VeilederPOD

Hvordan finne gode tiltak i skolemiljøsaker?

Det er skolens ansvar at alle elever får oppfylt sin rett til et godt og trygt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Mye bra arbeid gjøres. Men i mange tilfeller får ikke eleven et trygt og godt skolemiljø - til tross for at skolen setter inn tiltak etter tiltak. Hva er det som går galt?

 

Du kan også høre episoden på Spotify eller Apple Podcast

Siste episoder av VeilederPOD

#36 Hva gjør skolene som får gode løsninger på mobbesaker?

Johannes Nilsson Finne er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret. Hans fagområde er mobbing, sosial kompetansetrening og fremming av støttende læringsmiljø. Hør Johannes sine råd og tips til hvordan mobbesaker kan løses på en god måte.

I denne episoden snakker vi blant annet om:

  • Hva er mobbing?
  • Hvorfor er det mange skoler som ikke klarer å fange opp at elever blir mobbet?
  • Hvordan påvirkes nulltoleransen av skolens/ansattes holdninger?
  • Hva er det som skiller de skolene som får til å løse mobbesaker på en god måte og de som ikke får det til?
  • Hva gjør de skolene som er gode til å løse mobbesaker?

#35 Skolemiljø vs arbeidsmiljø - hvorfor er det så vanskelig?

Lisbeth, Ingunn og Eivind snakker om de vanskelige sakene når arbeidsmiljøloven og opplæringsloven er på kollisjonskurs, hvorfor det er så vanskelig å gi konkrete svar på enkelte spørsmål, og hvem som har ansvaret når kollegaer forsurer arbeidsmiljøet. Vi har også tatt en kikk på lovforslaget om når en lærer kan gripe inn fysisk mot elever.

#34 Har helsepersonell taushetsplikt overfor politiet?

Taushetsplikt for helsepersonell er et av grunnprinsippene i helseretten. Men hva gjør du når det er politiet som ber om opplysninger om en av pasientene dine? Gjelder taushetsplikten, eller har du plikt til å dele opplysningene politiet ber om?

#33 Eldre som ikke ønsker hjelp

Hvor langt går retten til å bestemme over seg selv, når det virker åpenbart at evnen til å ivareta sin egen helse og andre daglige gjøremål svikter? Se for deg at det er din mor eller far som bor alene i et hjem som flyter av gjenstander og gamle matrester, som ikke tar vare på helsa si, og som nekter å ta i mot hjelp. Kan man selv velge å “gå til grunne” i eget hjem uten at pårørende eller helsevesenet kan gripe inn?

Lisbeth Storvik Jacobsen tar en prat om dette viktige tema sammen med jurist Bente Berg-Haugli i denne episoden av VeilederPOD.

#32 Daglig munnstell til besvær?

Hva gjør du når en pasient eller bruker motsetter seg daglig munnstell? Gir du opp? Løser du problemet ved bruk av tillitsskapende tiltak? Eller bruker du tvang - det vi kan kalle omsorgstvang? Hvor farlig kan det være å slurve med det daglige munnstellet?

Enten det er demens eller utviklingshemming som er årsak til at pasienten eller brukeren må ha hjelp til munnstellet, så er munnstell viktig - ikke minst for å forhindre alvorlig sykdom og infeksjoner.

#31 En inkluderende russefeiring

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø - en trygg skolehverdag uten utenforskap eller mobbing. Etter mye medieoppmerksomhet foregår det nå et nasjonalt arbeid for å endre en ekskluderende russekultur. Og i Halden har både skolen og russestyret tatt ansvar for å skape en motkraft til den kommersielle russetida og bidra til en mer inkluderende russetid.

Hør hvilke erfaringer og råd russepresident Aurora Heli-Hansen, visepresident Alma Basler og inkluderingsminister Tuva Bjerke deler. Og ikke minst hvilke råd miljøveileder og russekontakt Åshild Sandtorp Johnsen har til de videregående skolene og til dere som er foreldre.

#30 Barnekonvensjonen i praksis

Barn og unge er helt avhengig av at voksne tar gode avgjørelser på deres vegne. Derfor har vi FNs barnekonvensjon, som nå er over 30 år gammel. Hvordan står det til med kunnskap om barnekonvensjonen hos deg som jobber med barn og unge? Kunnskap om barnekonvensjonen viktig enten du jobber med barn og unge i helsesektoren, i barnevernet, i skolen eller i en barnehage.

I denne podkasten møter du Veyni Stakvik som forteller om barnekonvensjonen, og styrer i Kvernaland barnehage Maria Tjaum Eimstad, som forteller om hvordan de bruker barnekonvensjonen i det daglige arbeidet.

#29 En pappas erfaring med barn i barnebolig

Får barn og ungdom i barne- og avlastningsboliger habilitering og opplæring i samsvar med de behovene de faktisk har? Dette vil Statsforvalteren undersøke i landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023. I denne podkasten hører du jurist Knut Fredrik Thorne og Håvard Ravn Ottesen - pappa og tillitsvalgt fra den ideelle organisasjonen "handikappede barns foreldreforening" - fortelle om hvor de opplever at skoen trykker.

#28 Nytt år og ny barnevernslov

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Loven skal være mer tilgjengelig og brukervennlig, ivareta Norges menneskerettslige forpliktelser og ikke minst styrke barn og foreldres rettssikkerhet. Hva betyr dette egentlig?

# 27: Dette bør du vite om barnekoordinator

1. august 2022 ble det innført en rett til å få en barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven. Samtidig fikk kommunen en plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Hva er en barnekoordinator? Hvem har rett til å få en barnekoordinator? Hva er forskjellen på en barnekoordinator og en alminnelig koordinator? Hva skal barnekoordinatoren gjøre? Dette er noen av de spørsmålene jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne svarer på i denne episoden.

#26: Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Noen personer har særlig tyngende omsorgsoppgaver, og har behov for avlastning for å få hverdagen til å fungere. Men hva hvis pasienten selv ikke vil på avlastning? Det er ikke hjemmel for å bruke tvang. Hva kan kommunen stille opp med da? Her gjelder det å være kreativ!

#25: Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Hva betyr egentlig det? Hva må barnehagen selv kunne tilrettelegge for innenfor barnehageloven og rammeplanen og hva er barnehagemyndighetens ansvar? Kan vi trekke noen grenser for hva som er nedsatt funksjonsevne og hva som ikke er det?

Mette Sundell og Camilla Desiree Wik fra virksomhet spesped førskole i Sarpsborg kommune og jurist Ingunn Wiig deler sine erfaringer om et utfordrende tema.

#24: Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

".. Og medarbeiderne mine bare blomstrer" Ja, det sier prosjektleder for årsturnus i Sarpsborg, Barbro Kingsrød. En kommune der ca 700 ansatte i helse -og omsorgstjenesten nå jobber årsturnus. I denne sendingen får vi blant annet høre om hva som er kriterier for å lykkes med årsturnus, og hvilke skjær i sjøen de har støtt på underveis.

#23: Hvordan tilrettelegge miljøet rundt personer med demens?

Vi lever lenger i dag enn tidligere. Andelen eldre mennesker øker, og det betyr at det også blir flere som lever med demenssykdom blant oss. Tilsynsrapporter fra Sivilombudet viser at demente ofte blir satt på medisiner for å roe problemadferd. Personer med demens har rett til et verdig liv, akkurat som alle andre.

På sykehjemmet i Råde har de gjennom flere år lykkes godt med å redusere medisinbruk til personer med demens gjennom aktivt miljøterapeutisk arbeid. Dette arbeidet har vekket internasjonal interesse, og i denne podkasten får du høre mer om hva de har gjort.

#22: Kan bestemmelsen om skjerpet aktivitetsplikt brukes til å gjøre barnehagen bedre for barn og voksne?

Juss + pedagogikk = sant. 1. januar 2021 fikk barna i barnehagen en lovfestet rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Barnehageloven kapittel 8 pålegger alle som jobber i barnehagen en plikt til å gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. Og det som kanskje er spesielt vanskelig, er at de ansatte har fått en skjerpet aktivitetsplikt til å si fra dersom en kollega eller styreren utsetter barn for krenkelser. Hva er en krenkelse?

I denne episoden får vi besøk av Linda Hovden og Tilla Lund Minge, som begge har lang erfaring fra barnehagehverdagen. De har reflektert mye over hva krenkelser er, og kanskje spesielt hvordan de voksne skal unngå krenkende atferd overfor barna i barnehagen.

#21: Hvilken plass har jussen i barnevernet?

De ansatte i barnevernet må ta avgjørelser som er mest mulig riktige og forutsigbare. Avgjørelsene skal ha grunnlag i lover og regler, ikke i tjenestens eller kontaktpersonens egne oppfatninger. Barneverntjenesten og den enkelte kontaktperson skal opptre på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Hvis du, eller noen du er glad i, blir utsatt for feil saksbehandling og feil lovforståelse, så kan det få store konsekvenser. I denne episoden skal vi snakke om hvilken plass jussen har i barnevernet.

#20: Hvilken plass har jussen i skolen?

Skolens hovedoppgave er naturlig nok opplæring av elever, og alle forstår at god pedagogisk kompetanse er viktig. Men at det også er viktig med juridisk kompetanse, både hos de som tar avgjørelser som gjelder elevene og de som jobber direkte med elevene, det er det ikke alle som er like bevisst på.

Feil i saksbehandling og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for den enkelte elev. I denne episoden får du høre erfaringene til noen av de som er tett på denne hverdagen.

#19: Hør hvordan Trysil jobber systematisk med kartlegging og opplæring

I denne episoden tar vi en prat med kommunalsjef Britt Støa, enhetsleder Ida Kristine Nymoen og avdelingsleder Siv Stengrundet fra Trysil kommune helse og omsorg.

Hvordan kan en organisasjon bli god til å kartlegge risikoområder og systematisk opplæring av ansatte? Og hvilken betydning har ledelse for å få dette til? I Trysil kommune er det flere som jobber målrettet for å bli gode på systematisk opplæring og kvalitetsarbeid.

#18: Målet om gjenforening ved fastsettelse av samvær

I denne episoden tar vi en prat med Ruth Rostad om målet for gjenforening mellom foreldre og barn etter en omsorgsovertakelse. Den europeiske menneskerettsdomstolen EMD har i flere saker dømt Norge for å bryte med retten til familieliv i menneskerettskonvensjonen når samvær bestemmes. Høyesterett har på dette grunnlaget gitt føringer som vil endre praksis i samværssaker.

#17: Barn og foreldres erstatningsansvar

I denne episoden tar vi en prat med jurist og seniorrådgiver for Veilederen, Ingunn Wiik om barn og foreldres erstatningsansvar. Når barn leker, vil det alltid være en risiko for at en ball kan treffe et vindu eller en bil. Briller og mobiltelefon kan bli knust, og sykler ødelagt. Dette kan være både uhell eller gjort med vilje. Når skaden har skjedd kommer spørsmålet: Hvem skal betale for skaden?

#16: Tilrettelegging og medvirking ved sykdom 

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux om håndtering av sykmeldte arbeidstakere er et vanskelig tema som mange spør oss i Veilederen om. Hva kreves av tilrettelegging fra arbeidsgiver, og hvilke plikter har de som trenger tilrettelegging?

#15: Brytes taushetsplikten ved melding til barnevernet?

Offentlige ansatte har en streng taushetsplikt. I denne espisoden har vi med oss Eirik Saltnes som har lang fartstid som barnevernleder. Sammen tar vi en prat om hva som må til for å melde bekymring til barnevernet uten å bryte taushetsplikten.

#14: Barnevernsreformen - Hva betyr den for deg som arbeider i barnehage, skole og helsesektoren?

I denne episoden tar vi en prat med jurist Ruth Rostad om hvilken betydning barnevernsreformen vil ha for deg som jobber i barnehage, skole og helsesektor.

#13: Kan ansattes ytringer i sosiale medier få konsekvenser for arbeidsforholdet

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux og Knut Fredrik Thorne om hvilke ytringer ansatte gjør i sosiale medier, og som kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

#12: Partens rett til innsyn i barnevernsaker

I denne episoden tar vi en prat med Eirik Saltnes og Knut Fredrik Thorne om hvilken rett en part har til å få innsyn i barnevernsaker, og ikke minst hvem som er part i en sak.

#11: Verge og nærmeste pårørende

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Knut Fredrik Thorne om pasientens rett til å bestemme selv, og hvilke roller/oppgaver nærmeste pårørende eller verge har.

#10: Tilkallingsvikarers rettigheter

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Lene Saint-Sollieux om hvilke rettigheter som gjelder for tilkallingsvikarer i kommunal sektor.

#9: Sykdom i forbindelse med ferie

I denne episoden tar vi en prat med Lene Saint-Sollieux om hva som er viktig å passe på ved sykdom i forbindelse med ferieavvikling.

#8: Familieråd 0-100 

I denne episoden snakker Eirik Saltnes videre med Hanne Espelund og Ingun S. Grønset. Vi får vi høre hvordan Horten kommune bruker modellen også i andre sektorer, og overfor mennesker i alle aldre.

#7: Familieråd i barnevernet

I denne episoden får Eirik Saltnes besøk av Hanne Espelund og Ingun S. Grønset. De deler sine nyttige og inspirerende erfaringer fra bruk av Familieråd i barnevernsaker i Halden  og Horten kommune. 

#6: Hjelpeturnus

I denne episoden får Hilde Ranum besøk av Torill Schlechter hvor de snakker om tema hjelpeturnus. De tar for seg prosessen, arbeidsgiverpolitikk, ofte stilte spørsmål, samt viktigheten av god opplæring av ledere.

#5: Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år

I denne episoden får vi besøk av Beate Mellemsether og Janne Myrås, som begge er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Viken. De deler sine erfaringer med hvordan man får til gode samtaler med barn.

#4: Hindrer taushetsplikten det viktige tverrfaglige samarbeidet? 

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig og Knut Fredrik Thorne hvor de snakker om hvilke muligheter man har til samarbeid og deling av opplysninger selv om man har taushetsplikt. 

#3: Konfliktsituasjoner i skolen 

I denne episoden tar vi en prat med Ingunn Wiig, Jørn Wallin Pettersen og Mari Kindem hvor de deler sine tanker om å få økt fokus på forebygging av utfordrende konfliktsituasjoner i skole.

#2: Brannvern i skolen 

I denne episoden tar vi en prat med administrerende direktør i Norsk Brannvernforening Rolf Søtorp og inspektør ved Kirkelund skole Jon Andreassen om tema brannvern i skolen. 

#1: Bytte av vakter i helse og omsorgstjenesten

I denne episoden snakker vi med Lene M Saint-Sollieux og Hilde Ranum om turnusproblematikk og hva som er viktig å kjenne til ved bytte av vakter i helse og omsorgstjenesten.

#0: Introduksjon til VeilederPOD 

I denne episoden snakker Lisbeth Storvik Jacobsen om hvem VeilederPOD er for og hvilke tema du som lytter kan forvente å høre mer om.

Om VeilederPOD

NO-SS_686x467_VeilederPOD.jpg

I denne podcasten inviterer vi jurister og andre fagpersoner i studio for å snakke om juridiske spørsmål og problemstillinger som er aktuelle for mange. 

Hver episode ønsker vi å gi deg råd og veiledning som du kan ta med deg videre i ditt arbeid enten du er leder eller ansatt i norske kommuner.

Programleder for VeilederPOD er Lisbeth Storvik Jacobsen og hun jobber som seniorrådgiver for Visma Veilederen. Vi håper VeilederPOD vil gi deg økt kompetanse innenfor aktuelle tema i din arbeidshverdag.

Lytt til VeilederPOD på Apple podcast

Lytt til VeilederPOD på Spotify

Lytt til VeilederPOD på Soundcloud