Hva skjedde på “Møte om Digital agenda og fremleggelse av IT i praksis”?

Tøyen Startup Village skal snart fylles opp av teknologi- og innovasjonsbedrifter. Det var således en perfekt ramme for “Møte om Digital agenda og fremleggelse av IT i praksis”. Som sponsor var selvsagt Visma godt representert. Ikke bare i salen, men også i paneldebatten som fulgte etter presentasjonene.

IT i praksis seminar Jan Tore Sanner

Bakgrunnen for møtet var stortingsmeldingen Digital agenda for Norge som “presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken”, som ble publisert av regjeringen tidligere i år.

IKT Norge og Rambøll Management Consulting, som senere i møtet presenterte de viktigste funnene fra IT i praksis 2016, hadde invitert kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra for å presentere Digital agenda for en lydhør forsamling.

DEL 1: IKT gir en enklere og bedre hverdag for alle

Sanner presenterte regjeringens ambisjon med Digital agenda for Norge, med undertittelen “IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Hva skal prioriteres og hvilke grep må til?

- Stikkordene å modernisere forvaltningen og verdiskapning. Arbeidet med digitalisering skal fornye og forbedre offentlig sektor, som skal få bedre ledelse, færre tidstyver og forenkling av lover og regelverk, innledet Sanner.

Det offentlige blir mer digitale

Sanner presenterte noen eksempler på at vi er på rett vei når det gjelder IKT:

 • Den nye nasjonale fellesløsningen for signering for både staten og kommunene har ikke bare gjort innbyggernes hverdag enklere, men også forvalternes.
 • Bostøtte og startlønn: Digital løsninger for bostøtte og startlønn er nå på plass. Dette er også en fellesløsning for stat og kommune som er utviklet hos staten, og laget for kommunene.
 • Digital postkasse har gått fra 100 000 til 1 000 000 brukere på ett år. Det offentlige sparer millioner på sikker digital post, og det sparer samtidig klimaet for CO2.

- Vi kan bli bedre på forvaltningens bruk av IKT. Vi er gode, men ikke gode nok. Halvparten av innbyggerne mener det er bra, og forventingen øker - da må det offentlige følge med.

Samhandling og brukeren i sentrum

Sanner fortsatte med at det offentlige fremover kommer til å ha høyere krav til gevinster, som også skal hentes ut.

- Dette skal vi gjøre gjennom hedre samhandling mellom stat og kommune. Brukernes behov skal stå i sentrum - ikke det offentliges.

Noen fellesløsninger for stat og kommune er som nevnt på plass, mens andre mangler. I samhandlingen vil også gevinstrealisering være sentralt.

Skystrategi for godt samspill

En skystrategi er på plass, og målet med denne er å få et godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Det er nemlig viktig med deltagelse for alle. 

- Vi har en felles agenda, og det styrker muligheten for økt gjennomføringskraft. Staten må levere bedre, og innbyggerne må stille høyere krav.

En fornøyd og engasjert statsråd avsluttet med følgende konklusjon til stor latter fra salen - som det er vanskelig å si seg uenig i:

- Den teknologiske utviklingen VIL fortsette.

DEL 2: Presentasjon av IT i praksis 2016

IT i praksis 2016 kartlegger bruken av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge, og dette er niende gang undersøkelsen blir gjort.

I tillegg til hva som er praksis i dag, legges det også vekt på å peke på utfordringene som kommer i årene fremover. Mer enn 1000 innbyggerne har også kommet med sine betraktninger om sine møter med det offentlige.

Offentlig digitalisering går for sakte

- Det har blitt en økt digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet, så det går riktig vei - men det går sakte fremover. Offentlig sektor er dessuten mindre digitalisert enn ambisjonsnivået man ønsker, sa Morten Skodbo, administrerende direktør i Rambøll Management Consulting.

Det har blitt en økt IT-modenhet i offentlig sektor med staten i tet, med kommunene stort sett halsende etter. Kommunene tilbyr dog mer avanserte tjenester der markedet eller staten har lagt til rette for standardiserte løsninger, som å søke om barnehageplass eller byggetillatelse.

Mens hele 91 prosent av IT-lederne i kommunene ser et potensial for mer digitalisering mot innbyggerne, deler kun 40 prosent av statlige IT-ledere den samme oppfatningen. Utfordringen er likevel at kommunene ikke vet hvorfor de digitaliserer tjenestene sine.

- Det må derfor tydeliggjøres for ansatte i kommunene hva de skal få ut av dette.

Skytjenester og fokus på brukerne

Vi blir mer og mer positive til bruk av digitale kanaler i det offentlige, og vi bruker de også mer.

- Det betyr at befolkningen ønsker å bruke den kanalen som faktisk er billigst for offentlig sektor, fastslo Skodbo.

En fordel er at brukerne kommer stadig tettere på offentlige digitale tjenester som utvikles med utgangspunkt i hva som skaper gevinster for både innbyggerne og næringslivet. Å sette brukeren i sentrum er dessuten en av hovedsatsingene i offentlig IT-politikk.

- Det er tross alt brukerne vi lager løsninger for, poengterte Skodbo.

Skytjenester peker seg ofte ut som den beste løsningen i så måte. I IT i praksis 2016 står det “Hvis det ikke er spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og virksomheten ser at dette gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.”

En annen løsning som er på plass er forenkling og digitalisering av anskaffelsesprosessene: Fra årsskiftet øker terskelverdien for offentlige anskaffelser fra 500 000 til 1,1 millioner kroner. Anskaffelser under dette må ikke lenger kunngjøres og følge detaljerte regler, hvilket vil gjøre prosesser av denne typen adskillig lettere for kommunene.

