IT-utviklingen i Norge

Det er tiende gang Rambøll Management Consulting har gleden av å presentere effekter og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi hos de 500 største private og offentlig virksomhetene i Norge.

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge, Dataforeningen og Visma. "IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Visma ønsker å bidra inn i debatten, og vil spesielt sette fokus på digitalisering i offentlig sektor. Vi er en ledende IKT-aktør innen kommunesektoren og arbeidet daglig med digitalisering sammen med norske kommuner. Derfor har vi opprettet egne websider for dette temaet.

Kort oppsummering av IT i praksis 2017

Årets “IT i praksis” ble lansert den 10 august, med statsråd jan Tore Sanner (H) og Finansbyråd Robert Steen (AP) i spissen. Her en kort oppsummering av noen av hovedfunnene i rapporten som ble presentert, for de som ikke hadde anledning til å være tilstede. Her er link til “streaming av seansen” som foregikk i Oslo Rådhus på torsdag 10. august.

Stødig fremdrift av digitaliseringen i offentlig sektor

Gjennom 10 år har IT i praksis vist at statlige virksomheter og kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester og at bruken av disse øker fra år til år. Flere av tjenestene, og spesielt de med en stor grad av kommunikasjon med næringsliv, tilbys i dag som avanserte individuelle tjenester – som effektiviserer og forenkler den tradisjonelle avsender/mottaker-korrespondansen. Men undersøkelsen viser at det fortsatt er mindre avanserte digitale løsninger som dominerer offentlig sektors tjenestetilbud. Det er få tegn til en disruptiv teknologisk utvikling i offentlig sektor. Samtidig innebærer 2017 en milepæl: for første gang leverer over halvparten av offentlige virksomheter i all hovedsak digitale tjenester.

Et gledelig funn er altså at det for første gang er over 50 % av virksomhetene som leverer hoveddelen av sine nettbaserte tjenester som en individuell tjeneste eller høyere. Dette er en milepæl i innsatsen for et digitalt førstevalg!

IT i praksis har nå i flere år vist at utviklingen går riktig vei, men som også tidligere er det ingen tegn til et radikalt temposkift. De positive endringene skjer relativt sakte, og det er lite tegn til at virksomheter tar store sprang – for eksempel fra å i all hovedsak å levere generelle tjenester til avanserte individuelle tjenester.

Utfordringer med digitalisering i kommunene

IT i praksis viser hva kommunene mener er den største utfordringene for at tjenestetilbudet skal komme på et høyere nivå i tjenestetrappa. Et klart funn er at kommunene i størst grad opplever manglende kapasitet i egen virksomhet som en hindring.

Videre etterlyser kommunen standardløsninger fra markedet som de opplever som manglende.

Kommunene preges i stor grad av en ensartet tjenesteportefølje, selv om omfanget av tjenestene som leveres er forskjellige. I praksis er det utviklet digitale tjenester på alle kommunenes tjenesteområder, men kommunene opplever øyensynlig ikke at disse i tilstrekkelig grad er tilgjengelige i markedet som standardiserte produkter og hyllevare.

Men det er grunn til å tro at økt aksept for og bruk av skyløsninger vil kunne endre dette bildet. I en fremtid hvor det i større grad benyttes skybaserte fellesløsninger, vil markedet måtte konkurrere på noe annet enn tekniske fagløsninger. Det er sannsynlig at kommuner framover vil kjøpe tjenester, ferdig integrert med felleskomponenter og de data som det offentlige sitter på, framfor egne installasjoner.

Det ser også ut til at kommunene opplever finansiering som en hindring for å ta bevege seg oppover i tjenestetrappa.

I tillegg blir manglende kompetanse i egen virksomhet rangert høyt som en hindring. Manglende kapasitet og kompetanse i egen virksomhet er særlig hindringer som kommunereformen ønsker å svare på.

Hva skal til for å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor?

IT i praksis konkluderer med 4 hovedområder som må satses på for å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor:

1. Finansiering og gevinstrealisering

For å få finansiering for nye og gode digitaliseringsprosjekter, trenger man gode gevinstanalyser. Vi er avhengig av å lykkes med gevinstrealisering dersom vi skal skape det nødvendige handlingsrommet som trengs for å utnytte digitaliseringens muligheter. Man må utnytte hele gevinstspekteret og se på kvalitet, effektivisering av prosesser, faktiske kostnadskutt og bemanningskutt.

2. Brukerorientering og involvering

Brukerne er mindre fornøyde med den digitale kommunikasjonen med det offentlige enn i fjor.

Dette kan skyldes at utviklingen av teknologien og mulighetene som følger med går svært raskt. Gapet mellom hva som er teknologisk mulig og hva vi faktisk oppnår i offentlig sektor blir dermed stadig større. Jo bedre tjenester du får privat, jo mer forventer du når du skal snakke med det offentlige.

IT i praksis viser at selv om offentlige virksomheter mener de tar utgangspunkt i brukernes behov, er det fortsatt et mindretall som legger vesentlig innsats ned i å kartlegge brukernes behov og erfaringer. Det samme gjelder systematisk måling av brukertilfredshet

Offentlige virksomheter har mye å hente på bedre kartlegging av brukernes behov og erfaringer.

3. Standardløsninger og leverandørsamarbeid

Kommuner etterlyser standardløsninger fra markedet som de opplever som manglende.

Det er grunn til å tro at økt aksept for og bruk av skyløsninger vil kunne endre dette bildet. I en fremtid hvor det i større grad benyttes skybaserte fellesløsninger, vil markedet måtte konkurrere på noe annet enn tekniske fagløsninger. Det er sannsynlig at kommuner framover vil kjøpe tjenester, ferdig integrert med felleskomponenter og de data som det offentlige sitter på, framfor egne installasjoner.

På dette området må kommuner og leverandører jobbe tett sammen for å oppnå økende grad av forenkling og standardisering.

4. Kompetanse og kapasitet

Digitalisering innebærer omfattende endringer. Ledernes kompetanse og håndtering av slike omstillingsprosesser er avgjørende for å lykkes. Digital kompetanse og kompetanse rundt endringsledelse må styrkes. IT i praksis viser til at det er spesielt mellomledelse som må styrkes på disse områdene.


Digitaliseringsguiden for kommunal sektor

 

Råd og tips for enkle
skritt mot en mer digital kommune

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til digitaliseringsguiden for kommunal sektor.

Vi trenger ditt samtykke.