Koronasertifikat – Forslag om forlengelse av hjemler

04 mars, 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet et forslag om å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven om bruk av koronasertifikat. Oppgitt begrunnelse er i tilfelle en ny smittebølge. I den anledning har Datatilsynet avgitt en høringsuttalelse angående departementet sitt forslag.

Koronasertifikat ble gjenstand for merkbart mye diskusjon i 2021. Særlig i takt med økende vaksinasjonsgrad. Datatilsynet åpner sitt innlegg med å henvise til tidligere uttalelser om at koronasertifikat kan være et forholdsmessig tiltak, om det åpner for lettelser der alternativet er å opprettholde strenge smitteverntiltak. I departementets forslag er det fremhevet at koronasertifikatet i seg selv ikke legitimerer smitteverntiltak. Derimot kan det bidra til gjennomføringen av differensierte smitteverntiltak der strenge tiltak ikke vil være forholdsmessig for alle grupper.

Videre påpeker Datatilsynet at pandemien nå har vart i to år. Det kan derfor være vanskelig å ta stilling til hva som er et forholdsmessig tidsperspektiv med tanke på midlertidige tiltak.  I første omgang er endringene ment å gjelde frem til 20. juni 2023. Datatilsynet påpeker at midlertidige, ekstraordinære tiltak ikke skal bli «den nye normalen», og at man må ta høyde for risikoen ved at denne type hjemler videreføres på permanent basis.  

Videre påpeker de at det er ikke selve hjemmelen for et koronasertifikat som er problematisk. Derimot er det selve reguleringen av bruksområdet som har potensiale for å kunne utfordre grunnleggende menneskerettigheter;

  • Retten til privatliv
  • Bevegelses- og forsamlingsfrihet
  • Vern for diskriminering

Departementet har i sitt høringsnotat selv påpekt på de menneskerettslige problemstillingene som kan oppstå, og Datatilsynet slår fast at disse problemstillingene må tas på alvor. Men de begrenser denne vurderingen ved å understreke at differensieringen av smitteverntiltak vil avhenge av smittevernfaglige vurderinger, som da er et fagfelt som ligger utenfor Datatilsynets kompetanse- og myndighetsområde.

I tilknytning til arbeidslivet er Datatilsynets syn at man så langt det lar seg gjøre, skal unngå diskriminering av arbeidstakere. I likhet med øvrig rettsanvendelse er forutsigbarhet en viktig forutsetning for den enkelte. Det ville derfor etter deres syn være meget alvorlig om manglende koronasertifikat potensielt kan resultere i tvungne fridager uten lønn, eller gi grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev