Våre standardvilkår

Vilkårene gjelder alle våre produkter og tjenester

Våre standardvilkår

Våre vilkår gjelder alle våre produkter og tjenester ut mot alle våre kunder.

 

1. Avtaleforholdet

Denne avtalen er til enhver tid gjeldene mellom leverandøren og kunden. Kunden kan hente ned og lagre en kopi av denne avtalen ved kontraktsinngåelse, signere den og returnere den til Visma Digital Commerce, som vil sende en kontra-signert versjon tilbake. Den innsendte versjonen vil da være gjeldende, også ved endringer av avtalen på denne nettsiden. Kunden plikter å holde seg oppdatert på - og rette seg etter - denne avtalen.

2. Generelt om avtalen

Denne avtalen omhandler kundens kjøp og bruk av alle typer tjenester og produkter utviklet eller levert av leverandøren. Kunden er definert som alle firmaer og privatpersoner som bestiller tjenester eller produkter levert av leverandøren, definert som Visma Digital Commerce.

3. Tjenesten og leveransen

Leverandøren tilbyr en rekke produkter og tjenester til kunden, som hosting, programutvikling, tilleggsmoduler og rådgivning - som alt inngår under denne avtalen. Det inngår også en del programvare og tilleggstjenester utviklet av leverandøren i leverandørens hosting-pakker. Dette må eventuelt kjøpes ut til gjeldende utsalgspris i forbindelse med et eventuelt avsluttet leieforhold. All programvare som ikke er kjøpt på forhånd skal dermed gå tilbake til leverandøren. Kunder som har Magento kjørende på hosting-pakke plikter å forholde seg til Magento Inc's lisensavtaler. Kunder som har valgt Magento Community Edition har ingen garanti fra verken Magento Inc. eller leverandøren. Kunder som kjører Magento Enterprise Edition har garanti basert på innholdet i lisensavtale inngått direkte mellom Magento Inc. og kunden. Eventuell feilretting av standard-funksjonalitet i Magento Community Edition eller Magento Enterprise Edition er ikke inkludert i noen av våre hostingpakker eller serviceavtaler. Support/assistanse av leverandørens tilleggsmoduler og/eller tilleggstjenester belastes etter medgått tid. Det er ikke tillatt å distribuere eller videreutvikle Leverandørens tilleggsmoduler. Eventuelle feil i tilleggsmoduler utbedres kostnadsfritt for kunden. Leverandøren kan til enhver tid kansellere kjøp av tilleggsmoduler, der kunden får kreditert det aktuelle beløpet.

4. Pris

Prisene oppgis ved bestilling og faktureres normalt forskuddsvis. Alle priser er spesifisert eksklusiv merverdiavgift.

5. Varighet, endring og opphør

Alle hosting-pakker fra leverandøren har som standard en bindingstid på tre (3) måneder. Ved oppsigelse i inneværende periode vil hostingen gjelde èn siste periode etter denne. Oppsigelse skal gjøres skriftlig enten per epost eller post. Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring hos den ene part, har den annen part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Leverandøren kan uansett årsak velge å avslutte kundeforholdet. Kunden skal da ha en (1) måned til å flytte over til alternativ leverandør, eller til gjeldende hosting-periode utløper.

6. Overdragelse

Rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på annen måte overføres uten den annen parts skriftlige samtykke. Dette gjelder spesielt programvare og andre tjenester som er inkludert i avtalen. Samtykke til overdragelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Partene kan likevel overdra rettigheter og forpliktelser etter avtalen til andre heleide selskaper i samme konsern.

7. Sikkerhet

Leverandøren kan kreve tilfredstillende sikkerhet for leverandørens eventuelle investeringer eller forpliktelser som påløper i forbindelse med denne Avtalen.

8. Feilmelding og retting

Dersom feil eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter kunden omgående å gi melding til leverandøren om forholdet. Etter mottak av feilmeldingen skal leverandøren igangsette nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og foreta retting. Kunden har tilgang til leverandørens supporttjenesester via epost og telefon. Ved feil som skyldes leverandøren innenfor normale åpningstider skal leverandør ha startet feilretting senest to timer etter at feilen er meldt. Kunder med Serviceavtale har anledning til å ta kontakt utenfor vanlig kontortid samt i helger/helligdager. Serviceavtale er en tilleggstjeneste som bestilles av de som måtte ønske det.

9. Mislighold

Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt Avtalen, skal dette straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra kunden som varer i 20 dager fra forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold. Ved mislighold kan leverandøren heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 5 virkedager etter misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår som kopiering av leverandørens programvare. Som alternativ til heving av avtalen kan også Leverandør velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp dersom det foreligger betalingsmislighold mellom leverandøren og kunden.

10. Ansvar

Leverandøren har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av leverandøren rundt noen av sine tjenster, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom Leverandøren har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset etter at Leverandøren ble gjort oppmerksom på det. Dette gjelder aldri integrasjonsløsninger da kvalitet på integrasjoner avhenger av annen 3.part (programvaren det integreres mot) og ikke kan garanteres av leverandøren. Kreves garanti på dette kan ikke leverandøren levere ønsket integrasjonsløsning. Erstatningssummen vil i alle tilfeller være begrensed oppad til NOK 50.000,- og dekker kun arbeid utført av Leverandøren direkte.

11. Kommunikasjon mellom leverandør og kunde

All kommunikasjon mellom Leverandøren og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig. Det er kundens ansvar å til enhver tid holde Leverandøren oppdatert med korrekt postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Leverandørens kontaktinformasjon skal til enhver tid være oppdatert på Leverandørens nettside.

12. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå av konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen.

13. Force majeure

Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer, endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid forholdet varer.