Hjelp til å starte firma

 

Våre rådgivere hjelper deg før, under og etter etablering 

 

 

Planlegging, stiftelse og oppsett av ditt firma

Stiftere, styreleder og styremedlemmer har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med å starte firma som blant annet stiftelse av et aksjeselskap (AS). De skal blant annet sørge for at aktuelle dokumenter blir utarbeidet og at selskapet blir registrert i Foretaksregisteret.

Vi gir råd om hvordan det nye selskapet kan organiseres, vi utfører utfylling av dokumenter og sørger for innsendelse:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Redegjørelse
  • Melding til Foretaksregisteret

De riktige valgene

Det er mange hensyn å ta når man skal planlegge nytt foretak, både når det gjelder valg av selskapsform og hvordan selskapet skal organiseres innen regnskap, rapportering og avtaler rundt ansatte. Våre rådgivere har god erfaring med arbeid knyttet til selskapsetablering og planleggings- og etableringsfasen for nye foretak. 

Det er mye å tenke på, men her kommer 10 tips å ta med seg i planleggingen av ditt nye firma.

10 punkter for å lykkes når du starter firma

1. Ha en tydelig forretningsidé. Alle økonomiske virksomheter er basert på en forretningsidé. Forretningsidéen innebærer strategiske valg om hvilke markeder man vil betjene og hvilke behov man vil dekke. Det er viktig at du har en klar oppfatning av dette før du starter opp. Diskuter gjerne forretningsidéen med erfarne aktører i markedet.

2. Skaff deg oversikt over private og offentlige støtteordninger (for eksempel Skattefunn og Innovasjon Norge). Dette kan gi kjærkomne bidrag til den daglige driften, særlig når virksomheten er i en oppstartsfase.

3. Undersøk regelverket. Grunnprinsippet er at vi har full etableringsfrihet i Norge. Likevel finnes det en del regler for å holde øye med produksjon eller salg av noe som kan være til skade, eller som samfunnet av andre årsaker ønsker å regulere. Det er derfor viktig å undersøke dette regelverket på forhånd.

4. Gjør deg kjent med de lover og regler som gjelder innenfor den aktuelle virksomheten du skal drive, herunder formelle krav til selskapsform, skatte- og avgiftsrettslige regler, samt de krav som stilles til regnskaps- og revisjonsplikt.

5. Velg selskapsform på bakgrunn av den virksomhet du tar sikte på å drive. Dette kan få betydning for muligheten for innhenting av kapital, styresammensetning og muligheten for eierstyring.

6. Velg styremedlemmer. Vær bevisst på hvem du ønsker å ha virksomhetens styre. Rekruttering av styremedlemmer handler ikke bare om formell kompetanse og erfaring. Det handler også om personlig tillit og god kjemi.

7. Sørg for å ha gode styreprosesser. Dette sikrer legitimitet og etterrettelighet for de beslutninger som fattes. Bruk gjerne profesjonelle aktører med erfaring fra styrearbeid, f. eks. som styresekretær i virksomheten.

8. Opprett arbeidsavtaler og HMS-system. Dersom du er arbeidsgiver må du ha skriftlige arbeidsavtaler med de ansatte. Arbeidstaker skal meldes inn i arbeidstaker/arbeidsgiver- registeret (AA-registeret). Det må også utarbeides et HMS-system som ivaretar arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Inkluder gjerne arbeidstakerne i dette arbeidet. Gjør deg kjent med de regler som gjelder i arbeidsforholdet.

9. Hold fokus på virksomhetens visjoner og målsetninger i det daglige arbeidet. Visjoner kan være et viktig virkemiddel og drivkraft for å utvikle organisasjonen og oppnå mål.

10. Opprett bankkonto for virksomheten. Ikke bland næringsvirksomhetens økonomi med din private økonomi. Det kan både være kostbart og tidkrevende å rydde opp i senere. Et systematisk skille er viktig i det daglige arbeidet. Opprett egen bankkonto for næringsvirksomheten, og betal alle utgifter i næringen med midler fra næringsvirksomheten.

 

Visma har dyktige rådgivere med lang erfaring innen generell forretningsjus som kan bistå deg i forbindelse med å starte firma alt fra planlegging, registrering og igangsetting.

Ta kontakt med en rådgiver i Visma

Valg av selskapsform

Hvordan velge selskapsform som passer til din nye bedrift?  Mulighetene er flere og det flere vurderinger som må tas for å etablere den riktige selskapsformen for din virksomhet. 

Nyttige tips til valg av selskapsform

regnskapstjenester

Få regnskapet ført riktig fra starten av

Vi utfører alle oppgaver knyttet til regnskapsføring som bilagsregistrering, betaling av regninger, fakturering, rapportering, årsoppgjør og rådgivning. Vi tar ansvar for å holde deg oppdatert om de lover og regler som angår din virksomhet.

Les mer om regnskapstjenestene

Planlegger du å ha ansatte?

Vi kan fungere som ditt lønningskontor, og har gode og effektive løsninger for håndtering av lønn. Faktorer som skatt, godtgjørelser, refusjoner, feriedager og alt annet som spiller inn på utbetaling av lønn blir ivaretatt.

Les mer om lønnstjenestene

Bruk oss som sparringspartner innen økonomi og HR

Vi lærer deg å bruke den informasjonen som regnskapet ditt gir deg og hvordan du får en effektiv økonomistyring. Vi har rådgivere med spesialkompetanse innen MVA, skatter og avgifter og lønn og HR

Les mer om rådgivning

Juridisk bistand

Visma har en egen advokatvirksomhet, med advokater som er eksperter på skatt, merverdiavgift og forretningsjuridiske spørsmål. Advokatene samarbeider tett med de øvrige avdelingene i Visma, slik at de hurtig kan sette seg inn i spørsmål som gjelder din virksomhet og kan gi råd før problemer oppstår.

Les mer om advokatene

 

Alle våre kontorer

Vi har hele 50 regnskapsbyråer over hele landet. På samtlige lokalkontorer finner du autoriserte regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere innenfor økonomi, lønn og HR.

Kontorer i de største byene finner du her:

En oversikt over alle lokale regnskapskontor finner du her.

 

Visma har 50 regnskapsbyrå rundt om i Norge

Få hjelpen du trenger

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.