Saksbehandler i telefonen

Mottatt inkassokrav?

Vi hjelper deg med å løse din sak

Viktig informasjon:

Vi er inne i en vanskelig tid og i Visma Financial Solutions vil vi gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger for deg som opplever betalingsproblemer. Dersom situasjonen er vanskelig for deg, så ikke nøl med å ta kontakt med en av våre erfarne saksbehandlere. De vil gi deg gode råd og hjelpe deg med hvordan din sak kan løses på best mulig måte.

Du kan chatte med oss på Min Sak eller ring på telefon +47 73 20 60 00 mellom kl 08:00-20:00 på hverdager og mellom kl 10:00-15:00 på lørdager.

 Logg inn på Min Sak!

Her kan du betale, få oversikt over saken din, finne betalingsinformasjon og kontakte oss. 

Ofte stilte spørsmål om inkasso

Jeg ønsker å betale.

Bruk mottatt giro om du betaler innen oppgitt forfallsdato. Ved betaling senere eller ved mangel på betalingsinformasjon, logg inn på Min sak for oppdatert saldo og informasjon.

Jeg kan ikke betale nå.

Hvis det er vanskelig å få betalt hele kravet nå kan det finnes flere muligheter for deg. Vi kan sammen se på muligheter for en nedbetalingsplan eller betalingsutsettelse. Logg inn på vår portal for å chatte med oss eller ring vår kundeservice på telefon: 73206003.

Jeg ønsker oversikt over min gjeld.

Hvis du trenger oversikt over all gjeld hos oss anbefaler vi at du logger inn på vår portal med bankid/bankid på mobil. Vi tar forbehold om at det kan finnes krav som ikke er synlige via vår innlogging. Er du usikker er vi tilgjengelig på chat etter innlogging.

Kan jeg be om utsettelse eller nedbetaling?

Ved å ta kontakt med oss på chat eller telefon kan vi sammen se på muligheter for utsettelse eller nedbetalingsavtale. En slik betalingsavtale kan hjelpe deg med å gjøre opp gjelden din. Dette forutsetter at du lover å betale et fast beløp i et fast intervall. Det er viktig å presisere at vi ikke kan garantere nedbetalingsavtaler for alle typer krav. Får du problemer med å betale er det viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig for å se på en annen løsning.

Jeg har betalt.

Hvis du har betalt en inkassosak anbefaler vi at du logger inn på vår portal for å sjekke status på saken. Dersom saken ikke er avsluttet hos oss anbefaler vi at du undersøker med din bankforbindelse og finner kvittering på betalingen. Sjekk tidspunkt for betaling og beløp, det kan være betalt etter at inkassoprosessen er påstartet slik at du må dekke purre/inkassokostnader før saken kan avsluttes. Hvis du finner ut at noe ikke stemmer tar du kontakt med oss via innlogging. I dialogen med oss er det viktig at du har informasjon om:

  • Dato for utført betaling
  • Beløp.
  • Kontonummer det er betalt til
  • Kidnummer og evt meldingstekst

 

Jeg er uenig i saken.

Hvis du mottar brev fra oss på faktura du mener er feil er det svært viktig at vi får beskjed så raskt som mulig.Logg inn på vår portal hvor du kan chatte med oss eller fylle ut et kontaktskjema. For at vi raskt skal kunne gi deg et konkret svar er det viktig med mest mulig informasjon:

  • Hva er du uenig i? Hele eller deler av kravet?
  • Har du vært i kontakt med oppdragsgiver? Når? Og med hvem?
  • Hvis kontakt med oppdragsgiver, hva ble dere enige om?

Inkassosaken vil bli satt i bero hos oss mens klagen behandles. Ved tilbakemelding om avvist klage vil du få oppgitt en ny betalingsfrist.

Jeg trenger kopi av faktura.

Sjekk tilsendt brev for informasjon om hvor fakturakopi kan etterspørres, dersom dette ikke er presisert i brev kan du logge inn på min sak. Hvis vi har kopi av faktura vil denne være synlig på min sak. Hvis du ikke finner faktura på min sak kan du kontakte oss via chat eller kontaktskjema så bestiller vi den til deg.

Jeg har mye gjeld, hva kan jeg gjøre.

Sørg for å få en samlet oversikt over gjelden. Ta videre kontakt med oss for å se på muligheter for en samlet nedbetalingsavtale.

