• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Regnskapsprinsipper – Hva er regnskapsprinsippene?

Regnskapsprinsipper

Hva er regnskapsprinsippene?

Ifølge regnskapsloven skal årsregnskapet utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsippene.

De fem regnskapsprinsippene skal etter regnskapsloven sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte.

Transaksjonsprinsippet

Transaksjonsprinsippet sier at transaksjoner skal regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet, altså når gjenstanden er overlevert fra kunde til selger. For eksempel skal en transaksjon mellom en bonde og en kunde som kjøper egg, regnskapsføres til den verdien når eggene er solgt og overlevert kunden.

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet sier at inntekter skal resultatføres når den er opptjent. Inntekten er opptjent når varen eller tjenesten er levert.

Altså hvis man for eksempel er fisker, så er det når fiskepartiet er levert til kunden at inntekten skal bokføres.

Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hvis man for eksempel selger et produkt, skal alle utgiftene tilhørende dette produktet kostnadsføres i samme periode som man bokfører inntekten for produktet.

Hvis det ikke kan synliggjøres at en utgift skaper inntekt i fremtiden, skal utgiften kostnadsføres umiddelbart. Dette betyr at en utgift som tilhører en vare eller tjeneste som ikke blir solgt, skal bokføres med en gang.

Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet sier at urealisert tap skal resultatføres. For eksempel skal fall i verdi av aksjer resultatføres, selv om aksjene ikke er solgt.

Sikring er et regnskapsprinsipp

Sikring sier at gevinst og tap på posisjoner som sikrer hverandre, skal resultatføres i samme periode.

Unntak fra regnskapsprinsippene

Små foretak kan i noen tilfeller få unntak fra opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet, hvis dette da blir ansett som god regnskapsskikk for virksomheten. I tillegg kan små foretak fravike sikringsprinsippet.

For mer informasjon om de grunnleggende regnskapsprinsippene samt unntak, henviser vi til regnskapsloven § 4-1 på Lovdatas nettsider.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.