• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Regnskapsprinsipper – Hva er regnskapsprinsippene?

Regnskapsprinsipper

Hva er regnskapsprinsippene?

Ifølge regnskapsloven skal årsregnskapet utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsippene.

De fem regnskapsprinsippene skal etter regnskapsloven sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte.

Transaksjonsprinsippet

Transaksjonsprinsippet sier at transaksjoner skal regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet, altså når gjenstanden er overlevert fra kunde til selger. For eksempel skal en transaksjon mellom en bonde og en kunde som kjøper egg, regnskapsføres til den verdien når eggene er solgt og overlevert kunden.

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet sier at inntekter skal resultatføres når den er opptjent. Inntekten er opptjent når varen eller tjenesten er levert.

Altså hvis man for eksempel er fisker, så er det når fiskepartiet er levert til kunden at inntekten skal bokføres.

Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hvis man for eksempel selger et produkt, skal alle utgiftene tilhørende dette produktet kostnadsføres i samme periode som man bokfører inntekten for produktet.

Hvis det ikke kan synliggjøres at en utgift skaper inntekt i fremtiden, skal utgiften kostnadsføres umiddelbart. Dette betyr at en utgift som tilhører en vare eller tjeneste som ikke blir solgt, skal bokføres med en gang.

Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet sier at urealisert tap skal resultatføres. For eksempel skal fall i verdi av aksjer resultatføres, selv om aksjene ikke er solgt.

Sikring er et regnskapsprinsipp

Sikring sier at gevinst og tap på posisjoner som sikrer hverandre, skal resultatføres i samme periode.

Unntak fra regnskapsprinsippene

Små foretak kan i noen tilfeller få unntak fra opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet, hvis dette da blir ansett som god regnskapsskikk for virksomheten. I tillegg kan små foretak fravike sikringsprinsippet.

For mer informasjon om de grunnleggende regnskapsprinsippene samt unntak, henviser vi til regnskapsloven § 4-1 på Lovdatas nettsider.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også