Slik blir du en bedre prosjektleder

Som prosjektleder er det din oppgave lose et prosjekt trygt og effektivt fra start til mål. Og det innenfor budsjett, til tiden, og med et resultat som samsvarer med prosjektets målsetninger. Men hva skal til for å lykkes som prosjektleder?

Gjennomføringen av vellykkede prosjekter gir ikke bare en god følelse. Prosjektledelse er også et karrierefremmende ansvar. Du får muligheten til å vise deg frem for kolleger og lederskap, og du bygger en portefølje av håndfaste suksesshistorier som du kan ta med inn i fremtidige jobbforhandlinger. Når mange bedrifter i dag også organiserer stadig mer arbeid som prosjekter, betyr det at prosjektlederegenskaper bare blir viktigere og viktigere.

Ikke desto mindre er det mange prosjekter som som lider under dårlig prosjektledelse. Det beror ofte på manglende rolleforståelse. Hva er dine oppgaver som prosjektleder? Og hvilke egenskaper må du hente frem?

Suksessfaktorer for god prosjektledelse:

1. Planlegging og målsetninger
Som prosjektleder er det du som eier prosjektet. Det betyr at det er din jobb å sørge for at rammene for prosjektet er tydelig definert, at det legges en fremdriftsplan med delmål underveis, og at risikofaktorer er identifisert.

2. Kompetanse og ansvarsfordeling
For at målsetningene skal nås, må du som prosjektleder ta ut et lag med rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å få jobben gjort. Ansvar må i neste omgang fordeles slik at alle oppgaver har en egen eier.

3. System og struktur
I et prosjektarbeid er det viktig at alle spiller på samme lag. Det forutsetter strukturert arbeid, med god og enkel informasjonsflyt mellom prosjektdeltakerne.

4. Kontroll og risikohåndtering
Med god planlegging kan du forvente et minimum av uforutsette hendelser, men du kan aldri gardere deg fullt og helt. Men når alarmen går, er det din jobb å ta veloverveide beslutninger på om prosjektet bør justeres, utsettes eller stoppes.

5. Tidsbruk og fakturering
Klare rammer for tidsbruk er avgjørende for at et prosjekt kommer i land til rett tid. Det forutsetter at prosjektleder sørger for god koordinasjon, slik at alle delmål nås til tiden. Dersom noen prosjektdeltakere skal faktureres for timene de legger inn, er det prosjektleders ansvar å sørge for at det registreres korrekt.

6. Budsjettkontroll
Like vanlig som tidsoverskridelser, er budsjettoverskridelser. Det er prosjektleders ansvar å fordele budsjettkronene og sikre at kostnadene er under kontroll.

7. Evaluering
Selv et vellykket prosjekt har alltid forbedringspotensiale. For at neste prosjekt , må du som prosjektleder ta initiativ til evaluering og rapportering.

Dersom du vil lese en nøyere beskrivelse av hva som skal til for å lykkes med hvert enkelt punkt, kan du laste ned vår guide “7 tips for bedre prosjektledelse”.

Lese mer? Fyll ut skjema og last ned din guide: