Høring om behandling av åpent tilgjengelig informasjon

21 januar, 2022

I oktober sendte Justis og beredskapsdepartementet et høringsforslag som omhandlet endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften. Det overordnede formålet med høringsforslaget er å tydeliggjøre PSTs oppdrag som innenlands etterretningstjeneste. I denne forbindelse foreslås det blant annet at «PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål, selv om den enkelte opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet». Dette omfatter for eksempel kommentarfelt i sosiale medier, eller diskusjoner i ulike blogger.

Departementet begrunner forslaget blant annet med at digitaliseringen av hverdagen vår har endret trusselbildet i samfunnet. Dette nødvendiggjør, i forhold til departementet, en endring i etterretningsmetodene som benyttes i dag, slik at disse er i takt med den teknologiske og samfunnsmessige endringen der flere trusler aktører enn før opererer i det digitale rommet. I dag følger det av politiregisterloven at opplysninger som behandles i forbindelse med politiets oppgaver, skal blant annet være nødvendige for formålet med behandlingen eller til andre politimessige formål. Videre skal de være tilstrekkelige og relevante. PST ønsker å utvide disse rammene.

Forslaget har fått sterk kritikk fra ulike aktører. Blant annet har Advokatforeningen og EØS-utvalget reagert på forslaget. Kritikkene går blant annet på at departementet ikke har gjort en tilstrekkelig vurdering av de potensielle personvernkonsekvensene ved analysering av store mengder av data, i opptil 15 år. Datatilsynet stiller seg også kritiske til forslaget, og mener at forslaget innebærer at «PST går fra å være en politimyndighet som driver forebygging og etterforsking av konkret angitte straffbare handlinger, til å bli en tjeneste som driver etterretning mot norske borgere» og at forslaget krever en bred offentlig debatt.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev