfunn
Det er en utfordring at:
Brukerne arbeider ofte i små fagmiljøer med lite kompetanseutveksling og små muligheter for å påvirke eller lære av andre.

Løsningen er:
Integrere nettsamfunnet Visma Community i alle IT-løsninger.

Resultatet blir at:
Brukere får tilgang til all informasjon om løsningen som support, opplæringsvideoer, nedlastninger, etc. Brukerne får samtidig tilgang til et nettverk bestående av fagfolk fra tilsvarende virksomheter samt Vismas fagfolk. Brukerne kan delta aktivt i utviklingen av Vismas løsninger gjennom diskusjonsforum.

community_ikonVisma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.