Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø

Slik tok Tromsø kommune tak i tverrfaglig samhandling

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

- Med BTI-modellen har vi nå et system for å unngå at barn og unge faller mellom to stoler - slik at disse får hjelp tidlig, forteller Bente Høiseth, prosjektleder for BTI-modellen i Tromsø kommune.

Målgruppen får ikke alltid den oppfølgingen de trenger. Dette skyldes blant annet at ansatte ikke samarbeider i tilstrekkelig grad med andre tjenester og sektorer.

Tilpasset norske forhold

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats er utviklet i Danmark. I desember 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold av Socialstyrelsen. Målet var å utvikle BTI-modellen til inspirasjon for alle landets kommuner. I første omgang er det 8 pilotkommuner.

Kommunene skal tilpasse og prøve ut den danske BTI-modellen til norske forhold. I dette arbeidet inngår blant annet en elektronisk løsning for samhandling. Tromsø kommune valgte en annen elektronisk løsning enn de andre kommunene, og bruker i dag Stafettloggen som verktøy for samhandling.

Tromsø kommune gikk sin egen vei

- Vi så behovet for en elektronisk plattform som skulle samhandle og inneholde alle løsninger. Dette gjelder: Stafettloggen, Individuell Plan, Individuell Opplæringsplan for skoleelever og Individuell Utviklingsplan for barnehagebarn. Det er barn som har behov for flere tjenester samtidig, og flere plantyper eller samhandlingsformer gjennom sin barndom. Derfor var det viktig å utvikle en plattform som gagnet alle. Alternativet ville vært å anskaffe flere ulike elektroniske verktøy, men det ville ikke forenklet eller passet inn i BTI-tenkningen om involvering av foreldre, systematisering, effektivisering og tverrfaglig samarbeid, forklarer Høiseth.

Ryddet opp i mye på to år

I to år har prosjektet foregått, og i prosjektgruppen har det vært med en aktør fra hver enkelt sektor som: skole, barnehage, fritidssektor, tildelingskontoret, politiet, helsesøster og lignende. Den elektroniske løsningen for Individuell Plan (IP) var allerede i gang fra juni 2014. I november begynte opplæringen av Stafettloggen.

- Det har vært en stor prosess for oss i kommunen fordi vi har måtte gå gjennom det arbeidet vi gjør, lage nye definisjoner, rydde opp i begrepsbruk og lage nye måter å gjøre gamle ting på. Vi er fortsatt i en tidlig fase, men vi ser allerede at vi får en tydelighet av hva vi forventer av hverandre, forteller prosjektlederen.

Orker å ta på seg ansvaret

Det som ofte går galt under et samarbeid, er at det blir uklart hvem som har ansvaret, hvem som skal gjøre hva, hvem som skal koordinere og hvem som skal gjøre ulike oppgaver knyttet opp til barnet og familien. Ofte blir målet uklart og hvorfor det skal samarbeides. Oppfølgingen tar derfor slutt fordi samhandlingen ikke er tilstede.

- Det blir såpass komplisert at ingen ønsker å ta på seg ansvaret. Med en elektronisk løsning kan dette hjelpe oss å unngå slike hendelser. Det er et viktig poeng oppi det hele at vi har satset på skolering og kompetanseheving. Det er fortsatt fagpersoner som skal utføre arbeidet, men elektronisk verktøy er med å supplere.

Barn lar seg reparere

Den største verdien for Tromsø kommune er å jobbe tverrfaglig og bli flinkere til å samhandle tidligere.

- Vi ønsker å bli flinkere til å se barn og unge tidligere slik at livssituasjonen blir bedre. Målet er at det ikke skal bli mange instanser før vi klarer å snu en problemstilling. Barn og unge lar seg reparere bare man er tidlig nok inne. Det å jobbe systematisk ser vi har en stor verdi for oss, og jeg tror at BTI-modellen vil være nyttig for alle kommuner på landsbasis. Kommuner har gjerne de samme utfordringene, poengterer Høiseth.

Stafettloggen har lavere terskel

Stafettloggen skiller seg ut fra de andre plantypene i SamPro, fordi Stafettloggen oppretter man i det øyeblikket et barn eller ungdom har et koordineringsbehov. De andre plantypene er knyttet opp mot rettigheter og vedtak. Stafettloggen har derfor en lavere terskel for å opprettes. Det holder at en ansatt i skolen, barnehagen, fritidsklubben, helsestasjonen og lignende, har en bekymring mot et barn eller ungdom, som i samtale med foreldrene har blitt enige om et tverrfaglig samarbeid.

For å opprette en stafettlogg behøver man samtykke fra foresatte. Alle aktører som er innblandet i samarbeidet rundt barnet kan logge seg inn – til og med for den det gjelder og deres foresatte. All informasjon som er relevant for samarbeidet vil deles der inne. Møtereferater, mål og aktiviteter legges direkte inn, kommentarer kan skrives underveis, spørsmål kan stilles til de det gjelder og beskjeder vil mottas umiddelbart. Det er lagt opp til å være enkelt, brukervennlig og intuitivt.

- Tilbakemeldinger fra ansatte er at systemet ser enkelt ut og at det er tydelig hvem som gjør hva. Ansatte har noe mer erfaring med Individuell Plan, og tilbakemeldingene er like som med Stafettloggen, sier Høiseth.

Blir synlig om stafettpinnen faller

Hun håper at Stafettloggen skal fungere som et slags lim. - Stafettloggen blir et slags lim mellom instansene. Det blir tydelig hvem som gjør hva og hvis stafettpinnen ramler på gulvet. Det blir synlig dersom noen ikke leser og følger opp loggen eller sjelden prioriterer tverrfaglige møter. Nå får vi kvalitetssikret arbeidet og satt det i system, forteller Høiseth.

Snakker samme språk

Det som har vist seg å være positivt med BTI-modellen, er at det tar for seg praktisk hvordan kommunen skal jobbe, legger til rette for å rydde opp i arbeidsmetodene, lager gode strukturer og tilrettelegger for et felles språk.

- Nå snakker vi om hvem er stafettholder og hvem skal opprette. Det var ikke tydelig nok. Det er likevel ikke sånn at ved å innføre samhandling har man løst alle problemer, men nå vet vi hva slags rammer vi jobber innenfor. Til syvende og sist handler det om å hjelpe barn og unge som trenger det, og komme tidlig inn uten at vedtak må være tilstede, eller at koordineringen blir såpass stor at den stopper opp, konkluderer Høiseth.

Les om samarbeidsverktøyet Visma Flyt SamPro »

 

Les mer:
- Hjelper ungdom før kriminell lavalder
- Høye forventninger til BTI-modellen
- Nå får alle barn og ungdom med særskilte behov hjelp
- Skole og fritidsklubbene samarbeider
- BTI-modellen effektiviserer arbeidshverdagen

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen samhandling og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »