• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Noteopplysninger - Hva er noteopplysninger?

Noteopplysninger

Hva er noteopplysninger?

Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til årsregnskapet, som skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet.

Noteopplysningene i årsregnskapet skal gi informasjon og redegjøre for hvordan beløpene er fremkommet, hvilken vurdering som er brukt til å fastsette verdier og så videre.

Hvilke noteopplysninger er man pliktig til å utarbeide?

Alle selskaper er pliktig til å utarbeide noter til årsregnskapet. Hvilke noteopplysninger et selskap skal utarbeide kommer an på hva som er obligatorisk for selskapets størrelse, i tillegg til hvilke tilleggsopplysninger selskapet selv synes er viktig å gi mer detaljert informasjon om.

Her er en liste over obligatoriske noter som små foretak er pliktige til å lage en note om:

 • Antall aksjer og aksjeeiere

 • Antall ansatte, herunder obligatorisk tjenestepensjon

 • Ytelser til ledende personer

 • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Men det er også flere noter som kan og bør utarbeides. For mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder angående noteopplysninger, henviser vi til kapittel 7 i regnskapsloven på Lovdatas nettside.

Ledelsen i selskapet har ansvar for at noteopplysningene blir utarbeidet i forbindelse med årsavslutningen, og sendt til Brønnøysundregisteret sammen med resten av regnskapet.

Eksempler på noteopplysninger

For eksempel så er det i en note som omhandler lønn vanlig at man spesifiserer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, bonus/andre ytelser, lønn til daglig leder, ytelser til styremedlemmer og godtgjørelse til revisor. Men det er ikke alle selskaper som har like mye å spesifisere, så det er forskjellig fra selskap til selskap.

Noteopplysninger har også andre formål enn bare å spesifisere beløp i resultatregnskapet. Det er også vanlig å lage egne noter som viser en oversikt over aksjonærer og datterselskaper.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også