Arbeidsforholdet

Arbeidsforholdets begynnelse og avslutning

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle typer arbeidsforhold. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide den skriftlige arbeidsavtalen, samt for at arbeidsavtalen oppfyller arbeidsmiljølovens ufravikelige regler. Hver dag inngås det imidlertid arbeidsavtaler i strid med arbeidsmiljøloven. Ofte er bakgrunnen for dette at det kan oppleves som uklart hvilke minstekrav arbeidsmiljøloven stiller til innholdet av arbeidsavtalen, og hvilken valgfrihet som overlates til arbeidsgiver og/eller arbeidstaker.
På samme måte som ved inngåelse av arbeidsavtaler, oppstiller arbeidsmiljøloven ufravikelige regler i forhold til avslutningen av et arbeidsforhold. Konsekvensen av at man ikke følger den fremgangsmåten som reglene gir utrykk for, er at oppsigelse kan anses ugyldig, og følgelig gjøre arbeidsgiver erstatningsansvarlig overfor arbeidstaker.

 

Nærmere om innholdet

Seminaret vil omtale de utfordringer og muligheter som foreligger når arbeidsgiver skal utferdige en arbeidsavtale. Først og fremst vil seminaret forsøke å tydeliggjøre skille mellom hva arbeidsavtalen må inneholde, hva den bør inneholde, og hva som ikke bør inntas i en arbeidsavtale. I denne forbindelse vil minstekravene arbeidsmiljøloven stiller til innholdet av arbeidsavtalen bli omtalt, samt adgangen til å avtale prøvetid og benytte midlertidig ansatte. Videre vil seminaret skissere den fremgangsmåten vi anbefaler at følges, i tilfelle av at man ønsker å avslutte et arbeidsfold.

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper for å ha utbytte av seminaret. Seminaret passer for alle ledere og personalansvarlige i bedriften.

Tid: Onsdag 8. juni, kl. 11.00-12.30 Det vil serveres lunsj.
StedHotel Backlund, Kirkegata 41,  Levanger

Seminaret er gratis.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*