Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende

"Ane, 12 år, har fått et uvanlig stort fravær, trekker seg unna klassekamerater og har stagnert faglig. Mor og far sier de ikke forstår noe som helst.”

Tidlig innsats kan være til hjelp

Det er nå bredt anerkjent at alle som arbeider i skoler og barnehager må bli enda bedre til å fange opp utsatte barn og unge så tidlig som mulig. Regjeringen vil blant annet at barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, PP-tjenesten, sosialtjenesten, barnehagene og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til det beste for barn og unge og familiene deres.

Samarbeid på tvers

Behovene deres vil i mange tilfeller kreve tiltak ut over ens eget fag- og ansvarsområde. Dette krever en felles forståelse og samtidighet i innsatsen, hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte barn og den enkelte ungdom. Tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner er krevende, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge og deres familier

Teknologi og digitale arenaer

Vi i Visma mener at teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme i gang med å hjelpe utsatte barn og unge . Det er også viktig for å bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. Vi har derfor gjort noen vesentlige grep for å løse problemene som finnes knyttet til behandling og lagring av sensitive data, samt at vi har modernisert og skapt nye digitale arenaer for samarbeid.

På nettseminaret ønsket vi å bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og debatt om tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge - og deres familier.

Få gratis tilgang til opptak  »

Ikon

Agenda

 • Velkommen!
  v/ Sten Gunnar Knudsen, Visma Enterprise

 • Nye føringer og retningslinjer vedrørende bedre tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge
  v/ Vidar Arntzen, Visma Enterprise

 • Barn og Unge i midten
  - Hva kan kjennetegne et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og hvordan kan dette etableres?

  v/ Baard Johannessen og Torhild Skotheim, OsloMet

 • Tromsø kommune deler erfaringer fra sitt arbeid med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
  - Hvilken nytte har digitale verktøy for dette samarbeidet?
  v/ Heidi Matre, Tromsø kommune

 • Visma sin nye satsning på verktøy for tverrfaglig samarbeid
  v/ Morten Lossius, Visma Enterprise

Motta gratis opptak fra seminaret »

Om foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør, Oppvekst og Velferd, Visma Enterprise

Visma leverer fagløsninger innen hele oppvekst-sektoren. Fagløsninger for administrasjon og daglig drift av barnehager, grunnskoler, VGS, PP-tjenesten, barnevernet, helsestasjoner og flyktningtjenesten. Siden 2006 har vi arbeidet med løsninger for tverrfaglig samarbeid innen oppvekst-sektoren. Nå gjør Visma betydelige grep for å tilrettelegge for enda enklere samarbeid på tvers. Sten Gunnar har overordnet ansvar for Visma sin satsning innen oppvekst.

Vidar Artzen

Vidar Arntzen
Product Line Manager, Visma Enterprise

Vidar Arntzen er utdannet sosionom med 20 års erfaring med produktledelse og utvikling av programvare i kommunal sektor. I sin rolle som “Product Line Manager” for skole og velferd har han ansvar for fagsystem-porteføljen til Visma. Han har et sterkt engasjement for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Torhild Skotheim og Baard Johannessen

Torhild Skotheim og Baard Johannessen
Prosjektleder INTERACT og Førstelektor, Oslo Met

I dette seminaret vil du høre fra Baard Johannessen og Torhild Skotheim fra OsloMet. De er også redaktører for boken «Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst». De har sitt arbeidssted ved Oslo Met, der de underviser og driver forsknings- og utviklingsarbeid ved institutt for faglærer- og grunnskolelærerutdanning. I boka “barn og unge i midten”, stiller de spørsmål som “hvem utgjør laget rundt læreren og eleven når en felles innsats kreves av mange aktører? Hva kjennetegner godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og hvordan kan dette etableres?

Heidi Matre

Heidi Matre
Koordinator/tverrfaglig veileder, Tromsø kommune

Tromsø kommune har lenge hatt fokus på tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Fra 2013 var de en av 8 nøkkel-kommuner som i samarbeid med Helsedirektoratet var med på å tilpasse modellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) til norske forhold. Siden den gang har det vært både oppturer, utfordringer, framskritt og krevende faser som sammen har gitt bred erfaring og kunnskap om tverrfaglig samarbeid i praksis. Heidi Matre har vært sentral i BTI-arbeidet helt fra starten. Nå møter hun foresatte, ansatte i skoler, barnehager og hjelpetjenester i og utenfor kommunen gjennom sitt arbeid i Ressurssenter for barn og familie og har derfor kjennskap til tverrfaglig samhandling fra ulike ståsted. I dette seminaret vil hun dele sine erfaringer, og vil også fortelle om hvordan kommunen har brukt IT-løsninger for å fasilitere god kommunikasjon på tvers av fagmiljø, samt med barn og unge og deres foresatte.

Morten Lossius

Morten Lossius
Product Manager, Visma Enterprise

Morten Lossius er utdannet innen barnevern og helseadministrasjon, og har praksis fra BUP, skole/undervisning og rehabilitering. Han har arbeidet med produktutvikling i Visma siden 90-tallet. Morten har ledet an arbeidet med utviklingen av SamPro helt fra starten i 2006. SamPro (nå Visma Flyt Samspill) er den mest utbredte løsningen i kommune-Norge for arbeid med Individuelle Planer (IP), og etterhvert en rekke andre plantyper som BTI/Stafettloggen. Han er i dag produktansvarlig for tre ulike skyløsninger; Visma Flyt PPT, Visma Flyt Sikker Sak og Visma Flyt Samspill.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.