Har du fått betalingsanmerkning?

En av konsekvensene ved å ikke betale regninger kan være at du får registrert betalingsanmerkning mot deg. Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer anmerkninger og det er inkassobyråer, namsmenn, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder inn anmerkninger til kredittopplysningsbyråene.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det fremgår i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet retningslinjer for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes.

For privatpersoner registreres betalingsanmerkning 30 dager etter igangsatt rettslig inndriving (utleggsbegjæring hos Namsmannen, forliksklage hos Forliksråd). Du har da muligheten til å rette opp saken innen 30 dager.

For næringsdrivende blir betalingsanmerkning registrert 30 dager etter det har blitt sendt en betalingsoppfordring.

Andre eksempler på saker der det blir registrert betalingsanmerkninger:

  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Avdragsordninger som blir misligholdt

Hvis du er uenig i kravet er det andre retningslinjer som gjelder. Har du ikke mulighet til å betale kravet for å få slettet betalingsanmerkningen er det viktig at du kommer i gang med å snu situasjonen. Betalingsanmerkning slettes ikke før den er betalt.

Jeg har mottatt brev fra forliksrådet eller namsmannen

Hva skjer hos Namsmannen?

Namsmannen er underlagt politiet, og skal sørge for at de som har rettmessig krav på betaling, får pengene sine. Namsmannen sikrer misligholdte pengekrav gjennom et oppgjør som kalles utleggsforretning. For privatpersoner som skylder penger, vil namsmannen undersøke om den saksøkte har jobb, med den hensikt å trekke i lønn. Lønnstrekk kan også omfatte trygdeytelser. Det er imidlertid grenser for hvor mye du som skyldner skal sitte igjen med, det er en fastsatt grense for det som regnes som livsopphold. Les mer om satsene her. Namsmannen kan også ta pant i eiendom og løsøre (bil, motorsykkel, traktor osv.) Namsmannen har tilgang til en rekke opplysninger og offentlige registre som gir informasjon om deg. Ved gjennomført utleggsbegjæring utvides foreldelsesfristen i saken med 10 år.

Begjæring om tvangsdekning

Når den du skylder penger har tatt pant i noe du eier, og det ikke er inngått noen annen betalingsavtale, kan det sendes begjæring om tvangssalg/tvangsdekning. Det vil si at eiendelen det er tatt pant i kan bli solgt for å dekke beløpet du skylder.

Hva skjer hos Forliksrådet?

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Normalt består forliksrådene bare av legfolk. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol.

Selv om du har rett, må du få rett.

Forliksrådene er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker. Forliksrådet avsier ikke dom i saker de finner for omfattende eller vanskelige. I slike tilfeller innstiller forliksrådet saken; dvs saken åpnes for behandling i tingretten.

Forliksrådet sender en kopi av klagen til klagemotparten, og denne gis mulighet for et tilsvar. Dette svaret skal vise hvilket standpunkt klagemotparten har til saken. Godtar klagemotparten klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare, avsier Forliksrådet fraværsdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til mekling. Dersom innklagede ikke møter, kan forliksrådet avsi fraværsdom hvis klageren krever det og vilkårene for å avsi slik dom er tilstede.

Så prøver vi å bli enige.

Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat. Forliksrådet vil først og fremst se om det er rom for et forlik mellom partene. For eksempel kan partene møtes på halvveien, bli enige om en nedbetalingsplan eller lignende. Et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom. Oppnås ikke forlik kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom eller forliksrådet innstiller saken. Dommen må bygge på norske lover og gjeldende rett. Dersom det ikke ankes, blir dommen endelig. Alle dommer kan ankes til tingretten innen en måned.Ved avsagt dom vil det bli registrert betalingsanmerkning. Hele kravet må gjøres opp om denne skal slettes.

Rettslige kostnader

Rettsgebyr er gebyret for å få en sak behandlet av forliksrådet. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Les mer om rettslige kostnader her.

Vil du ta kontakt med Visma Financial Solutions AS? 

Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg. Våre åpningstider er kl. 08 - 20 på hverdager og kl. 10-15 på lørdager. 

Visma Collectors AS har endret navn til Visma Financial Solutions AS gjeldende fra 1. april 2019.

 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg

Telefon: +47 73 20 60 00

Våre konsulenter er tilgjengelige kl. 08-20 på hverdager og kl. 10-15 på lørdager.