Gevinstrealisering er en ledelsesoppgave

En årsak til at kommunene ikke investerer i tiltak for digitalisering er gevinstrealisering: I 2016 oppga 82 prosent av virksomhetene i stat og kommune at manglende kultur for gevinstrealisering var i høy eller noen grad en barriere for å realisere IT-strategien.

- Vi må erkjenne at dette er vi ikke gode nok til per i dag. Det vil stilles stadig større krav til gevinstrealisering, men det går ikke fort nok, sa Skodbo.

I 2016 oppga virksomhetene i stat og kommune at de har realisert følgende konkrete gevinster i forbindelse med IKT-investeringer: 90 prosent har i høy eller noen grad har fått høyere kvalitet i virksomhetsprosessene sine. 84 prosent har i høy eller noen grad fått økt effektivisering.

- Vi må få en kultur for gevinstrealisering, men dette krever kompetanse på toppen. Da oppnår vi bedre resultater, konkluderte Skodbo.

DEL 3: Paneldebatten som ble panelsamtale

Til slutt var det duket for paneldebatt, der deltagerne var

 • IT i praksis seminar Paul Chaffey og Heidi AustlidPaul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge
 • Steffen Sutorius, direktør i Difi
 • Hans Christian Holte, skattedirektør
 • Arve Føyen, leder av IT-politisk råd i Den Norske Dataforening
 • Øystein Moan, konserndirektør i Visma
 • Dag Skage, IT-direktør i Norwegian
 • Lars Peder Brekk, øverste sjef i Altinn

Moderator Lars van Marion i Rambøll introduserte panelet, og stilte spørsmål i tur og orden til deltagerne. For enkelhets skyld tar vi kun med de viktigste sitatene.

Heidi Austlid:

- Vi er glade for at ting nå går fremover, men også bekymret for at vi ikke klarer å tilby flere avanserte tjenester til innbyggerne. De ønsker blant annet push-tjenester ut fra livsfasen de er i. Samtidig roper kommunene om hjelp, og får de det er det en vinn-vinn situasjon for både offentlig og privat næringsliv.

Steffen Sutorius:

- Vi vil viske ut skillene mellom stat og kommune innen IKT. Vi jobber nå med en offentlig digitaliseringsstrategi, der kommunene er på plass i like stor grad som staten. Stikkordet her er å gjenbruke informasjon og tenke kreativt når det gjelder brukerorientering.

Lars Peder Brekk:

- Vi jobber med nye og avanserte tjenester for hele kommunesektoren gjennom Altinn. Det vi opplever er at kommunesektoren trenger hjelp fra statlige organer - man kan ikke lage ulike løsninger for ulike kommuner. Får vi utnyttet dette er potensialet kjempestort.

Hans Christian Holte:

- Det er en positiv utvikling at stadig flere toppleder opplever digitale tjenester som viktig. Behovet er stort, og det gjelder å velge de riktige områdene og gjøre de viktigste tingene først. Utfordringen for ledere i stat og kommune er å tenke grunnleggende nytt. Vi må erkjenne at skal vi levere gode tjenester kan det komme gjennom andre enn nettopp stat og kommune.

Paul Chaffey:

- Det er fint å få en såpass grundig rapport som et godt faktagrunnlag, og dette viser at det går riktig vei. Vi skal likevel ikke være fornøyd, for mye kan bli bedre. Vi skal fra analog til digital, mye arbeid gjenstår og i politikken bør vi bli enda mer opptatt av dette enn vi er i dag.

Om gevinstrealisering

Øystein Moan:

- Det er en grunnleggende forskjell mellom stat og kommune - det er bare én stat. Staten har en oppgave ved å ta ansvaret for å legge til rette for kommunene og privat næringsliv. Kommuner er det derimot mange av. Deres oppgaver er ganske like, og har de samme tekniske problemstillingene. Kommunene har ikke penger til å investere i IT, blant annet med tanke på gevinstrealisering og det blir lite penger til digitalisering. Det finnes standardløsninger, men det finnes ikke én som passer for alle.

Heidi Austlid:

- Det er samtidig viktig at offentlig sektor ikke utvikler alt selv. Man må bruke den kreative kapitalen som finnes utenfor det offentlige. I Danmark har de trukket tilbake bevilgninger til kommunene hvis de IKKE investerer i IT - det kan de begynne å gjøre i Norge også.

Paul Chaffey:

- Den viktigste begrunnelsen for kommunereformen er fagmiljøene, og derfor er også gode interkommunale IT-løsninger viktig. Kommunene har et godt incentiv til å løse IT-prosjekter selv, siden de beholder hele gevinsten.

Øystein Moan oppsummerer

Etter at panelet var ferdig fikk vi tak i Øystein Moan for en sluttkommentar fra dagen:

- Det skjer mye på digitalisering i staten og også i kommuner, men et problem er at viljen og evnen til å ta ut rasjonaliseringsgevinstene er ganske liten. Det gjør at man kanskje ikke har nødvendige midler å fortsette digitaliseringen så fort som man burde.

Visma takker for et strålende møte, og vi gleder oss allerede til 2017 for å se hva som da er Norges digitale status.

IT i praksis rapport

Rapporten «IT i praksis» fokuserer på trender og erfaringer innen digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge, samt stat og kommune.

Undersøkelsen kan man få tak på ved gå til IKT Norge eller Den Norske Dataforeningen sine sider. Dersom dere er medlem her, er den gratis. Om du vil kjøpe rapporten kan du bestille og laste den ned på Rambøll sine websider.

IT i praksis 2016 rapport

"Den teknologiske utviklingen VIL fortsette"

- Jan Tore Sanner -

Digitaliseringsguiden for kommunal sektor

 

Råd og tips for enkle
skritt mot en mer digital kommune

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til digitaliseringsguiden for kommunal sektor.

Vi trenger ditt samtykke.