Tidlig innsats - Når barn og unge har utfordringer

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt.

Årsakene til at barn og unge faller utenfor er sammensatte, men for mange starter problemene tidlig. Det er anerkjent at man må se de barna som sliter så tidlig som mulig. Omkostningene med ungt utenforskap er enorme, for samfunnet, men ikke minst for de unge det gjelder. Teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme tidlig i gang. Slik kan man raskere hjelpe barn og unge som er i ferd med å falle utenfor. Teknologi kan i tillegg bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. 


Visma gjør nå tre vesentlige grep for å løse dagens utfordringer når det kommer til tidlig innsats og tverrfaglig samhandling:

  • Vi har utviklet en løsning for skole og barnehage (Visma Flyt Sikker Sak) som er skreddersydd for å dokumentere og behandle sensitiv informasjon slik som observasjoner, IUP, IOP, referater av sensitive art m.m
  • Fagsystemene innen oppvekstsektoren er modernisert med bedre mulighet for sikker kommunikasjon.
  • Visma Flyt Samspill (tidligere SamPro) har fått et kraftig løft. Med sitt responsive grensesnitt legger løsningen til rette for samhandling på tvers i barnets nettverk. Direkte koblinger mot kommunens fagløsninger vil bidra til å bryte ned siloer og legge til rette for koordinert og samtidig innsats.

Hør Vidar Arntzen fortelle om tidlig innsats, og hvordan teknologi kan bidra til bedre tverrfaglig samarbeid. Her kan Visma Flyt Samspill være til god hjelp.

Ny lavterskel samarbeidsarena - uten krav om vedtak

Samarbeidsverktøyet Visma Flyt Samspill har i mange år sørget for samhandling i skyen. I løsningen har kommuner i Norge kunnet samarbeide rundt ulike plantyper slik som Individuell Plan (IP), og Stafettloggen (BTI).

I tråd med nasjonale føringer og lovendringer har vi utviklet Visma Flyt Samspill til å bli kommunens digitale verktøy for samarbeid og koordinering av tjenester på tvers. I tillegg til de allerede veletablerte plantypene tilrettelegger Flyt Samspill nå for samarbeid og koordinering, uavhengig av om barnet har rett til en plan. I Flyt Samspill kan det opprettes en felles arena for den som skal motta hjelp, der samtlige involverte instanser kan delta inn. Dette legger til rette for mer samarbeid på tvers av etater og ikke minst med hjemmet der det er behov for koordinert og samtidig innsats.

Denne arenaen dekker behovet for personer eller familier hvor ikke selve planen er det sentrale, men selve samhandlingen. Det kan for eksempel være tilfeller der en ønsker å etablere et felles samhandlingsrom rundt sårbare familier med utfordringer på mange plan, og hvor vanskene ikke kan knyttes direkte til ett enkelt familiemedlem.

Tilgang til Flyt Samspill, direkte fra ditt fagsystem

Vi jobber stadig med å videreutvikle løsningen ytterligere. Jobber du i en fagtjeneste som PPT, Helsestasjon eller Barnevernet, og du blir involvert i en plan eller en samhandlingsarena for et barn i Visma Flyt Samspill, vil du få tilgang til denne direkte via ditt fagsystem. I løpet av 2022 vil informasjon flyte mellom løsningene og du vil også få varsler direkte inn i ditt fagsystem når det skjer endringer i Visma Flyt Samspill. På den måten blir det lettere å involvere seg, og holde seg oppdatert om en sak rundt et barn eller en ungdom. 

Er du foresatt, ressursperson eller lignende, og blir inkludert i arbeidet, får du trygg og sikker tilgang til samarbeid og kommunikasjon gjennom Visma Flyt Samspill uten å måtte ha tilknytning til noe annet fagsystem.

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!

Verktøy for tidlig innsats

Tidlig innsats blogg

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet? Og hvordan påvirker barnevernsreformen og den nye barnevernsloven utviklingen av tjenestetilbudet overfor barn og unge?

For at et tverrprofesjonelt samarbeid skal fungere er man avhengig av god tverrfaglig ledelse.

Tverrprofesjonelt samarbeid rundt utsatte barn og unge

Tverrprofesjonelt samarbeid er krevende, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge. Ofte trengs tiltak ut over en enkelt profesjons fagkompetanse og ansvarsområde. Teknologi kan senke terskelen for å komme tidlig i gang.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59